Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), για την εξισορρόπηση κινδύνου (arbitrage) και για τις επενδύσεις. Εκτός από την θεωρητική περιγραφή των προϊόντων και των στρατηγικών θα γίνει εκτεταμένη χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων διαπραγμάτευσης με πραγματικά δεδομένα από τις διεθνείς αγορές (π.χ. commodity futures, financial futures, energy futures, κλπ.) αλλά και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν την λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αγορών παραγώγων προϊόντων.
 • μπορούν να αποτιμήσουν τα προϊόντα αυτά.
 • επιλέξουν τα κατάλληλο προϊόν για να πάρουν θέση στην αγορά ανάλογα με τις προσδοκίες τους και το προφίλ του κινδύνου τους.
 • μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά για επενδύσεις.
 • κατανοούν αλλά και να δημιουργούν τις κατάλληλες στρατηγικές αντιστάθμισης και κάλυψης κινδύνου και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage) με χρήση παραγώγων προϊόντων ανάλογα με την φύση του κινδύνου που πρέπει να καλυφθεί.
Θεματικές ενότητες
 1. Ομόλογα
  Εισαγωγή & Ορισμοί, Διεθνείς αγορές ομολόγων, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Αποδόσεις Ομολόγων, και Τιμολόγηση Ομολόγων, Duration, Convexity. Credit Default Swaps και Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitization).
 2. Swaps
  Εισαγωγή & Ορισμοί, Ανταλλαγή Επιτοκίων, Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος: Αποτίμηση ανταλλαγών επιτοκίου & συναλλάγματος.
 3. Χρηματιστήρια Παραγώγων
  Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward & Futures Contracts) τύποι συμβολαίων, διαφορές, διαπραγμάτευση, τιμολόγηση, Διαθέσιμα προϊόντα (commodity futures, financial futures, energy futures, κλπ.) στα διεθνή Χρηματιστήρια και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 4. Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς και Πώλησης (Options Contracts, calls, puts)
  Χρηματιστήριο Αθηνών, παραδείγματα διαπραγμάτευσης. Παραδείγματα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
 5. Κερδοσκοπία με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων
 6. Στρατηγικές Αντιστάθμιση και Κάλυψης Κινδύνου (hedging strategies) με χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων (futures hedging, option hedging)
 7. Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) και Επενδυτικές στρατηγικές με δικαιώματα προαίρεσης
 8. Διαχείριση και μέτρηση κινδύνου: Value at Risk
Η αξία του προγράμματος
Στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα διαπραγμάτευσης με πραγματικά δεδομένα από την ελληνική και τις διεθνείς αγορές.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Την τελευταία εβδομάδα (11η εβδομάδα) θα λάβει χώρα αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (εξετάσεις με εξ αποστάσεως εξέταση μέσω ηλεκτρονικής online παρουσίας) σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

Cryptocurrencies: Economic and Financial Aspects

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία της τεχνολογίας του blockchain και ο αντίκτυπος που θα έχει, κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση μιας σειράς θεμάτων όπως η έννοια της αποκέντρωσης, οι μηχανισμοί συναίνεσης, τα κίνητρα, η έννοια της κρυπτογράφησης, τα […]

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Eισηγμένες Εταιρείες

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το προτεινόμενο Σεμινάριο διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Coding Factory

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό ΗΥ σε επαγγελματικό επίπεδο και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια […]

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

R2: Ανάλυση Δεδομένων με R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής. Το γεγονός ότι η R είναι μια γλώσσα ανοικτού κώδικα όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει με την ανάπτυξη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram