HR Metrics: Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα προσεγγίζει στρατηγικά τη χρήση των δεδομένων από τους οργανισμούς σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή και εφαρμογή εκείνων των μετρήσεων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του οργανισμού. Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ποιότητας των στοιχείων και οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για τον εντοπισμό και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού. Παρουσιάζονται οι τεχνικές αναλύσεων και τα κοινά λάθη που πρέπει να αποφεύγονται κατά την ερμηνεία των δεδομένων ή/και όταν αξιολογούνται εκθέσεις και ερμηνείες από τρίτους. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην κριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και στην επικοινωνία των ευρημάτων, ώστε να στηρίζουν πειστικά την αλλαγή προς το καλύτερο. Καλύπτονται οι σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης και συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες και απειλές που αυτές ενέχουν και για τα δύο μέρη της συμφωνίας και συζητείται ο κρίσιμος ρόλος των Δεικτών Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Metrics) στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής ανάθεσης τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πάροχο.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν κριτικά τι είναι πιο σημαντικό και αξίζει να αναλυθεί στη ΔΑΔ βάσει της επιχειρησιακής στρατηγικής.
 • Εξηγήσουν ποιες μετρήσεις και ποια KPIs συνδέονται με τα HR Metrics και πώς τα HR Metrics βοηθούν στην εξαγωγή πληρέστερων και ακριβέστερων επιχειρηματικών δεικτών και μετρήσεων (σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας και οργανισμού).
 • Χειρίζονται και να αξιοποιούν τους κύριους δείκτες ΔΑΔ για τη διερεύνηση θεμάτων και τη λήψη αποφάσεων
 • Καταρτίζουν ουσιώδεις εκθέσεις προς τα ανώτερα στελέχη και άλλες ομάδες κοινού, αξιοποιώντας υπάρχοντα στοιχεία από τον οργανισμό.
 • Προϋπολογίζουν κόστη σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Μετρούν και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των κύριων λειτουργιών της ΔΑΔ και συγκεκριμένα:
  • Της Προσέλκυσης και Επιλογής
  • Της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
  • Της Διοίκησης Απόδοσης (Αξιολόγηση και Αμοιβές)
  • Καθώς και συγκεκριμένων Projects
Θεματικές ενότητες
 1. Τα HR Metrics: Εισαγωγή, πλαίσιο και ιστορική αναδρομή
 2. Μέτρηση των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων –τα κυριότερα KPIs
 3. Τα επίπεδα της μέτρησης των αποτελεσμάτων στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ)
 4. Βασικές αρχές στατιστικής και οικονομικών για τη μέτρηση της ΔΑΔ
 5. Παραδοσιακοί δείκτες της ΔΑΔ
 6. Συλλογή στοιχείων - Ανάλυση δεδομένων - Εξαγωγή συμπερασμάτων
 7. Επικοινωνία συμπερασμάτων
 8. Σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και συμβουλευτικής (consulting)
Η αξία του προγράμματος
Η ποσοτική προσέγγιση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η εισαγωγή και η εξοικείωση με τους βασικούς δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού, ο υπολογισμός, η εφαρμογή και η ερμηνεία τους αλλά και η σύνδεσή τους με τα KPIs, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας και τελική εργασία. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Tailor Made Negotiations

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations καλύπτεται όλο το φάσμα της διαπραγματευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σύμφωνα με την πορεία του διαπραγματευτικού επεισοδίου: Το όραμα Τη μοντελοποίηση Τη Στρατηγική Τις τακτικές και Τις πρακτικές Η μοντελοποίηση επικεντρώνεται σε όλες […]

Ανάλυση Πληροφοριών

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το σημερινό περιβάλλον (οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό) χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ύπαρξη μεγάλου όγκου πληροφοριών, η μη κατανόηση των οποίων οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές με ανυπολόγιστο κόστος. Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την πλήρη ανάλυση […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

Influencer Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. […]

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το προτεινόμενο Σεμινάριο διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram