Tailor Made Negotiations

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το Tailor Made Negotiations (ΤΜΝ) είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων που καλύπτει το σύνολο των δράσεων στην πορεία ενός διαπραγματευτικού επεισοδίου, δηλαδή:

 • Τη διαμόρφωση του Διαπραγματευτικού Οράματος
 • Τη Μοντελοποίηση του διαπραγματευτικού περιστατικού, δηλαδή την τυποποίηση των δεδομένων του
 • Την ανάπτυξη της συμβατής Στρατηγικής, σύμφωνα με τη Μοντελοποίηση
 • Τον προσδιορισμό των συμβατών Τακτικών ως προς τη Στρατηγική και Μοντελοποίηση και
 • Την επιλογή των αποτελεσματικότερων Πρακτικών ως προς τις τακτικές και τη μοντελοποίηση

Συνεπώς, η φιλοσοφία του ΤΜΝ βασίζεται στην εναρμόνιση μεταξύ: Μοντελοποίησης – Στρατηγικής – Τακτικών – Πρακτικών του διαπραγματευτικού περιστατικού, αφού, στην αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζονταν ασυμβατότητες, δηλαδή: δυνατόν να αποφευχθούν απώλειες.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπροσθέτως θα παρασχεθεί σε περιορισμένο βαθμό και ζωντανή διδασκαλία για διευκρινίσεις και ενδεχομένως μία άσκηση role play.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη διαπραγματευτική συμπεριφορά τους όχι μόνο στη βάση των προσωπικών τους δεδομένων και των «θέλω» τους, αλλά και της συμπεριφοράς του αντιπάλου τους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας των χειρισμών.

Οι γνώσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευθέντων αποδεικνύονται από μία εργασία 1.500 λέξεων, η οποία περιγράφει και αναλύει αναλόγως ένα πραγματικό διαπραγματευτικό περιστατικό τους.

Οι απόφοιτοι του ΤΜΝ καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαπραγματευτικού GPS (www.negotiationsgps.com). Το Διαπραγματευτικό GPS καλύπτει 729 εκδοχές διαπραγματευτικών συμπεριφορών και είναι το μοναδικό σύστημα ηλεκτρονικής συμβουλευτικής στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, με πατέντα διεθνώς κατοχυρωμένη.

Θεματικές ενότητες
 1. Διαπραγματευτικό Όραμα
  Το διαπραγματευτικό Όραμα διαμορφώνεται κατά την έναρξη του επεισοδίου. Στο πρώιμο στάδιο του επεισοδίου το περιεχόμενό του Οράματος είναι συνήθως ελλιπές, λόγω των περιορισμένων πληροφοριών για το σύνολο των μεταβλητών του περιστατικού.
 2. Μοντελοποίηση
  Η Μοντελοποίηση, όπως παρουσιάζεται στο ΤΜΝ, είναι η πληρέστερη, αφού περιλαμβάνει 180 πιθανούς τύπους μοντελοποιήσεων μεταξύ των Παικτών. Στο πέρας της μοντελοποίησης επανεξετάζεται – αναδιαμορφώνεται το Διαπραγματευτικό Όραμα, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ρεαλιστική βάση.
 3. Στρατηγικές
  Το σύνολο των προσφερόμενων Στρατηγικών ανέρχεται σε 13, εκ των οποίων οι οκτώ είναι συμφωνίας και οι πέντε μη συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται καταρχάς η κάθε μία από τις στρατηγικές αυτές και στη συνέχεια αντιστοιχίζεται με τις μοντελοποιήσεις της προηγούμενης ενότητας.
 4. Τακτικές
  Προσδιορίζονται 72 τύποι τακτικών που αντιστοιχούν στο σύνολο των 13 στρατηγικών της προηγούμενης ενότητας. Κάθε μία από τις Τακτικές αυτές ελέγχεται από πλευράς αποτελεσματικότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Συνεπώς, μέσω του ΤΜΝ ο εκπαιδευόμενος δεν πληροφορείται απλώς την ύπαρξη τακτικών, αλλά γνωρίζει εκ των προτέρων την αποτελεσματικότητα κάθε μιας από αυτές σε διαφορετικές συνθήκες.
 5. Πρακτικές
  Οι πρακτικές είναι ιδιαίτερης σημασίας για περισσότερους λόγους:
  1. δεν μπορούν να τεθούν σε θεωρητικό πλαίσιο και συνεπώς η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση και οι σωστές αντιδράσεις στο σωστό χρόνο - χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό παίζουν κυρίαρχο ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους και
  2. από τις πρακτικές του Παίκτη αποκωδικοποιούνται οι στρατηγικές προθέσεις του

  Το περιεχόμενο των πρακτικών αναλύεται κατά την αξιολόγηση των πέντε Role Play.

Οι θεματικές ενότητες είναι πέντε και αναφέρονται στις πιο πάνω δράσεις του διαπραγματευτικού επεισοδίου. Στις ενότητες αυτές περιλαμβάνεται και η παρουσίαση πέντε Role Play, στα οποία συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το πρόγραμμα βασίζεται:

 • Στο βιβλίο: Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων: Μόνος Εναντίον Όλων, η οποία έχει εκδοθεί και από τον εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan, με τίτλο: Negotiating Strategically, One Versus All. Συνεπώς, τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω προγράμματος ανήκουν στο συγγραφέα.
 • Σε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα που τυποποιούν και διευκολύνουν την κατανόηση του περιεχομένου.
Η αξία του προγράμματος
Η αξία του προγράμματος επικεντρώνεται:

 1. στην καινοτομική προσέγγισή του, η οποία επιτρέπει εξειδικευμένη τυποποίηση και χειρισμό κάθε διαπραγματευτικού περιστατικού
 2. στον ταχύρρυθμο χαρακτήρα του
 3. στην ικανότητα χρησιμοποίησης του Διαπραγματευτικού GPS και
 4. στο χαμηλό κόστος του.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Το πρόγραμμα προσφέρεται εναλλακτικά σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε μεμονωμένα άτομα. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα πραγματοποιείται μετά από τη σχετική συμφωνία με την επιχείρηση που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των μεμονωμένων ατόμων πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω της ανάπτυξης εργασίας που αφορά τη διαπραγμάτευση του εκπαιδευόμενου 1.000 περίπου λέξεων ή μέσω της ανάλυσης ενός από τα 729 περιστατικά του Διαπραγματευτικού GPS. Η σχετική αξιολόγηση βαθμολογείται με τον χαρακτηρισμό: «αποδεκτό» ή «απορριπτικό».
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Πληροφοριών

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το σημερινό περιβάλλον (οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό) χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ύπαρξη μεγάλου όγκου πληροφοριών, η μη κατανόηση των οποίων οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές με ανυπολόγιστο κόστος. Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την πλήρη ανάλυση […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

ELearning Σεμινάριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση στις Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων. Συμμόρφωση (compliance) των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις επιμόρφωσης με βάση το νομικό πλαίσιο (ν. 4261/2014, EBA Guidelines). Τρόπος διεξαγωγής Το πρόγραμμα […]

Αποτελεσματικές Πωλήσεις 1: Ο Επαγγελματίας Πωλητής

Σύντομη περιγραφή προγράμματος H ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτυχημένης πώλησης απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά παραδείγματα από μεγάλη ποικιλία σεναρίων πώλησης τόσο σε επίπεδο επιχείρησης προς επιχείρηση όσο και από πωλητή προς τελικό καταναλωτή. Η επιτυχημένη πώληση έχει συγκεκριμένα στάδια εμπλοκής του […]

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram