Influencer Marketing

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Η δε μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του συνδέεται σήμερα άμεσα με τις πωλήσεις της επιχείρησης

Η προφανής σημασία που έχει για μια επιχείρηση, τόσο στην προώθηση προϊόντων και ενίσχυση των πωλήσεων, όσο και το κτίσιμο της μάρκας, δημιουργεί την ανάγκη ενός μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας αυτής, στην οποία επενδύουν συνεχώς περισσότερο οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προετοιμάσει τα στελέχη να εντάξουν πιο δυναμικά στην στρατηγική τους το εργαλείο αυτό και να καταφέρουν να διαχειριστούν τα οικονομικά και επικοινωνιακά αποτελέσματα που μπορεί να δώσει.

Από την άλλη πλευρά, για τους επαγγελματίες influencers, η ύλη που το πρόγραμμα θα καλύψει είναι τα προσφερόμενα είδη συνεργασίας με εταιρείες και οργανισμούς, οι υπάρχοντες και αναδυόμενοι τρόποι εμπλοκής με μία μάρκα και τα προϊόντα της, οι διττές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν καθώς και οι στόχοι τους οποίους πρέπει να επιτύχουν τόσο για τους εαυτούς τους, όσο και για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις βασισμένες στην επιστημονική έρευνα, στην μελέτη καλών πρακτικών και αξιοποίηση εργαλείων στην διαχείριση τόσο της ατομικής τους επωνυμίας ως influencers, όσο και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές Influencer Μάρκετινγκ) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. τρόποι συνεργασίας με επιχειρήσεις/influencers), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν στρατηγικές επικοινωνίας, ανάπτυξης και κερδοφορίας. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με εταιρείες/ influencers
 • Να συγκεκριμενοποιήσουν το πλαίσιο της λειτουργίας του influence μάρκετινγκ και να το εντάξουν στο γενικότερο οικοσύστημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
 • Να επιτυγχάνουν προκαθορισμένα αποτελέσματα με τον βέλτιστο και πιο αποδοτικό τρόπο
 • Να αυξάνουν την επιρροή τους συντονισμένα και αποτελεσματικά.
 • Να αντιληφθούν τον ρόλο του influence Μάρκετινγκ στην διαμόρφωση της εικόνας της μάρκας και της εταιρείας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία αξιοποίησης εφαρμογών και εργαλείων στον σχεδιασμό στρατηγικών και τακτικών influence Μάρκετινγκ.
Θεματικές ενότητες
 1. Influencer Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις
  Η πρώτη διδακτική ενότητα είναι μία θεμελιώδης θεματική ενότητα που χρειάζονται όλοι οι συμμετέχοντες, με ή χωρίς προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Διαχείρισης Μαρκών, καθώς θα τεθούν οι βάσεις για την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με influencers, τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων ατόμων για συνεργασία, τα είδη συνεργασίας, τους στόχους που προσδοκούν να επιτύχουν και την μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 2. Influencer Μάρκετινγκ για πρόσωπα
  Η διδακτική αυτή ενότητα σκιαγραφεί την διαδικασία διαχείρισης της ατομικής επωνυμίας ενός influencer, την επέκταση της ακτίνας επιρροής τους, οι στρατηγικές και τακτικές ανάπτυξής τους, καθώς και τη βελτιστοποίηση της οικονομικής τους αξίας για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, θα αποτυπωθεί η στρατηγική επιλογής κατάλληλων συνεργασιών με μάρκες και την επίτευξη σημαντικών στόχων επικοινωνίας και πωλήσεων.
 3. Εφαρμογές και Εργαλεία Influencer Μάρκετινγκ
  Η ενότητα αυτή εξετάζει τον ρόλο συγκεκριμένων κατηγοριών και τύπων εφαρμογών και εργαλείων που βοηθούν τον influencer και την επιχείρηση στην βελτιστοποίηση της σχέσης τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της ανάπτυξής τους, τόσο σε όρους επικοινωνιακής στρατηγικής, όσο και σε όρους κερδοφορίας.
Η αξία του προγράμματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους και θα προάγει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και καριέρα στον κλάδο του Μάρκετινγκ.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η βαθμολογία προηγούμενων θεματικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 1: Ο Επαγγελματίας Πωλητής

Σύντομη περιγραφή προγράμματος H ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτυχημένης πώλησης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά παραδείγματα από μεγάλη ποικιλία σεναρίων πώλησης τόσο σε επίπεδο επιχείρησης προς επιχείρηση όσο και από πωλητή προς τελικό καταναλωτή. Η επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια εμπλοκής του […]

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 2: Ο Πωλητής Σύμβουλος

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας πώλησης. Η ξεχωριστή αυτή προσέγγιση εδράζεται στην απαίτηση των πελατών ο σημερινός πωλητής να λειτουργεί ως σύμβουλος για αυτούς βοηθώντας να δώσουν τις βέλτιστες λύσεις στα […]

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση της R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια εισαγωγή στην R, μια γρήγορη διδασκαλία βασικών στατιστικών εννοιών και μεθοδολογιών και στη συνέχεια προσφέρει τρόπους χρήσης της R για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων έχοντας πάντα υπόψη τις εφαρμογές αλλά και σύγχρονα […]

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

UN SDSN Environmental Social Governance

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του ΟΠΑ με την υποστήριξη και τη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram