Ανάλυση Πληροφοριών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το σημερινό περιβάλλον (οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό) χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ύπαρξη μεγάλου όγκου πληροφοριών, η μη κατανόηση των οποίων οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές με ανυπολόγιστο κόστος. Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την πλήρη ανάλυση του περιβάλλοντος δράσης, η οποία τους οδηγεί σε ορθές αποφάσεις. To συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης πληροφοριών. Το υπόψη πρόγραμμα, αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα διεθνώς στον τομέα των Πληροφοριών (Intelligence) και επικεντρώνεται στις πρακτικές εφαρμογές της ανάλυσης σε μια πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών, ασφάλειας και άμυνας, διεθνών σχέσεων, νομικών, δημοσιογραφίας κτλ.)
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning, επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:

 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και περιλαμβάνει 5 βιντεοσκοπημένες διαλέξεις συνολικά 15 ωρών και εκπόνηση project και coaching διάρκειας 47 ωρών.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω 6 τηλεδιασκέψεων, συνολικά 18 ωρών, για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθησιακοί στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην τέχνη της ανάλυσης πληροφοριών στο πλαίσιο της λήψης της κατάλληλης (και όχι ορθής) απόφασης ενεργειών κατά περίπτωση. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τι είναι η βέβαιη γνώση στο χάος της πολλαπλότητας των πληροφοριών.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία για την κατανόηση του αντικειμένου μελέτης ή του περιβάλλοντος που κινούνται.
 • Να αυτοδιαγνώσουν και να αξιολογήσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες με τη βοήθεια εργαλείων και μεθόδων αυτό-αξιολόγησης και ανάλυσης.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να λάβουν σωστή απόφαση σε επιχειρηματικές ομάδες και οργανισμούς.
 • Να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης για να αξιολογούν το εξωτερικό περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν την τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου που σχηματίζει λανθάνουσες οπτικές, οδηγώντας σε εσφαλμένες ενέργειες.
 • Να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία του ελέγχου της λανθάνουσας τάσης /επιρροής/πληροφοριακής επιχείρησης (fakenews-προπαγάνδα) στην αναλυτική διαδικασία.
 • Να κατανοήσουν την λειτουργία της αναλυτικής διαδικασίας σε μια διαπραγματευτική διαδικασία.
 • Να κατανοήσουν την αναλυτική διαδικασία στο επιχειρηματικό πεδίο.
 • Να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αξιοπιστία τους.
 • Να αποκτήσουν ταπεινότητα, αυτογνωσία και αυτοέλεγχο

.

Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Δομημένη Ανάλυση
 2. Κριτική - Δημιουργική Σκέψη
 3. Μελέτες περίπτωσης αναλυτικών λαθών (Intelligence Failure)-Επιρροή
 4. Αναλυτική διαδικασία και Τεχνικές Δομημένης Ανάλυσης
 5. Συλλογή Πληροφοριών
 6. Ανάπτυξη Αναλυτικού Μοντέλου (Μέθοδος Ευκλείδης)
 7. Capstone Project
Η αξία του προγράμματος
Η «Ανάλυση Πληροφοριών», αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα -κι ένα από τα λίγα διεθνώς- ακαδημαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της Ανάλυσης Πληροφοριών (Intelligence). Το σημερινό χαοτικό περιβάλλον πληροφοριών και ψευδών ειδήσεων (fake news) αποπροσανατολίζει τον ανθρώπινο νου δημιουργώντας σύγχυση, με αποτέλεσμα να λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη πληροφορίας αλλά στην υπερσυσσώρευσή της. Έτσι, είναι απαραίτητη η ανάλυση και η κατανόηση της λεπτομέρειας καθώς επίσης και η διαλογή και διαχείριση των χρήσιμων πληροφοριών μέσα στην υπερπληροφόρηση της καθημερινότητας. Γι’ αυτό το λόγο , η μεταμοντέρνα εποχή απαιτεί δεξιότητες Αναλυτή Πληροφοριών σε ποικίλα επαγγέλματα, ενώ ειδικά για τον επιχειρηματικό κόσμο το Business Intelligence θεωρείται προαπαιτούμενο που οδηγεί σε επιχειρηματική μεταγνώση και ευφυία.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων βασίζεται στην τελική εξέταση επί του συνόλου των θεματικών ενοτήτων, με συντελεστή βαρύτητας 30% επί της τελικής βαθμολογίας, η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση ερωτηματολογίων πολλαπλής επιλογής, και σε εκπόνηση τελικής εργασίας από τους εκπαιδευόμενους σε θέμα συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, με συντελεστή βαρύτητας 70% επί της τελικής βαθμολογίας. Η τελική εργασία παραδίδεται και παρουσιάζεται στο τέλος της παρακολούθησης της τελευταίας θεματικής ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν τη λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Tailor Made Negotiations

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Tailor Made Negotiations (ΤΜΝ) είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων που καλύπτει το σύνολο των δράσεων στην πορεία ενός διαπραγματευτικού επεισοδίου, δηλαδή: Τη διαμόρφωση του Διαπραγματευτικού Οράματος Τη Μοντελοποίηση του διαπραγματευτικού περιστατικού, δηλαδή την τυποποίηση των δεδομένων […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Αειφορική Μετάβαση: Επιστήμη, Τεχνολογία, Οικονομία και Πολιτική

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN - https://www.unsdsn.org/) και παρέχει το βασικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα στελέχη του τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης […]

Influencer Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. […]

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κινδύνου

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram