Ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Η Java Enterprise Edition (πλέον Jakarta EE) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Hibernate, Spring και Web Programming χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Full Stack εφαρμογών. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και διεθνώς που παρέχει στους εκπαιδευόμενους υψηλού επιπέδου προγραμματιστικές δεξιότητες στις παραπάνω τεχνολογίες μέσα από πραγματικές εφαρμογές. Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται στις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. Η ύλη καλύπτεται αναλυτικά και σε βάθος ενώ το πρόγραμμα συνεχώς ανανεώνεται και καλύπτει την Jakarta EE και τις τελευταίες εκδόσεις των Hibernate και Spring.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Θα έχουν αποκτήσει τις προγραμματιστικές δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστούν ως Full-Stack Software Developers.
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις τεχνολογίες Java EE, Hibernate, Spring και Web programming.
 • Θα είναι σε θέση να δείξουν μέσα από projects στο GitHub τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους, σε μελλοντικούς εργοδότες.
Θεματικές ενότητες
 1. Αναθεώρηση, Ανάγνωση και Έλεγχος κώδικα, Maven, Git/GitHub
  Αναθεώρηση - Java Professional Programming, Ανάγνωση και Έλεγχος κώδικα / JUnit / Mockito, Οργάνωση Προγραμμάτων με Maven / POM.xml, Version Management με το Git και GitHub.
 2. Advanced Programming, Στρωματοποιημένες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών, Βάσεις Δεδομένων και JDBC
  UML / Design Patterns / Static Factory Methods, Singleton / Builder Pattern / Abstract Factory Design Pattern, Layered Architectures / Client-Server / Two-Tier / Three-Tier, Model-View-Controller (MVC) / Data Access Object (DAO) / Service-Oriented Architecture (SOA), Data Transfer Objects (DTO), Java Database Connectivity (JDBC), Database Design
 3. Java Enterprise Edition, Servlets, JSP, JSTL
  Java EE / Jakarta EE, Web Containers / Apache Tomcat, HTTP / HTTP Methods, Servlets / Web.xml / Annotations, URL Mapping, Java Server Pages - Scriptlet - JSP tags, Request Dispatcher - JSP Standard Tag Library (JSTL), Expression Language (EL), Back-end development with JSP / JSTL/ EL
 4. HTML/CSS/JavaScipt/AJAX/JSON/XML
  HTML / CSS / JavaScript / AJAX / JSON - Detailed presentation and examples of Front-End design, Web Front Development for real applications, RESTful Web Services Application Development with Gson API, Full Stack Development Web Application
 5. JPA και Hibernate
  Hibernate / ORM / Mapping persistent classes, JPA (Java Persistence API), JPQL, Native Queries, Entity Manager / First Level Cache, Persistence Context / Entity Transaction, H2 Database / Persistence.xml, Maven Project Development with JPA and Hibernate, Domain Models and JPA Annotations / Associations, Integrated Application Development with Criteria Queries, CRUD API and Web Front-End with JSP
 6. Spring Framework
  Spring / Inversion of Control (IoC) / Dependency Injection, Spring / Wiring Beans / Aspect Oriented Programming (AOP), Spring Boot / Embedded Web Servers, Spring on the Web / Spring MVC / Dispatcher Servlet, Gradle and dependency management, Spring Data / Repositories, REST API / Resource Oriented Paths, Data Binding, Thymeleaf and Template management, Spring Security / Validation / Validators, Development of integrated applications
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Περισσότερες από 30 ώρες video on-demand
 • Αναλυτικές παρουσιάσεις/σημειώσεις σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται
 • Μικρές προγραμματιστικές εργασίες και μεγάλα projects
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει σε βάθος τεχνολογίες που ζητάει η αγορά εργασίας. Παρουσιάζει συνδυαστικά, θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, καλών πρακτικών προγραμματισμού (Design Patterns), ελέγχου κώδικα, ανάπτυξης Full-Stack εφαρμογών με Java EE και υψηλού επιπέδου προγραμματισμού με Hibernate και Spring που δεν υπάρχουν σε άλλα online προγράμματα στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτούν οι απόφοιτοι τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και πολλαπλούς ρόλους στο χώρο του προγραμματισμού. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος προγράμματος δημοσιεύουν θετικά reviews. Και κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι απόφοιτοι του προγράμματος εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού που καλύπτουν μεγάλο φάσμα τεχνολογιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μία εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Coding Factory

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό ΗΥ σε επαγγελματικό επίπεδο και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια […]

Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Python είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής γλώσσα γενικού προγραμματισμού με εφαρμογή κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων. Οι εταιρείες την χρησιμοποιούν για να συλλέξουν πληροφορίες από τα δεδομένα τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε […]

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Sports Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Ο αθλητισμός συνιστά μία (ατομική και κοινωνική) δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό (είτε μέσω της συμμετοχής, είτε μέσω της παρακολούθησης). Το αθλητικό μάρκετινγκ αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων για τη δημιουργία, προβολή, τιμολόγηση […]

Ανάλυση Δεδομένων Κλινικών Δοκιμών μέσω SPSS

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών. Θα διδαχθούν εισαγωγικές έννοιες εφαρμοσμένης στατιστικής, ελέγχου υποθέσεων, απλές παραμετρικές και μη παραμετρικές τεχνικές, πολυπαραγοντικές μεθόδους ανάλυσης συνεχών δεδομένων και λογιστική παλινδρόμηση. […]

R2: Ανάλυση Δεδομένων με R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής. Το γεγονός ότι η R είναι μια γλώσσα ανοικτού κώδικα όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει με την ανάπτυξη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram