Insurance Broker

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος Insurance Broker είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το βασικό εποπτικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και με τις απαιτούμενες ποσοτικές γνώσεις για την άσκησή της. Αρχικά, εξετάζονται βασικά ερωτήματα, ποσοτικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας ή μεσίτης) θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στους υποψηφίους προς ασφάλιση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται βασικές έννοιες και ζητήματα της ασφάλισης και των προϊόντων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, να επιτυγχάνεται η πληρότητα της προσυμβατικής ενημέρωσης και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κατανόηση από τον υποψήφιο προς ασφάλιση, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η εμβάθυνση σε όσα πρέπει να ελέγχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την πλευρά του υποψηφίου προς ασφάλιση, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υπόλοιπες εποπτικές απαιτήσεις, αναφορικά με το πλαίσιο Solvency II, τα PRIIPs, τις αιτιάσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι θεσμοί σχετικά με την ασφάλιση (Εποπτική Αρχή, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), ενώ, παράλληλα, μελετώνται οι ποσοτικές μέθοδοι που απαιτούνται, για να μπορεί να υποστηρίξει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την παρουσίασή του προς τον υποψήφιο προς ασφάλιση. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή των συναφών θεμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, νομικούς, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, κρατικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που διοργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί» παρουσιάζει έναν σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αντικείμενό της είναι η διερεύνηση, η παρατήρηση και η εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων των ατόμων στο […]

Επαγγελματικές Δεξιότητες για Ασφαλιστικούς Πράκτορες

Σκοπός του προγράμματος ''Επαγγελματικές Δεξιότητες για Ασφαλιστικούς Πράκτορες''  είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ώστε να μπορούν να αναλάβουν έναν ενισχυτικό ρόλο στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των πωλήσεων που αφορούν την […]

Φορολογικό Δίκαιο και Πρακτική Εφαρμογή

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αναλύει έναν από τους βασικούς κλάδους του Δημοσιονομικού δικαίου, ο οποίος είναι το Φορολογικό Δίκαιο. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με τις βασικές αρχές και έννοιες του δικαίου διαχρονικά, παράλληλα δε να […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανοσολογία και Αυτοάνοσα Συστηματικά Ρευματικά Νοσήματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανοσολογία και Αυτοάνοσα Συστηματικά Ρευματικά Νοσήματα» αναφέρεται κυρίως σε ιατρούς, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές, σε επιστήμονες βιολογικών σπουδών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Α) Την κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους το ανοσολογικό μας σύστημα μας προστατεύει από εξωτερικά παθογόνα, […]

Μεθοδολογία Σχεδιασμού για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους τόσο την θεωρητική όσο και την πρακτική διάσταση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με την παροχή συστηματικών γνώσεων στα πλέον επίκαιρα θέματα αιχμής της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα μελετά και αναλύει τη σχέση μεταξύ […]

Διαταραχές Προσωπικότητας Cluster B: Η Αντικοινωνική, Οριακή, Οιστριονική και Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με γνώσεις σχετικά με τις διαταραχές προσωπικότητας της κατηγορίας Β, προκειμένου να γνωρίζουν πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των πασχόντων, να μπορούν να διαγνώσουν αυτές τις διαταραχές, καθώς και να κατευθύνουν σωστά τους πάσχοντες, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram