Ανάλυση Δεδομένων Κλινικών Δοκιμών μέσω SPSS

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων τυχαιοποιημένων και μη τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών. Θα διδαχθούν εισαγωγικές έννοιες εφαρμοσμένης στατιστικής, ελέγχου υποθέσεων, απλές παραμετρικές και μη παραμετρικές τεχνικές, πολυπαραγοντικές μεθόδους ανάλυσης συνεχών δεδομένων και λογιστική παλινδρόμηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση μοντέλων τυχαίων επιδράσεων στην ανάλυση κλινικών δοκιμών.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
 • Με την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τουλάχιστον στοιχειώδη ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από τυχαιοποιημένες ή μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές και να βγάζουν συμπεράσματα από αυτή.
 • Στόχος «Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική»: Η κατανόηση εννοιών εφαρμοσμένης στατιστικής, η κατανόηση του μηχανισμού ελέγχου υποθέσεων. Εισαγωγή στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Στόχος «Ελεγχοι υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS»: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να ελέγχουν για την ισότητα των κατανομών τιμών σε μεγάλες ή μικρές κλινικές δοκιμές με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Θα είναι επίσης σε θέση να προσδιορίζουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος μιας δοκιμής.
 • Στόχος «Πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης με τη χρήση του SPSS»: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να προσαρμόζουν ένα μοντέλο για συνεχή δεδομένα με έναν ή περισσότερους παράγοντες, να επιλέγουν ένα βέλτιστο μοντέλο και να μπορούν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.
 • Στόχος «Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση του SPSS»: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση θέση να αναλύσουν τα δεδομένα τους κάτω από την παρουσία ελλειπουσών τιμών. Θα μπορούν να κάνουν ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία των αποτελεσμάτων όταν τα δεδομένα μιας κλινικής δοκιμής είναι της μορφής επιτυχία-αποτυχία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής. Τέλος θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση με τη χρήση μοντέλων μικτών επιδράσεων και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα δεδομένων μιας κλινικής δοκιμής η οποία αποτελείται από τουλάχιστον δύο επισκέψεις και μετράται μια συνεχής μεταβλητή είτε αυτή είναι τυχαιοποιημένη ή όχι.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη στατιστική
  Πληθυσμός-δείγμα, κανονική κατανομή, εκτίμηση παραμέτρων, εισαγωγή στον έλεγχο υποθέσεων. Εισαγωγή στη χρήση του SPSS.
 2. Ελεγχοι υποθέσεων με τη χρήση του SPSS
  Παραμετρικοί έλεγχοι για τη διαφορά δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, δύο εξαρτημένων δειγμάτων, πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων, δύο κατηγορικών μεταβλητών σε δεδομένα κλινικών δοκιμών. Μη παραμετρικοί έλεγχοι για τη διαφορά δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, δύο εξαρτημένων δειγμάτων, πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων σε δεδομένα μικρών κλινικών δοκιμών. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος δοκιμής. Προσδιορισμός ισχύος ελέγχου.
 3. Πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης με τη χρήση του SPSS
  Χρήση της διαδικασίας Γενικού Γραμμικού Μοντέλου με έναν ή περισσότερους παράγοντες, επιλογή καλύτερου μοντέλου και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 4. Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με τη χρήση του SPSS
  Στοιχειώδεις τεχνικές κάτω από την παρουσία ελλειπουσών τιμών. Χρήση μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης με έναν ή περισσότερους παράγοντες, επιλογή καλύτερου μοντέλου, ερμηνεία αποτελεσμάτων. Απλές τεχνικές ανάλυσης, χρήση μοντέλων μικτών (σταθερών και τυχαίων) επιδράσεων, στρατηγική ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων. Παραδείγματα σε τυχαιοποιημένες ή μη τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, πολυκεντρικές κλινικές, δοκιμές cross-over.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται στην εκπόνηση ασκήσεων (κάθε εβδομάδα) και σε μια τελική εργασία για κάθε μάθημα, με πραγματικά δεδομένα, όπου θα αξιολογούνται οι γνώσεις του εκπαιδευόμενου. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Business Analytics with Big Data, Μια πρακτική εισαγωγή

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η χρήση δεδομένων στη λήψη σωστών, έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ων ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, όπως η […]

R1: Εισαγωγή στην R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής. Το γεγονός ότι η R είναι μια γλώσσα ανοικτού κώδικα όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει με την ανάπτυξη […]

R2: Ανάλυση Δεδομένων με R

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Η στατιστική γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης δεδομένων αλλά κυρίως στατιστικής ανάλυσης που περιλαμβάνει σύγχρονες μεθοδολογίες αιχμής. Το γεγονός ότι η R είναι μια γλώσσα ανοικτού κώδικα όπου καθένας μπορεί να συνεισφέρει με την ανάπτυξη […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Key Account Management

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας του Key Account Management (ΚΑΜ), την κατανόηση της φιλοσοφίας του ΚΑΜ και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών του ΚΑΜ από έναν πωλητή. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος οι […]

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της αγοράς, ο τρόπος προσδιορισμού του επιπέδου τιμών, […]

Sports Marketing

Σύντομη περιγραφή προγράμματος Ο αθλητισμός συνιστά μία (ατομική και κοινωνική) δραστηριότητα με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό (είτε μέσω της συμμετοχής, είτε μέσω της παρακολούθησης). Το αθλητικό μάρκετινγκ αφορά στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων για τη δημιουργία, προβολή, τιμολόγηση […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram