Smart & Sustainable Freight Transport

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος «Smart & Sustainable Freight Transport» είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα έξυπνων και βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών. 
Έμφαση, κυρίως, δίνεται σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές αστικής εφοδιαστικής (city logistics), καθώς και στις απαιτούμενες υποδομές των αστικών διανομών. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τους κύριους ρόλους και τύπους των παρόχων υπηρεσιών logistics. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας των παρόχων υπηρεσιών Logistics προς τρίτους, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την επιλογή συνεργάτη και την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης συνεργασίας. Επιπλέον, θα περιγραφούν τα απαιτούμενα παραστατικά/έντυπα διεθνών μεταφορών και θα συζητηθεί ο ρόλος και η χρησιμότητα των Incoterms 2020 στις διεθνείς συναλλαγές. 
Βασική, επίσης, επιδίωξη του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με προωθημένες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και με τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της αλυσίδας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας γενικότερα. Τέλος, για τους σκοπούς της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας μεταφορών, θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διανομή, καθώς και στις σύγχρονες τάσεις στις εμπορευματικές μεταφορές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς σε σύγχρονες επαγγελματικές θέσεις, όπως: Transportation Manager/Coordinator, Distribution Manager/Coordinator, Transport Assistant Manager, Dispatch/Transport Coordinator/Supervisor/Operator, Traffic Coordinator/Supervisor/Dispatch Coordinator, Traffic Controller, Last Mile Delivery Operator, Import Export Manager/Administrative Assistant/Shipping Assistant, Brokerage Supervisor/Freight Supervisor, Freight Officer, Freight Documentation Manager, Demand Planner, κτλ.

Βασικός συντελεστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Logistics, η οποία συμμετέχει ως βασικός συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού. 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται ο στρατηγικός ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση […]

Supply Chain Manager - Managerial Level

Σκοπός του προγράμματος «Supply Chain Manager – Managerial Level» είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους συμπυκνωμένων γνώσεων πάνω στις αρχές, τις πολιτικές, τη στρατηγική και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλο το πλάτος και βάθος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις οποίες πρέπει […]

Supply Chain Manager - Operational Level

Σκοπός του προγράμματος «Supply Chain Manager – Operational Level» είναι η παροχή στους εκπαιδευόμενους συμπυκνωμένων γνώσεων πάνω στις αρχές, τις διαδικασίες, τις τεχνολογίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε μια εφοδιαστική αλυσίδα, που χρειάζεται να κατέχει ένας εργαζόμενος σε θέσεις […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Μεσίτης Ακινήτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μεσίτης Ακινήτων» έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική και επιστημονική μάθηση στην Ελλάδα, ακολουθώντας τη δομή, τη μέθοδο και την ύλη των διακεκριμένων πανεπιστημιακών σπουδών διεθνώς. Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά στους εκπαιδευόμενους ενός συγκροτημένου […]

Ωκεανογραφία: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Κατανόηση, Παρακολούθηση και Πρόγνωση του Φυσικού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της Φυσικής Ωκεανογραφίας και τις μεθόδους παρακολούθησης και πρόγνωσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με τα κυρίαρχα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στις θάλασσες και τους ωκεανούς […]

Digital Education

Σκοπός του Προγράμματος  είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης  και διδασκαλίας (digital education) σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης. Στοχευμένα, διαθέτει πρακτικό προσανατολισμό και θεωρητική τεκμηρίωση και αποτελείται από μαθήματα με […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram