Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης με τίτλο «Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία» (Residual Alveolar Ridge Reconstruction – Preprosthetic Oral Surgery – Advanced Dental Implantology – RE-PRO-IMPLANT), διάρκειας 94 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τμήματος της Οδοντιατρικής της  Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί με εκ του σύνεγγυς διδασκαλία και εκπαίδευση καθώς και με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Λάμπρος Ζουλούμης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του εργαστηρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,  διατελέσας επί πενταετία πρόεδρος του Τμήματος της Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν επαγγελματικά καταξιωμένοι ειδικοί Στοματικοί Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, μέλη ΔΕΠ του Οδοντιατρικού Τμήματος και εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι με πολύχρονη εμπειρία έχοντας αντιμετωπίσει χιλιάδες περιστατικά νωδών ασθενών, τόσο σε επίπεδο ιατρείου –  σηπτικού χειρουργείου όσο και σε επίπεδο κλινικής / νοσοκομείου – άσηπτου χειρουργείου. Όλοι οι διδάσκοντες έχουν πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής. Η επαγγελματική και η διδακτική εμπειρία των διδασκόντων συνοδεύεται και τεκμηριώνεται  από πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος ερευνητικών δημοσιεύσεων σε πληθώρα ελληνικών και ξένων περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων και εγκυρότερων ιατρικών περιοδικών διεθνώς (ενδεικτικά τα New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA).

Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία» (Residual Alveolar Ridge Reconstruction – Preprosthetic Oral Surgery – Advanced Dental Implantology – RE-PRO-IMPLANT) αποσκοπεί στην ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων εκ μέρους των συμμετεχόντων. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε δέσμη συναφών αντικειμένων που δεν καλύπτονται από τα προπτυχιακά προγράμματα και βρίσκονται σε περιοχές οριακές του φάσματος διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Αυτά είναι η αποκατάσταση των ελλειμματικών φαντιακών αποφύσεων (μετατραυματικών-μετεγχειρητικών-ατροφικών), η προπροσθετική χειρουργική ή τροποποίηση των υπολλειμματικών φαντιακών ακρολοφιών για να υποδεχούν οδοντικά εμφυτεύματα. Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνει τη διατατική οστεογένεση, την ανοιχτή και κλειστή ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου, τη μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου, την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων για την ανύψωση της υπολλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας καθώς και απλούστερες τεχνικές με χρήση αλλομοσχευμάτων, ξενομοσχευμάτων και αλλοπλαστικών υλικών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

H αποκατάσταση των ελλειμματικών φαντιακών αποφύσεων (μετατραυματικών-μετεγχειρητικών-ατροφικών) αποτελεί μέρος του αντικειμένου της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικότητας της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, αλλά και σημαντικό τμήμα της Οδοντιατρικής κλινικής πράξης. Πολλές φορές η απλή τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων στις υπάρχουσες υπολειμματικές φαντιακές δεν είναι εφικτή. Η αποκατάσταση, με τη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων, ασθενών με έλλειμμα φατνιακής  απόφυσης ποικίλης αιτιολογίας είναι καθιερωμένη στο εξωτερικό και έχει υψηλή ζήτηση στην Ελλάδα, τόσο από ασθενείς όσο και από παρόχους Υγείας.

Πολλοί από τους παραπάνω αναφερόμενους τομείς αποτελούν ανεξάρτητα μεμονωμένα προγράμματα κλινικής εξειδίκευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κυρίως στο εξωτερικό.  Τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα όμως ενός προγράμματος μέσα σε Πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι η 1) δυνατότητα να προσφέρει γνώσεις ενταγμένες στην κλινική πραγματικότητα και όχι στη θεωρητική προσέγγιση 2) το προσιτό κόστος για τους συμμετέχοντες και 3) το εύλογο όφελος για το Πανεπιστήμιο που το φιλοξενεί

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Να διαγιγνώσκουν τις ανάγκες των ασθενών για την αντιμετώπιση των νωδών και ελλειμματικών φατνιακών ακρολοφιών.

Να λαμβάνουν το κατάλληλο ιατρικό ιστορικό και να διενεργούν την κατάλληλη κλινική εξέταση.

Να συστήνουν τον κατάλληλο παρακλινικό έλεγχο, προς τεκμηρίωση των αναγκών.

Να καταστρώνουν τεκμηριωμένο σχέδιο χειρουργικής και φαρμακευτικής θεραπείας  ανάλογα με τις ενδείξεις και βασιζόμενοι στην καλύτερη δυνατή τρέχουσα γνώση (Evidence Based Practice).

Να ενημερώνουν τον ασθενή, για τις θεραπευτικές ανάγκες και να εξηγούν αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το διαμορφωθέν από αυτούς σχέδιο θεραπείας.

Να εκτελούν το σχέδιο θεραπείας, ως κύριοι χειρουργοί.

Να καταστρώνουν τεκμηριωμένο σχέδιο προσθετικής θεραπείας.

Να εκτελούν το σχέδιο θεραπείας, ως θεράποντες ή να το συντονίζουν ως σύμβουλοι σε περίπτωση παραπομπής.

Να αντιμετωπίζουν τυχόν επιπλοκές / ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επαγγελματίες ειδικοτήτων της Ιατρικής (ενδεικτικά ΩΡΛ, πλαστικούς χειρουργούς, ΣΓΠΧ χειρουργούς) και της Οδοντιατρικής, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα αρχικά στην Ελλάδα, αλλά πολύ σύντομα είναι προγραμματισμένη η ανάπτυξη αντίστοιχου προγράμματος στα Αγγλικά για αλλοδαπούς συμμετέχοντες

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Οδοντίατροι

Ιατροί ειδικευμένοι ή ειδικευόμενοι (ΩΡΛ, πλαστικής χειρουργικής, ΣΓΠΧ ή άλλης χειρουργικής ειδικότητας)

Προαπαιτούμενα για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

► Βασικές γνώσεις εγχειρητικών τεχνικών (τομές, συρραφή).

►Καταβολή του 50% του κόστους του προγράμματος.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, η οποία επικυρώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης τους.

Μέθοδος υλοποίησης

Διδασκαλία

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Εργασία στο σπίτι / συνεργασία με επιβλέποντα

Πρακτική άσκηση

Κλινική Άσκηση

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.      Σημειώσεις (Hand outs) των παραδόσεων.

2.      Ενδεικτική βιβλιογραφία, ηλεκτρονική.

3.      Ενημερωτικό υλικό βιουλικών.

4.      ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστος αριθμός οδοντικών εμφυτευμάτων τα οποία θα τοποθετηθούν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους.

5.      Ασθενείς με ανάγκη για αντιμετώπιση (οι εκπαιδευόμενοι μπορούν και ενθαρρύνονται να φέρουν δικούς τους ασθενείς).

6.      Πλήρης καθοδήγηση κατά τη διενέργεια της κλινικής άσκησης, παρουσία ειδικού ΣΓΠΧ διδάσκοντα ως βοηθού σε όλη τη διάρκεια των χειρουργείων.

7.      Παρακολούθηση / επανέλεγχος των αντιμετωπισθέντων περιστατικών σε συνεργασία με τον επιβλέποντα εκπαιδευτή.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1ηΘεματική ενότητα: Βασικές αρχές Ανατομικής (15 ώρες)

●       Εξέταση – σχέδιο θεραπείας (Λ.Ζουλούμης, 2 ώρες)

●       Εισαγωγικά στοιχεία στη ανατομική της γναθοπροσωπικής χώρας.(Γ. Τηλαβερίδης, 2 ώρες)

●       Ανατομία του Στοματογναθικού – Φατνιακές Αποφύσεις [Γ. Καρακινάρης, 2 ώρες)

●       Ανατομία του Στοματογναθικού – Παραρρινικές Κοιλότητες (Α. Κυργίδης, 2 ώρες)

●       Ανατομία του Στοματογναθικού – Παρακείμενα Νευρικά Στελέχη (M. Λαζαρίδου, 2 ώρες)

●       Ανατομία του Στοματογναθικού – Η Κροταφογναθική Διάρθρωση (Γ. Βενέτης, 2 ώρες)

●       Ανασκόπηση των διαθέσιμων επιλογών αντιμετώπισης της νωδότητας -Παρουσίαση στόχων και δομής του προγράμματος (Λ. Ζουλούμης, 3 ώρες)

2ηΘεματική ενότητα: Μοσχεύματα, άλλοπλαστικά υλικά, υλικά εμφυτευμάτων (15 ώρες)

●       Οστική αναδιαμόρφωση. Βιοϋλικά, ταξινόμηση, ενδείξεις, αντενδείξεις. (Α. Κυργίδης2 ώρες)

●       Κλινική διαχείριση βιουλικών, χρήση στους ιστούς του προσώπου (Γ. Καρακινάρης, 2 ώρες)

●       Διατατική  οστεογένεση φατνιακών αποφύσεων και αυτομοσχεύματα (Γ. Βενέτης, 2 ώρες)

●       Αγγειούμενα Αυτομοσχεύματα (Γ. Τηλαβερίδης, 2 ώρες)

●       Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (Μ. Λαζαρίδου, 2 ώρες)

●       Πρακτική επίδειξη (Ζουλούμης, Βενέτης, Τηλαβερίδης, Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Παπαδόπουλος, Βαφειάδου, Κυριάκου 5 ώρες)

3ηΘεματική ενότητα: Η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων στην αποκατάσταση της νωδής Άνω Γνάθου(16 ώρες)

●       Λειτουργική ανατομική της Άνω Γνάθου. (Γ. Καρακινάρης, 2 ώρες)

●       Νωδή Άνω Γνάθος.Ψηφιακό Σχέδιο Θεραπείας. (Α. Κυργίδης, 2 ώρες)

●       Η αντιμετώπιση της μικρού πάχους υπολλειματικής φαντιακής ακρολογίας της ΑΓ .(Μ. Λαζαρίδου, 2 ώρες)

●       Κλινική διαχείριση περιστατικών, θεραπευτικές επιλογές, Ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση(Γ. Τηλαβερίδης, 2 ώρες)

●       Προσθετική αποκατάσταση, σύγκλειση, λετουργία. (Γ. Παπαδόπουλος, 2 ώρες)

●       Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (Γ. Κολούτσος, 2 ώρες)

●       Πρακτική επίδειξη / Κλινική Άσκηση (Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Κυριάκου, Κολούτσος, 4 ώρες)

4η Θεματική ενότητα: Η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων στην αποκατάσταση της νωδής Κάτω Γνάθου (16 ώρες+ 10 ώρες ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως)

●       Λειτουργική ανατομική της Κάτω Γνάθου. (Γ. Καρακινάρης, 2 ώρες)

●       Νωδή Κάτω Γνάθος. Ψηφιακό Σχέδιο Θεραπείας.(Α. Κυργίδης, 2 ώρες)

●       Η αντιμετώπιση της μικρού ύψους υπολλειματικής φαντιακής ακρολογίας της ΚΓ .( Μ. Λαζαρίδου, 2 ώρες)

●       Κλινική διαχείριση περιστατικών, Ψηφιακά καθοδηγούμενη Τοποθέτηση (Γ. Τηλαβερίδης, 2 ώρες)

●       Προσθετική αποκατάσταση, σύγκλειση, λετουργία. (Γ. Παπαδόπουλος, 2 ώρες)

●       Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (Ζουλούμης, Λαζαρίδου, Αετόπουλος, 2 ώρες)

●       Πρακτική επίδειξη / Κλινική Άσκηση (Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Κολούτσος, 4 ώρες)

●       Επιπλέον φόρτος ασύγχρονης εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας 10 ωρών για την εκμάθηση χρήσης λογισμικού επεξεργασίας υπολογιστικών αντινογραφιών. (Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Βενέτης, Τηλαβερίδης, εξ’ αποστάσεως)

5η Θεματική ενότητα: Πρακτικά Θέματα και Άσκηση σε προπλάσματα (16 ώρες)

●       Γναθοπροσωπική προσθετική – οστικό υπόβαθρο. (Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Γελαδάρης 2 ώρες)

●       Οστεοεπαγωγή και οστεοκαθοδήγηση. Τύποι μοσχευμάτων (Γ. Καρακινάρης, 3 ώρες)

●       Παράγωγα αίματος: PRP, PRF, μεμβράνες, λεπτές μεμβράνες. (Μ.Λαζαρίδου, Α. Κυργίδης 3 ώρες)

●       Παρουσίαση περιστατικών (Γ. Αετόπουλος, 3 ώρες)

●       Πρακτική Κλινική άσκηση (Ζουλούμης, Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Αετόπουλος, Βαφειάδου, 5 ώρες)

6η Θεματική ενότητα Πρακτική Κλινική Άσκηση (16 ώρες+ project 14 ώρες)

●       Μέσο -μακροπρόθεσμη λειτουργία των αποκαταστάσεων, προβληματισμοί. (Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Γελαδάρης 2 ώρες)

●       Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να προετοιμάσει και να αντιμετωπίσει κλινικά τουλάχιστον ένα ασθενή με τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Υπολογίζεται χρόνος αναζήτησης περιστατικού, λήψης ιστορικού, προετοιμασία κλινικού και εργαστηριακού ιατρικού φακέλου, έγκριση εισαγωγής στο πρόγραμμα από τους διδάσκοντες μετά από συζήτηση με τον εκπαιδευόμενο, πρακτική κλινική αντιμετώπιση από τον εκπαιδευόμενο (συνολικός χρόνος project, εκτός θεσμικών ωρών διδασκαλίας 14 ώρες).

●       Παρουσίαση κλινικών περιστατικών εκπαιδευομένων (Ζουλούμης, Βενέτης, Τηλαβερίδης, Καρακινάρης, Κυργίδης, Λαζαρίδου, Κολούτσος, Αετόπουλος, Κυριάκου, 12 ώρες)

●       Γραπτές εξετάσεις (2 ώρες, Ζουλούμης, Βενέτης, Τηλαβερίδης, Παπαδόπουλος, Κυργίδης)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (προφορική εξέταση και βαθμολόγηση επί περιστατικών Problem Based Learning)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν την αξιολόγηση, πριν από την 5η (προτελευταία) θεματική ενότητα του προγράμματος, στο λογαριασμό που αναφέρεται παρακάτω.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κόστος του προγράμματος: 5.000,00€

Τρόπος καταβολής: κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Κατηγορίες δικαιούχων εκπτώσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παροχή της: Χορηγείται έκπτωση σε ειδικευόμενους ιατρούς ΣΓΠΧ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με την προσκόμιση βεβαίωσης υπηρεσίας έκδοσης τελευταίου μηνός, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση ότι θα συνεισφέρουν με κλινικό έργο και στην ένταξη στο πρόγραμμα εθελοντών ασθενών.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: Πειραιώς ΕΛΚΕ ΙΒΑΝ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση για να πρωτοκολληθεί και να λάβει αριθμό προτεραιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail: [email protected]

1.      Αντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής ή Οδοντιατρικής.

2.      Τίτλος Ειδικότητας (αν υπάρχει).

3.      Βεβαίωση Υπηρεσίας (εφόσον απασχολείται στο Δημόσιο).

4.      Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος πληρεί τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

5.      Αποδεικτικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του 50% των διδάκτρων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Δικηγόρων/Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Η πρακτική εφαρμογή της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Προστασία καταναλωτών

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή οικονομολόγοι, προκειμένου […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα », διάρκειας 29 (διδακτικές ώρες), το οποίο […]

Λεμφοίδημα και παθήσεις λεμφικού συστήματος – Σύγχρονες θεραπείες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Λεμφοίδημα και παθήσεις λεμφικού συστήματος – Σύγχρονες θεραπείες», διάρκειας 66 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 6 Σεπτεμβρίου έως […]

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram