Coding Factory

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό Η/Υ σε επαγγελματικό επίπεδο, και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια ζώσης στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ και ταυτόχρονα εξ αποστάσεως μέσω MS Teams.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό Η/Υ με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Java, C#, Python, PHP, JavaScript, SQL, Angular, TypeScript, κλπ στο επίπεδο του Full Stack Web Programmer, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και την ωφέλεια που προκύπτει από τη δυνατότητα λύσης πραγματικών προβλημάτων.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να φέρνουν laptop την ώρα του μαθήματος. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο

 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να:

 • Να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον Full-Stack προγραμματισμό.
 • Να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς τομείς να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον Προγραμματισμό.
 • Να εξοπλίσει με επαγγελματικές δεξιότητες τους εκπαιδευόμενους και να τους υποστηρίξει μεθοδικά στην εύρεση εργασίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
Θεματικές ενότητες
 1. Προγραμματισμός με Java
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 50 ώρες) Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την Java, Γεγονοστρεφής Προγραμματισμός, Γραφικές Διεπαφές (GUI), Full-Stack Εμπορικές Εφαρμογές (Swing, JavaFX, Βάση Δεδομένων MySQL)
 2. Προηγμένα θέματα Προγραμματισμού με Java
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Design Patterns (Static Factory, Singleton, Factory Design Pattern, MVC, MVP, MVVM, Three-Tier), Ειδικά Θέματα (Java Collections Framework, Data Structures, ArrayList, HashMap, Linked List, Doubly Linked List, Trees, Graphs, Time-Complexity, GitHub, Anonymous Classes Lambda Expressions, Method References, Networking Programming με sockets, Threads, Synchronous / Asynchronous Programming)
 3. Προγραμματισμός στο Web
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 96 ώρες) HTML/CSS, JavaScript, jQuery, PHP, AJAX/Ανάπτυξη Εφαρμογών, Bootstrap, UX/UI – Usability, Ανάπτυξη εφαρμογών με Drupal
 4. Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με JSP/Servlets, Hibernate & Spring
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 48 ώρες) Layered Architectures/MVC/DAO/SOA/DTOs, Java Enterprise Edition, HTTP/XML/JSON, Apache Tomcat, Servlets/JSP, JSTL Tags/EL, URL Mapping, Full Stack Web Programming
 5. Ανάλυση Συστημάτων και Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Ανάλυση και Σχεδιασμός ΒΔ / Εννοιολογικά Μοντέλα, Η γλώσσα SQL / Advanced SQL, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, SQL Server, Εφαρμογές
 6. Προγραμματισμός με C# .NET Core
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Η γλώσσα C#, Δομημένος Προγραμματισμός με C# .NET Core, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την C# .NET Core
 7. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές Android
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Το ΛΣ Android, Java Concepts / SQL Concepts, Android Studio και ανάπτυξη εφαρμογών, Virtual Devices /XML και Passive UI, Βασικές Αρχές στο UI Design, Widgets / Layout Managers, Notifications, Activities / Intents, Events / Handlers, Gradle και Dependencies Management, Content Providers (SQLite / Google Firebase)
 8. Ανάπτυξη web εφαρμογών με JavaScript, Angular και MongoDB
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 36 ώρες) Advanced JavaScript, Angular, NoSQL Databases (MongoDB), Ανάπτυξη Επαγγελματικών Εφαρμογών
 9. Προγραμματισμός με Python
  (Διάρκεια θεματικής ενότητας 36 ώρες) Anaconda, Τύποι Δεδομένων, Δομές Ελέγχου, Συναρτήσεις, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Python, Python και Web, Python και Machine Learning.
 10. Επαγγελματικές Δεξιότητες και σύνδεση με την αγορά εργασίας στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 12 ώρες) Πρακτική Εργασία στο Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων (Coding Factory Network – CFN), Mentoring από IT Στελέχη επιχειρήσεων, Μεθοδολογίες Τεχνολογικής Καινοτομίας, Βιογραφικό/Portfolio για επαγγελματίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας, Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα / Επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας.
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων
 • Παρουσιάσεις/Διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή
 • Σημειώσεις και Βιβλιογραφία
 • Εργαστήρια/Workshops
Η αξία του προγράμματος

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν ποιοτικές εφαρμογές λογισμικού καθώς και να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους καριέρα.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ώρες κατανεμημένες σε 24 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρα 18.00 - 21.00 (εκτός Αυγούστου).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μίας ατομικής εργασίας. Επιτυχών θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς (βαθμολογία >=50 με άριστα το 100) την εκπόνηση της κάθε εργασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που θα τεθούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος και βαθμολογίας της εργασίας <50, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να υποβάλλει ξανά την εργασία σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα όσες φορές χρειαστεί.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Python είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής γλώσσα γενικού προγραμματισμού με εφαρμογή κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων. Οι εταιρείες την χρησιμοποιούν για να συλλέξουν πληροφορίες από τα δεδομένα τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε […]

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το […]

Java Full Stack Web Programming με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Java Enterprise Edition (πλέον Jakarta EE) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Hibernate, Spring και Web Programming χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Full Stack εφαρμογών. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Tailor Made Negotiations

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations καλύπτεται όλο το φάσμα της διαπραγματευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σύμφωνα με την πορεία του διαπραγματευτικού επεισοδίου: Το όραμα Τη μοντελοποίηση Τη Στρατηγική Τις τακτικές και Τις πρακτικές Η μοντελοποίηση επικεντρώνεται σε όλες […]

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram