Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το όραμα του δεν είναι απλά να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους του αλλά να τους μεταμορφώσει σε ηγέτες στο χώρο των τεχνολογιών Web, ικανούς όχι μόνο να δημιουργούν καλαίσθητα web sites αλλά να κατανοούν τα προβλήματα και της ανάγκες των χρηστών, να τα μετατρέπουν σε σχεδιαστικές επιλογές και στη συνέχεια να μετατρέπουν τον σχεδιασμό σε οπτικά αποτελέσματα μέσω των τεχνολογιών Web και του Drupal.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστούν ως UX Designers και Web Developers
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις τεχνολογίες HTML/CSS/JavaScript/jQuery/AJAX και Bootstrap
 • Θα μπορούν να αναπτύξουν γρήγορα και παραγωγικά websites με Drupal
 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες σχεδιασμού UX Design και Lean UX
 • Θα είναι σε θέση να δείξουν μέσα από projects στο GitHub τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους, σε μελλοντικούς εργοδότες
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην HTML
  Ιστορική εξέλιξη, Web Architecture, Visual Studio Code, HTML Basics (h1, p, a, img tags), Το πρώτο πρόγραμμα - Hello World, Πίνακες, Λίστες, TML Forms, Build-in Validators, Git και GitHub: Βασικά Στοιχεία
 2. Cascading Style Sheets (CSS)
  CSS και CSS Rules, Inline, Internal, External Styling, id, class attributes, CSS Selectors, Styling κειμένου - Τυπογραφία, Γραμματοσειρές / Web Safe Fonts, Google Fonts, Χρώματα, Περιγράμματα, Ψευδοκλάσεις, Background images, Font Awesome icons, Styling Πίνακα, Git και GitHub: Repositories, workflow
 3. Box Model και Div - Web Site Layout - Design Heuristics
  CSS Box Model, Display / inline, block, inline-block, flex, Position / static, relative, fixed, absolute, sticky, Generic Boxes / span / div, Advanced CSS Selectors, Login Form & Validation, Site Layout – Βασική Δομή Σελίδας, Wireframing / Mockups, Επεξεργασία εικόνων με το GIMP, Βασικό Μενού, Επεξεργασία εικόνων με GIMP και Inkscape, CSS Flexbox, Parallax Εφέ, Σχεδιασμός / Βασικά στοιχεία Human-Computer Interaction, Σχεδιαστικά Heuristics / UI & UX Design, Git και GitHub: Ενσωμάτωση στο Visual Studio Code, Git και GitHub: Δημιουργία Portfolio
 4. Fluid και Responsive Design
  Responsive & Fluid Design, Pixels και Αναλύσεις Οθονών / Breakpoints, Media Queries, Responsive Grid System Grid system, Mobile First Design, Dropdown Menu, Σχεδιασμός Responsive Web Σελίδας, Responsive Menu / Events, Events & JavaScript, Web Hosting
 5. JavaScript
  Διερμήνευση (Interpreted) / JIT (Just-In-Time) Compilation, script element / Το πρώτο πρόγραμμα, Τύποι Δεδομένων / Μεταβλητές, Αριθμητικοί, Σχεσιακοί τελεστές, Λογικοί Τελεστές, Παραστάσεις και εκχωρήσεις, Είσοδος / Έξοδος, Δομές Ελέγχου: while-do, do-while, for, Δομή Ελέγχου if – if/else – nested if, Τριαδικός τελεστής / Switch-case, Συναρτήσεις (Functions), Δομημένος Προγραμματισμός, Γεγονοστρεφής Προγραμματισμός, Προγράμματα / Παραδείγματα
 6. Advanced JavaScript
  Πίνακες / Πράξεις σε πίνακες, Αντικείμενα (Objects) / Πίνακες Αντικειμένων, Enhanced for .. in , for .. of, Διαχείριση Μνήμης: Στοίβα (stack) και Σωρός (heap), Συναρτήσεις – Πέρασμα παραμέτρων κατά τιμή και κατά αναφορά, Immutable (Αμετάβλητοι) τύποι δεδομένων και μεταβλητές, Προηγμένες συναρτήσεις πινάκων: map, filter, reduce, Ανώνυμες Συναρτήσεις (Anonymous functions), First class functions / Call back functions, Arrow Functions / Lambdas, Event Listeners / Event Handlers, Objects και Functions / Overriding
 7. HTML DOM
  Document Object Model (DOM), Επιλογή HTML στοιχείων με JavaScript, Σχέσεις Κόμβων / Διάσχιση Δένδρου (DOM Tree), Events / Event Listeners / Event Handlers και HTML DOM, Εφαρμογή Σημειώσεων, JavaScript και CSS / Παραδείγματα, Accordion Εφέ
 8. jQuery
  jQuery / jQuery Selectors, $(document).ready(), get / set περιεχόμενο στο DOM, Events / CSS
 9. AJAX
  Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Web, HTTP / REST, AJAX / AJAX Request / Response, Web Servers / Apache Tomcat, XMLHttpRequest, Open APIs, Text / JSON / XML, XML to HTML Table, JSON to HTML Table, Single Page Applications (SPAs)
 10. Bootstrap
  The Grid System / Breakpoints, Page Layout / Containers, Normalize / Reboot / Basic Typography, Lists / Tables, Spacing (margin, padding), Sizing / Spacing / Colors, Forms, Components (navigation, dropdowns, carousel, modals)
 11. UX/UI Design
  User Analysis / User Personas, Journey Maps / Touchpoints, Βασικές Αρχές UX Design, Σχεδιασμός Διεπαφών Ανθρώπου Υπολογιστή, Information Architecture – Cards Sorting, Οπτικοποίηση πληροφοριών / Prototyping, Ευχρηστία (Usability) / Usability Tests, First Click Test / Five Second Test, System Usability Test, Καθολική πρόσβαση, Lean UX
 12. Drupal
  Basic Site Configuration, Content Types, Blocks & Regions, Menu, Extending Drupal (Modules), Taxonomies / Views, User Management / Roles & Permissions, Themes and Layout, Deploying and Managing a Drupal Site
Εκπαιδευτικό υλικό
 • 30 ώρες video on-demand
 • Αναλυτικές διαφάνειες σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται
 • Μικρές εργασίες
 • Πραγματικά projects / case studies σε Drupal
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει σε βάθος τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη Web εφαρμογών που ζητάει η αγορά εργασίας. Παρουσιάζει συνδυαστικά, θέματα Web τεχνολογιών, σχεδιασμού UX/UI Design και ανάπτυξης με Drupal, πραγματικά Case Studies και διαχείριση εκδόσεων με Git/GitHub, που δεν υπάρχουν σε άλλα online προγράμματα στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτούν οι απόφοιτοι, τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και πολλαπλούς ρόλους στο χώρο των Web τεχνολογιών, του UX Design και του Web Development. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος προγράμματος δημοσιεύουν εξαιρετικά reviews. Και κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και εργάζονται σε επιχειρήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μία εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Coding Factory

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό ΗΥ σε επαγγελματικό επίπεδο και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια […]

Ανάλυση Δεδομένων και Προγραμματισμός σε Python 3

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Python είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής γλώσσα γενικού προγραμματισμού με εφαρμογή κυρίως στην επιστήμη των δεδομένων. Οι εταιρείες την χρησιμοποιούν για να συλλέξουν πληροφορίες από τα δεδομένα τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε […]

Ανάπτυξη Full Stack Web Εφαρμογών με Java Enterprise Edition, Hibernate και Spring

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η Java Enterprise Edition (πλέον Jakarta EE) σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες Hibernate, Spring και Web Programming χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Full Stack εφαρμογών. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά […]

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

R2: Ανάλυση Δεδομένων με R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής. Το γεγονός ότι η R είναι μια γλώσσα ανοικτού κώδικα όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει με την ανάπτυξη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram