Coding Factory

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό ΗΥ σε επαγγελματικό επίπεδο και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια ζώσης στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ και ταυτόχρονα εξ αποστάσεως μέσω MS Teams.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό Η/Υ με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Java, C#, Python, PHP, JavaScript, SQL, Angular, TypeScript, κλπ στο επίπεδο του Full Stack Web Programmer, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και την ωφέλεια που προκύπτει από τη δυνατότητα λύσης πραγματικών προβλημάτων.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να φέρνουν laptop την ώρα του μαθήματος. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο

 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να:

 • Να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον Full-Stack προγραμματισμό.
 • Να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς τομείς να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον Προγραμματισμό.
 • Να εξοπλίσει με επαγγελματικές δεξιότητες τους εκπαιδευόμενους και να τους υποστηρίξει μεθοδικά στην εύρεση εργασίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
Θεματικές ενότητες
 1. Προγραμματισμός με Java
  (54 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στην Java, IDEs, Τύποι Δεδομένων, Ακέραιοι, Boolean, Char, Float, Double, Δομές Ελέγχου, Πίνακες, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Αλφαριθμητικά, Εξαιρέσεις, Java I/O, Μέθοδοι, Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java.
 2. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java
  (60 ώρες διδασκαλίας) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με την Java, Σχεδιασμός με UML, POJOs, Java Beans, Public API, Ενθυλάκωση, Κληρονομικότητα, Object Class, Πολυμορφισμός, interfaces, Abstract Κλάσεις, ArrayList, Java Collections Framework, ArrayList, HashMap, Anonymous Classes, Lambda Expressions, Method References, Design Patterns (Static Factory, Singleton, Factory Design Pattern, Composition & Forwarding), GUI Design και Desktop Full-Stack με Swing και JavaFX, Testing με Junit, Selenium και WebDriver.
 3. Ανάπτυξη Full-Stack Web Εφαρμογών με Java EE και JSP/Servlets, Hibernate και Spring
  (96 ώρες διδασκαλίας) Layered Architectures MVC/DAO/SOA/DTOs, Java Enterprise Edition (JEE/Jakarta EE), HTTP/XML/JSON, Apache Tomcat, Servlets/JSP, JSTL Tags/EL, URL Mapping, JAX-RS, Jersey, Hibernate / ORM / Mapping persistent classes, JPA (Java Persistence API), JPQL, Native Queries, Entity Manager / First Level Cache, Persistence Context / Entity Transaction, H2 Database / Persistence.xml, Maven, Ανάπτυξη Maven Project με JPA και Hibernate, Domain Models και JPA Annotations / Associations, Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής με Criteria Queries, CRUD API και Web Front-End με JSP, Spring / Inversion of Control (IoC) / Dependency Injection, Spring / Wiring Beans / Aspect Oriented Programming (AOP), Spring Boot / Embedded Web Servers, Spring on the Web / Spring MVC / Dispatcher Servlet, Gradle και dependency management, Spring Data / Repositories, REST API / Resource Oriented Paths, Data Binding, Thymeleaf και Template management, Spring Security / Validation / Validators.
 4. Προγραμματισμός με C# .NET Core και ASP.NET Core
  (36 ώρες διδασκαλίας) Η γλώσσα C# .NET Core, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την C# .NET Core, .NET Framework, Visual Studio (Windows/Mac), VS Code (Windows/Linux/Mac), Core CLR, Namespaces, Type System, Classes, Properties, interfaces, Inheritance, Polymorphism, Exception Handling, Generics, Collections, LINQ, ASP.NET Core, Razor Pages, Web API , Entity Framework
 5. Ανάλυση Συστημάτων και Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
  (30 ώρες διδασκαλίας) Ανάλυση και Σχεδιασμός ΒΔ / Εννοιολογικά Μοντέλα, Η γλώσσα SQL / Advanced SQL, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, SQL Server, Power BI, Azure.
 6. Προγραμματισμός με Python, Data Science, AI
  (48 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στην Python, Τελεστές, Τελεστές, Δομές Ελέγχου, Δομές επανάληψης, Λίστες, Πλειάδες, Σύνολα, Λεξικά, Συμβολοσειρές, Συναρτήσεις, Αρχεία, Κλάσεις, Ειδικές Μέθοδοι, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός, Modules, Εξαιρέσεις, Iterators, Decorators, Lambda Expressions, Tkinder, Numpy, Pandas, Matplotlib, Flask, Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, Regression, Classification, Clustering.
 7. Προγραμματισμός στο Web & Design Skills
  (60 ώρες διδασκαλίας) HTML5, CSS3, Box Model, Layout Design, Fluid & Responsive Design. Mobile First Design, Wireframes, Mockups, Figma, UX/UI Agile Scrum, Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός υπηρεσιών, Σχεδιασμός με βάση την εμπειρία χρήστη, User Analysis / User Personas, Journey Maps / Touchpoints, Βασικές Αρχές UX Design, Design Thinking Σχεδιασμός Διεπαφών Ανθρώπου Υπολογιστή, Information Architecture – Cards Sorting, Οπτικοποίηση πληροφοριών / Prototyping, Ευχρηστία (Usability) / Usability Tests, First Click Test / Five Second Test, System Usability Test, Καθολική πρόσβαση, Lean UX
 8. Προγραμματισμός στο Web με JavaScript
  (50 ώρες διδασκαλίας) JavaScript, HTML DOM Web Browser, Node.js, Πρωταρχικοί Τύποι, Δομές Ελέγχου, Functions, Immutability, Strings, Πίνακες, JS Array Functions, Objects, Callback functions, Arrow Functions Events, Event-Driven Programming, Model-View-Controller Design Pattern, jQuery, AJAX, Ανάπτυξη Εφαρμογών με Open APIs, REST, JSΟN/XML, Bootstrap, Custom Elements, Web Components, Shadow DOM.
 9. Προηγμένος Προγραμματισμός στο Web Front End με Vue 3
  (10 ώρες διδασκαλίας) Vue 3, Templating Syntax, Double Mustache, Binding HTML attributes, class binding, v-if, v-else, v-for, v-model, Options API, data, computed properties, methods, lifecycle hooks, Node.js, NPM, Reusable Web Components, CSS styling, επικοινωνία με Web APIs με JSON, Vuex, View Router.
 10. Ανάπτυξη web εφαρμογών με JavaScript, Angular και MongoDB
  (40 ώρες διδασκαλίας) Advanced JavaScript, Angular, NoSQL Databases (MongoDB), Ανάπτυξη Επαγγελματικών Εφαρμογών.
 11. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές Android
  (28 ώρες διδασκαλίας) Γνωριμία με το Android Studio, Δομή Android Project, Manifest, Gradle, Java, Resources, Values, XML (Buttons, TextView, EditText, CheckBox, SwitchButton, RatingBar, ProgressBar, ScrollView κ.α.), Assets, MVC, Adapter, Themes, Lifecycle, Activities, Implicit and Explicit Intents, Layouts (LinearLayout, RelativeLayout, GridLayout), Splash Screen, Fragments, ListView, GridView, CardView, RecyclerView, Firebase, Augmented Reality.
 12. Διαχείριση Εκδόσεων με Git/GitHub
  (6 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στο Git, Centralized / Decentralized Συστήματα, Stage και Commit, Ασφάλεια Δεδομένων, GitHub, Repositories, Branches, Conflicts.
 13. Ασκήσεις, Projects, Τελική Εργασία
  (48 ώρες ενασχόλησης)
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων
 • Παρουσιάσεις/Διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή
 • Σημειώσεις και Βιβλιογραφία
 • Εργαστήρια/Workshops
Η αξία του προγράμματος

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν ποιοτικές εφαρμογές λογισμικού καθώς και να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους καριέρα.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ώρες κατανεμημένες σε 24 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρα 18.00 - 21.00 (εκτός Αυγούστου).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ατομική εργασία
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Java Enterprise Edition (πλέον Jakarta EE) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Hibernate, Spring και Web Programming χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Full Stack εφαρμογών. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα […]

Web Scraping και Εφαρμογές Εξόρυξης Κειμένου με Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα εστιάζει στη συλλογή (web scraping) και επεξεργασία δεδομένων κειμένου (text mining). Χαρακτηριστικά παραδείγματα δεδομένων text είναι οι κριτικές πελατών και ειδικών (customer and expert reviews), τα σχόλια των χρηστών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media […]

Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Python είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής γλώσσα γενικού προγραμματισμού με εφαρμογή κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων. Οι εταιρείες την χρησιμοποιούν για να συλλέξουν πληροφορίες από τα δεδομένα τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Cryptocurrencies: Economic and Financial Aspects

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία της τεχνολογίας του blockchain και ο αντίκτυπος που θα έχει, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση μιας σειράς θεμάτων όπως η έννοια της αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα κίνητρα, η έννοια της κρυπτογράφησης, τα […]

UN SDSN Environmental Social Governance

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN) και του Εργαστήριου Έρευνας για την Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την […]

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram