Insurance Broker

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος Insurance Broker είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το βασικό εποπτικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και με τις απαιτούμενες ποσοτικές γνώσεις για την άσκησή της. Αρχικά, εξετάζονται βασικά ερωτήματα, ποσοτικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας ή μεσίτης) θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στους υποψηφίους προς ασφάλιση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται βασικές έννοιες και ζητήματα της ασφάλισης και των προϊόντων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, να επιτυγχάνεται η πληρότητα της προσυμβατικής ενημέρωσης και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κατανόηση από τον υποψήφιο προς ασφάλιση, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η εμβάθυνση σε όσα πρέπει να ελέγχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την πλευρά του υποψηφίου προς ασφάλιση, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υπόλοιπες εποπτικές απαιτήσεις, αναφορικά με το πλαίσιο Solvency II, τα PRIIPs, τις αιτιάσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι θεσμοί σχετικά με την ασφάλιση (Εποπτική Αρχή, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), ενώ, παράλληλα, μελετώνται οι ποσοτικές μέθοδοι που απαιτούνται, για να μπορεί να υποστηρίξει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την παρουσίασή του προς τον υποψήφιο προς ασφάλιση. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή των συναφών θεμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, νομικούς, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, κρατικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που διοργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Φορολογικό Δίκαιο και Πρακτική Εφαρμογή

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αναλύει έναν από τους βασικούς κλάδους του Δημοσιονομικού δικαίου, ο οποίος είναι το Φορολογικό Δίκαιο. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με τις βασικές αρχές και έννοιες του δικαίου διαχρονικά, παράλληλα δε να […]

Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί» παρουσιάζει έναν σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αντικείμενό της είναι η διερεύνηση, η παρατήρηση και η εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων των ατόμων στο […]

Πρακτικές Εφαρμογές στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Δεκαπέντε περίπου χρόνια πριν, υπήρξε έντονος προβληματισμός μεταξύ των εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες υποχρεώθηκαν να υιοθετήσουν τα Δ.Λ.Π. για τη σύνταξη και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεών τους. Στόχος αυτής της υιοθέτησης ήταν η επίτευξη πιο ποιοτικής λογιστικής τυποποίησης […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Κινηματογραφική Γραφή: Αφήγηση και Ύφος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κινηματογραφική Γραφή: Αφήγηση και Ύφος» έχει ως στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με την αποκωδικοποίηση της κινηματογραφικής γραφής σε επίπεδο δόμησης αισθητικών και εννοιολογικών σημαινόντων, όσο και την πρόσληψή τους από τον θεατή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε […]

Θεατρική Αγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεατρική αγωγή» έχει ως στόχο να αναλύσει και να διερευνήσει τη διττή φύση του θεάτρου ως καλλιτεχνική δημιουργία και ως εργαλείο παιδαγωγικό, ως επιστημονικό πεδίο έρευνας και ως εφαρμοσμένη παραστατική τέχνη στη σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση. Επιδιώκει να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις για τις […]

Telemarketing : Αποτελεσματικές Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην απομακρυσμένη πώληση αγαθών και υπηρεσιών (telemarketing).    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που ασχολούνται με το telemarketing  και θέλουν να γίνουν πιο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram