UN SDSN Environmental Social Governance

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του ΟΠΑ με την υποστήριξη και τη συνεργασία της PwC Ελλάδας. Το πρόγραμμα παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τρόπο τέτοιο που θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Το πλαίσιο πολιτικής για την μετάβαση στην Βιωσιμότητα.
 • Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητάς - Κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία- Διακυβέρνηση)
 • Επιλεγμένα Θέματα στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Κλιματικής Αλλαγής και της Βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη κατανόηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών αλλά και πρακτικών διακυβέρνησης στην καθημερινότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με την PwC Ελλάδας.

UN SDSN Environmental Social Governance

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω εβδομαδιαίων διαλέξεων με φυσική παρουσία καθώς και με τη χρήση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι διαλέξεις διεξάγονται σε έντονα διαδραστικό πλαίσιο με χρήση μελετών περίπτωσης (case studies) από τη σημερινή πραγματικότητα ώστε να επιτρέψει στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παράλληλα θα γίνει και χρήση εργαλείων του διαδικτύου και σχετικών προγραμμάτων που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα από το διδάσκοντα για την κάθε ενότητα. Προς το σκοπό αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο λογαριασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας (για παράδειγμα, Skype, MS Teams) καθώς και ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματα.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρει:

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών και του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και της πρακτικής σημασίας του για το περιβάλλον, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μέσα από μια ολιστική (holistic) προσέγγιση.
 • Παροχή συγκεκριμένων τεχνοοικονομικών γνώσεων και εργαλείων για κάθε άξονα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτές διέπονται από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και του leaving no one behind και εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs)
 • Εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal – EGD), της ενιαίας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Κλίμα (European Climate Law) της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και του νέου πλαισίου που θέτει στην οικονομία και την παραγωγή.
 • Κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση των προτεινόμενων πολιτικών για το κλίμα σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε συνάρτηση με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους αλλά και τους περιορισμού που θέτουν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταβλητές.
 • Εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτεί ο σχεδιασμός στρατηγικής και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, καθώς και των συμπράξεων ή προστριβών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναλύουν την ανάπτυξη σχεδίων υλοποίησης των 6 αειφορικών αξόνων που διέπονται από τις αξίες της κυκλικότητας και του Leaving no one behind.
 • Κατανόηση και εξοικείωση νέων βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης και λήψης αποφάσεων οι οποίοι εξασφαλίζουν τη δυνατότητα προσέγγισης κονδυλίων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και γενικότερα τεχνικών εργαλείων για την υλοποίηση της μετάβασης στην αειφορία.
Θεματικές ενότητες
 1. Το πλαίσιο πολιτικής για την μετάβαση στην Βιωσιμότητα
  H ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Βιώσιμης ανάπτυξης και καλύπτει το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030 και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Παρέχει μια επισκόπηση των επιστημονικών προσεγγίσεων αιχμής για την ανάπτυξη μονοπατιών που επιτρέπουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα, εντός του πλαισίου της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030 και της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. (Διαρκεια: 6 Ώρες)
 2. Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητάς - Κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση)
  Αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές έννοιες και μεθοδολογίες για την Περιοδική Αναφορά Βιωσιμότητας σε εταιρικό επίπεδο και των μετρήσεων ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση). Οι διαλέξεις καλύπτουν το πλαίσιο πολιτικής και τις τρέχουσες εξελίξεις (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Έκθεση Εταιρικής Βιωσιμότητας), αναλύοντας τους κίνδυνους αλλά και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Καλύπτονται επίσης σημαντικά θέματα της Βιώσιμης Οικονομικής, των Πράσινων Φόρων και άλλων πράσινων χρηματοοικονομικών εργαλείων, με έμφαση στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την σύνδεση των ESGs με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών. (Διαρκεια: 9 Ώρες)
 3. Επιλεγμένα Θέματα στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Κλιματικής Αλλαγής και της Βιοποικιλότητας
  Αυτή η ενότητα παρέχει μια συλλογή επιλεγμένων θεμάτων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της αειφόρου ανάπτυξης και της βιοποικιλότητας. Τα θέματα διαρθρώνονται γύρω από τους Έξι Μετασχηματισμούς των ΣΒΑ του UN SDSN και συγκεκριμένα:
  1. Εκπαίδευση, Φύλο και Ανισότητα
  2. Υγεία, Ευεξία και Δημογραφία
  3. Ενεργειακή Απανθρακοποίηση και Βιώσιμη Βιομηχανία
  4. Βιώσιμα τρόφιμα, γη, νερό και ωκεανοί
  5. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
  6. Ψηφιακή Επανάσταση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

  Όλα τα θέματα προσφέρουν μια ενδελεχή κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των Ολιστικών Μεθόδων για την μετάβαση στην Αειφορία που υποστηρίζονται με τις παρουσιάσεις πραγματικών έργων και εργαλείων αιχμής. (Διαρκεια: 18 Ώρες)

 4. Παρουσίαση Εργασιών - Ελεύθερη Συζήτηση
  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές ανατίθενται να εργαστούν σε επιλεγμένες περιπτωσιολογικές μελέτες, επιλέγοντας πλαίσια, εργαλεία και έννοιες που καλύπτονται στις διαλέξεις. Η μέθοδος αξιολόγησης περιλαμβάνει μια ομαδική εργασία και μια ατομική προφορική εξέταση-παρουσίαση έργου. (Διαρκεια: 3 Ώρες)
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικό υλικό διδασκόντων και δημοσιεύσεις του United Nations Sustainable Development Solutions Network.
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει εισηγητές κορυφαίους καθηγητές και επαγγελματίες παγκόσμιου εμβέλειας, και διεξάγεται σε έντονα διαδραστικό πλαίσιο και χρήση μελετών περίπτωσης από τη σημερινή πραγματικότητα και παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινές (Δευτέρες και Τρίτες), 18.00-21.00.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται κατά 50% από την διεξαγωγή γραπτής εξέτασης μετά το τέλος των διαλέξεων και κατά 50% από την παράδοση ατομικής/ομαδικής εργασίας-μελέτη περίπτωσης, σχετικής με το αντικείμενο των διαλέξεων και τον επαγγελματικό κλάδο προέλευσής του καταρτιζόμενου.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Αθλητισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει εισέλθει βαθμιαία σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Πολυεθνικές εταιρείες δημοσιεύουν τις στρατηγικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα τους, ενώ ολοένα αυξανόμενος αριθμός κρατών απαιτεί την δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων απόδοσης από μεγάλες […]

UN SDSN Corporate Sustainability Reporting

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

Web Scraping και Εφαρμογές Εξόρυξης Κειμένου με Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα εστιάζει στη συλλογή (web scraping) και επεξεργασία δεδομένων κειμένου (text mining). Χαρακτηριστικά παραδείγματα δεδομένων text είναι οι κριτικές πελατών και ειδικών (customer and expert reviews), τα σχόλια των χρηστών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media […]

Influencer Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram