Mετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι αρχικά η περιήγηση στον θεσμό της διαμεσολάβησης, η κατανόηση της λειτουργίας της στις επιμέρους εκφάνσεις της, η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές του, καθώς και η εμβάθυνση στις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί με βάση τον πρόσφατο Ν. 4640/2019, δυνάμει του οποίου καθιερώθηκε η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με στόχο να αναλύσει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του θεσμού με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες νομικές γνώσεις, έτσι ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως του εκάστοτε μαθησιακού ή επαγγελματικού ιστορικού (Βασικός Κύκλος).

Πέραν αυτού, το πρόγραμμα προσφέρει την επιλογή των συμμετεχόντων, είτε αυτών που παρακολούθησαν τον Βασικό Κύκλο είτε ενδιαφερομένων που κατέχουν αποδεδειγμένα ήδη τις βασικές γνώσεις (π.χ. βασική εκπαίδευση) στη διαμεσολάβηση, να ειδικευθούν σε μία έως και πέντε Ειδικεύσεις, ανάλογα με τα προσωπικά ή/και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα (Ειδικεύσεις).

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι διττοί. Αφενός να ενημερώσει σε βάθος τους εκπαιδευομένους για τη λειτουργία του θεσμού της διαμεσολάβησης, για τις δυνατότητες και τις προοπτικές του, καθώς και για την (υποχρεωτική πλέον) εφαρμογή του στην πράξη. Αφετέρου να προσφέρει τις δεξιότητες εκείνες στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζουν τα επιμέρους στάδια και τον τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς (ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο) και να μπορούν να συμμετάσχουν επιτυχώς στις διαδικασίες αυτού (διαμεσολαβήσεις κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από έναν Βασικό Κύκλο (22 ωρών) και έξι Ειδικεύσεις (22 ωρών η καθεμία). Οι συμμετέχοντες έχουν τις εξής επιλογές παρακολούθησης:

Ι. ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τον βασικό κύκλο, ο οποίος προσφέρει σε συνοπτική μορφή τις βασικές / θεμελιώδεις γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος της «Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών» του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου επί του θεσμού, προκειμένου στη συνέχεια να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των Ειδικεύσεων.

ΙΙ. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις, χωρίς την παρακολούθηση του Βασικού Κύκλου, εφόσον έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη διαμεσολάβηση (είναι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές κ.λπ.) ή κατέχουν αποδεδειγμένα τις βασικές γνώσεις που περιγράφονται στις ενότητες του Βασικού Κύκλου.

1. Κτηματολογική Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

2. Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

3. Τραπεζική Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

4. Επενδυτική Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

5. Ενεργειακή Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

6. Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση (22 ώρες)

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ + ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μαζί με τον Βασικό Κύκλο (ως προαπαιτούμενο) να επιλέξουν και τουλάχιστον μία ειδίκευση, καθώς και παραπάνω από μία.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και την εφαρμογή του στις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και σε όσους ήδη γνωρίζουν τον θεσμό και επιθυμούν να εμβαθύνουν / να εξειδικευθούν σε ειδικότερα ζητήματα ανά γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να τα εφαρμόσουν στο επάγγελμά τους (στην πράξη), ειδικά μετά από την υποχρεωτική καθιέρωση της διαμεσολάβησης με νόμο (Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης).

Διάρκεια Προγράμματος

22 ώρες (για Βασικό Κύκλο)

22 ώρες (για κάθε επιλεγείσα Ειδίκευση)

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Άγγελος Μπώλος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πα-ντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του εν λό-γω Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», ενώ έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες.

Από το 2014 έως το 2017 δίδαξε στο μάθημα «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση» της κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Διοίκηση» του Τμήματος Δημό-σιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ έχει ασχοληθεί διεξοδικά και σε επιστημονικό ε-πίπεδο με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Τον Φεβρουάριο του 2015 διοργάνωσε στο πλαίσιο του ανωτέρω ΠΜΣ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών Διαι-τητών Ελλάδος (ΙΠΙΔΔΕ), επιστημονική ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Διαμεσολάβη-ση: Δικαιοσύνη & Ανοικτή Κοινωνία».

Πέρα από τους εναλλακτικούς θεσμούς επίλυσης διαφορών, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συ-μπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσε-ων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Βασιλική Κουμπλή

Η Βασιλική Κουμπλή είναι Διαμεσολαβήτρια MCIArb, διαπιστευμένη από το Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (2010) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2013). Έχει λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εν γένει (Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία) από διάφορους φορείς, όπως το Chartered Institute of Arbitrators, το Harvard Kennedy School, το JAMS International ADR Center, το facilit8, η Europäische Rechtsakademie, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας κ.ά.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, καθώς και μέλος του Chartered Institute of Arbitrators, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas), της Επιτροπής Διαμεσολαβητών του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Young International Arbitration Group – London Court of International Arbitration κ.ά. Από το 2020 συμμετέχει στην Task Force “ADR and Arbitration” του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Υπήρξε εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση που παρείχαν οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ σε συνεργασία με τη RESOLVE Διαμεσολαβητές (2019-2020). Συμμετέχει σε πληθώρα δράσεων για την προώθηση της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, και ως κριτής σε Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης (INADR, IBA-VIAC CDRC κ.λπ.), ενώ, επίσης, αρθρογραφεί και δίνει διαλέξεις τακτικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τη Διαμεσολάβηση.

Πέραν της επαγγελματικής της ενασχόλησης με τη Διαμεσολάβηση και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College), και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το 2001) και Επιστ. Συνεργάτις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (από το 2003). Είναι συγγραφέας μελετών, καθώς και ομιλήτρια σε συνέδρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων, και μετέχει ως εθνική εισηγήτρια σε διεθνή νομικά fora, όπως τα Συνέδρια της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, οι Βαλκανικές Συνδιασκέψεις κ.λπ. Μιλά και εργάζεται στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική γλώσσα, και γνωρίζει ιαπωνικά.

Σοφία Δέδε

Η Σοφία Δέδε είναι Οικονομολόγος και επικεφαλής του τμήματος Διαμεσολάβησης στη DoValue Greece. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκπαιδευθείσα στο ΚΕΔΙΠ (2015), με εξειδίκευση στην επίλυση οικονομικών διαφορών. Διαθέτει τραπεζική εμπειρία 22 ετών, με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και το σχεδιασμό των βέλτιστων πρακτικών για την ικανοποίηση των αναγκών του. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στις «τεχνικές διαπραγμάτευσης» και την επίλυση διαφορών (Achieve Global).

Από το 2018, εφάρμοσε την Τραπεζική Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, δημιουργώντας ειδική μονάδα διαχείρισης αιτημάτων διαμεσολάβησης σε μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό, κυρίως για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Ανέπτυξε τη στρατηγική, το μηχανισμό και τη μεθοδολογία διαχείρισης τραπεζικών υποθέσεων, δημιουργώντας ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας. Έχει παράλληλα συμμετάσχει σε περισσότερες από 150 διαμεσολαβήσεις ως εκπρόσωπος του Πιστωτικού Ιδρύματος, πετυχαίνοντας την εξεύρεση βιώσιμων και μακροχρόνιων λύσεων τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τον Τραπεζικό Οργανισμό.

Έχοντας τελέσει επικεφαλής του τμήματος εκπαίδευσης της Τράπεζας για θέματα ρυθμίσεων, έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαμεσολάβηση, εκπαιδεύοντας τα τραπεζικά στελέχη στη διαδικασία, τη στρατηγική και τις βασικές αρχές της. Συμμετέχει σε Διεθνείς διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης ως κριτής (ICC, INADR), με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και των τεχνικών διαπραγμάτευσης των υποψήφιων ομάδων, με σκοπό την επίτευξη μίας αμοιβαίας επωφελούς λύσης.

Θεοδώρα Θανασούλη

Η Θεοδώρα Θανασούλη είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ (CEDR U.K. CIArb, TOOLKIT, ΥΔΔΑΔ -AM 052) και Ψυχολόγος (κατεύθυνση Κλινικής ψυχολογίας, ΑΠΘ 2002). Έχει κάνει πολλές μετεκπαιδεύσεις στη Διαμεσολάβηση από Διεθνείς φορείς (CEDR, CIArb, TOOLKIT, Mikk, Jams, στα πεδία: Family and Divorce mediation, School Mediation, Advocacy mediation κ.α.) με εξειδίκευση στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη Διαμεσολάβηση διαζυγίου (Cornell University, New York, 2018). Διετέλεσε από το 2009 δικαστική πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως Δικηγόρος - Ψυχολόγος, εξειδικευμένη στην οικογενειακή συστημική θεραπεία και διαμεσολάβηση κι έχει λάβει μέρος ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς (INADR, ICC). Στον τομέα της Ψυχολογίας, έχει κάνει πολυετείς μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις στην Ατομική Ψυχοδυναμική Θεραπεία, στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, Παιδιών κι Εφήβων, στη Βραχεία Θεραπεία εστιασμένη στην Λύση (SFBT) και στην Κλινική Οικογενειακή Ψυχολογία.

Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαμεσολαβήσεων, ήδη από το 2008, λόγω της βαθιάς γνώσης των δύο επιστημών, διοργάνωσε και δίδαξε σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια οικογενειακής Διαμεσολάβησης, σε δικηγόρους και ψυχολόγους, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, Δικηγορικούς Συλλόγους, Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠαΜακ, 2014), το Κέντρο Biennestar , το Ελληνικό Κέντρο οικογενειακής διαμεσολάβησης «Ελκοιδ» και ως βασική εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών του φορέα εκπαίδευσης «ΝΙΚΗ» (2014). Είναι ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «Ελκοιδ» (2008), έκανε σχετικές ομιλίες και εισηγήσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, είναι μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ).

Πελαγία Χριστονάκη

Η Πελαγία (Γιούλη) Χριστονάκη είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1997 και Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε  αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Υπουργείο Δικαιοσύνης, CEDR accredited Mediator, 2013),  εκπαιδευθείσα  από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR, London UK, 2013) και το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (2013). Έχει λάβει περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Διαπραγματεύσεις και στη Διαχείριση Συγκρούσεων (Harvard Law School, PON Global Negotiation for Executives), στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ), στη Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ), στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (ΙΔΕΜΕΔ  ΕΒΕΑ, ΚΕΔΙΠ) και στη Διαμεσολάβηση Χρηματοοικονομικών διαφορών (ΕΚΧΔ).

Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής στο Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΚΧΔ), του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (2019). Data Protection Officer (DPO), πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024 από την TUV AUSTRIA HELLAS (2017). Διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων, στη συμβουλευτική και την εξώδικη επίλυση διαφορών στα γνωστικά αντικείμενα δραστηριότητάς της (αστικό και εμπορικό δίκαιο και συμβάσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τραπεζικό δίκαιο -συμβάσεις, δίκες και αναγκαστική εκτέλεση-, εμπράγματο δίκαιο και εξασφαλίσεις, φορολογία ακινήτων, πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο κτηματολογίου, δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα, ελληνικά και διεθνή,  συνέδρια σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και έχει απευθύνει ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές, μετά το ν. 4640/2019», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2020).

Δημήτρης Μελίδης

Ο Δημήτρης Μελίδης είναι Δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι βασικός εισηγητής στο πρόγραμμα του Παντείου Πανεπιστημίου «Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Νομική Τεχνολογία» (2020), Συντονιστής Εθνικών Δράσεων του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου (2021), καθώς και εισηγητής του ιδίου Φορέα (2021). Επίσης, είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Σταμούλη – Γουγά - Μελίδης» (2021) και Εταίρος της ΑΜΚΕ Athens Legal Tech (2019).

Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2018-2020), Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Δικαιοσύνης (2015-2019), μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Ελληνικής Δημοκρατίας με αντικείμενο τη Διαμεσολάβηση, τη Διαιτησία, την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το Πτωχευτικό Δίκαιο, τις Δημόσιες Συμβάσεις, το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή κ.α., καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών ΟΑΚΑ (2019).

Διετέλεσε Project Manager και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2016-2019) στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μεταρρύθμιση Ελληνικού Συστήματος Δικαιοσύνης για τη Διαμεσολάβηση, το e-Justice και τα Δικαστικά Στατιστικά», Νομικός Σύμβουλος στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας ACEin (2013-2016, Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εισηγητής Νομικών Ζητημάτων Startup Business στο ίδιο Κέντρο, εισηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Seed 4 Business (2014-2016), καθώς και Νομικός Συνεργάτης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (2011-2012, 2013-2014) και του Γραφείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ) την περίοδο 2012-2013.

Κόστος Προγράμματος

Ι. ΚΟΣΤΟΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Βασικός Κύκλος (χωρίς ειδίκευση): 280€

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ (δύνανται να επιλεγούν αυτοτελώς)  

Κτηματολογική Διαμεσολάβηση

380

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

590

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

850

Επενδυτική Διαμεσολάβηση

850

Ενεργειακή Διαμεσολάβηση

850

Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

550

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

Επί των ανωτέρω διδάκτρων υφίσταται η δυνατότητα ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με την πολιτική εκπτώσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

 • Έκπτωση 10% για πρόωρες εγγραφές με προεξόφληση των διδάκτρων (early birds).
 • Έκπτωση 15% εφόσον επιλεγεί ο Βασικός Κύκλος και μία (1) Ειδίκευση.
 • Έκπτωση 25% σε όσους έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του ΦΚΔ του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Έκπτωση 25% εφόσον επιλεγούν άνω των δύο 2 Ειδικεύσεων (χωρίς τον βασικό κύκλο).
 • Έκπτωση 25% σε ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Έκπτωση 50% σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

 

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει του πρωτοκόλλου που τηρεί η αρμόδια Γραμματεία του Φορέα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, έως και τη συμπλήρωση των κάθε φορά (ανά ειδίκευση) διαθέσιμων θέσεων.
 2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, την αποστολή των δικαιολογητικών και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής της προκαταβολής του 50% των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 3. Οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ κατάθεση του συνόλου των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης, (β) τμηματικά και σε 2 δόσεις. Ειδικότερα, η 1η δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, η 2η δόση (ύψους 50%) καταβάλλεται με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και στις δύο περιπτώσεις η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ή/και εναλλακτικά με κάρτα.
 4. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.
 5. Εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.
 6. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή.
 7. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των πέντε (5), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εισηγητές, στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, συνδυάζουν σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιείται στο μέγιστο το δυναμικό της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων, να συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας στην επίλυση προβληματισμών και αποριών και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου συμμετέχοντος.

Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα σενάρια (πραγματικών υποθέσεων) στα οποία -υπό την μορφή παιχνιδιών ρόλων- τα μέλη της εκάστοτε ομάδας συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Μετά το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης ακολουθεί γραπτή εξέταση των συμμετεχόντων υπό μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Θεμάτων Σύντομης Ανάπτυξης και χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 1-5 και συνεκτιμάται η επιτυχής περάτωση των γραπτών εξετάσεων, η απόδοση των συμμετεχόντων στις προσομοιώσεις και τις ασκήσεις, καθώς και η συνολική παρουσία τους στον κύκλο εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», διάρκειας 400 ωρών. Το έγκλημα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e-learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θεματικές Ενότητες Σπόνδυλος 1 - Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο τρόποι υποστήριξης γονέων Διδακτική Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο Διδακτική Ενότητα 2: Υποστήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινίσεις Σπόνδυλος 2 -  Αξιολόγηση και […]

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Βασικές Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο τη σύγχρονη διάσταση της αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στόχος του είναι να εφοδιάσει ή να συμπληρώσει, συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες των επιμορφούμενων με τα σύγχρονα εργαλεία και τις […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram