Αειφορική Μετάβαση: Επιστήμη, Τεχνολογία, Οικονομία και Πολιτική

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN - https://www.unsdsn.org/) και παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης με τρόπο που θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο θα εστιάσει στους έξι πυλώνες της αειφορικής μετάβασης οι οποίοι είναι: 1. Εκπαίδευση, φύλο και ανισότητα, 2. Υγεία, ευζωία και δημογραφία, 3. Ενεργειακή απολιγνητοποίηση και βιώσιμη βιομηχανία, 4. Ζωή στη στεριά, ζωή στο νερό, καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας και βιώσιμη ανάπτυξη, 5. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, 6. Ψηφιακή επανάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτοί οι έξι πυλώνες διέπονται από δύο αρχές: α. της στρατηγικής «leaving no one behind», β. της κυκλικής οικονομίας. Το σεμινάριο αυτό θα παρέχει εκπαίδευση για τη δημιουργία αναπτυξιακών πλάνων για τον καθένα από τους έξι πυλώνες της αειφορικής μετάβασης ενώ οι αρχές α και β θα διέπουν συνολικά αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια. Αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια αποτελούν τη βάση για προσέγγιση χρηματοδότησης (από κοινοτικούς, κρατικούς, ιδιωτικούς και άλλους φορείς) για τη μετάβαση στην αειφορία. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία δεσμεύει 1 τρις ευρώ για την υλοποίησή της.
Τρόπος διεξαγωγής
Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Παράλληλα θα γίνει και χρήση εργαλείων διαδικτύου και σχετικών προγραμμάτων που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα από το διδάσκοντα για την κάθε ενότητα (πχ ppt). Προς το σκοπό αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό skype (ή αντίστοιχου μέσου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Επιστημονική Υπεύθυνη) και ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθούν τα μαθήματα.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρει:

 • Κατανόηση του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης και της πρακτικής σημασίας του για το περιβάλλον, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
 • Παροχή συγκεκριμένων τεχνοοικονομικών γνώσεων για κάθε άξονα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αυτές διέπονται από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και του leaving no one behind
 • Κατανόηση των επιμέρους διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομικές, νομικές, τεχνολογικές).
 • Κατανόηση της ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και του νέου πλαισίου που θέτει στην οικονομία και την παραγωγή.
 • Εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία που απαιτεί ο σχεδιασμός στρατηγικής και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Συγκεκριμένα την ανάπτυξη σχεδίων υλοποίησης των 6 αειφορικών αξόνων που διέπονται από τις αξίες της κυκλικότητα και του Leaving no one behind
 • Κατανόηση και εξοικείωση νέων βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης και λήψης αποφάσεων οι οποίοι εξασφαλίζουν τη δυνατότητα προσέγγισης κονδυλίων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας και γενικότερα τεχνικών εργαλείων για την υλοποίηση της μετάβασης στην αειφορία στους κλάδους της ναυτιλίας, της βιώσιμης και πράσινης γεωργίας, της κυκλικής οικονομίας, των χρηματοοικονομικών κρατικών και ιδιωτικών φορέων, των δήμων των περιφερειών, της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης ναυτιλίας, της μπλε ανάπτυξης, των τραπεζών, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.α.
Θεματικές ενότητες
 1. Το πολιτικό πλαίσιο για την μετάβαση στην Αειφορία: 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030, Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (The Sustainability Policy Framework: 17 SDGs of UN Agenda 2030, Paris Agreement for Climate Change, European Green Deal)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
 2. Βιώσιμη Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Finance, ESG and SDGs)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
 3. Συστημική προσέγγιση για Απανθρακοποίηση και Κυκλική Οικονομία (Systems Thinking Approaches for Decarbonization and Circular Economy)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
 4. Ψηφιοποίηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Digitalization for Sustainable Development)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
 5. Αειφόρος Ναυτιλία και Λιμάνια (Sustainable shipping and ports)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
 6. Βιώσιμη Εκπαίδευση, Έρευνα και Οικοσύστημα Καινοτομίας (Sustainable Education, Research and the Innovation Ecosystem)
  (Διάρκεια: 6 ώρες)
Εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδευτικό υλικό διδασκόντων και δημοσιεύσεις του United Nations Sustainable Development Solutions Network
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα θα έχει εισηγητές κορυφαίους καθηγητές και επαγγελματίες παγκόσμιου εμβέλειας, θα διεξαχθεί με έντονα διαδραστικό πλαίσιο και χρήση μελετών περίπτωσης από τη σημερινή πραγματικότητα και θα παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα τους επιτρέψει να ενσωματώσουν τις σχετικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή τους πρακτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινή, 18.00-21.00. Θα γίνουν συνολικά 12 τρίωρα, στις 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, και 31/5/2022
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης μετά το τέλος των διαλέξεων ή εργασίας σχετικής με το αντικείμενο των διαλέξεων και τον επαγγελματικό κλάδο προέλευσής τους.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

Cryptocurrencies: Economic and Financial Aspects

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία της τεχνολογίας του blockchain και ο αντίκτυπος που θα έχει, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση μιας σειράς θεμάτων όπως η έννοια της αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα κίνητρα, η έννοια της κρυπτογράφησης, τα […]

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση της R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει μια εισαγωγή στην R, μια γρήγορη διδασκαλία βασικών στατιστικών εννοιών και μεθοδολογιών και στη συνέχεια προσφέρει τρόπους χρήσης της R για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων έχοντας πάντα υπόψη τις εφαρμογές αλλά και σύγχρονα […]

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το προτεινόμενο Σεμινάριο διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram