Insurance Broker

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος Insurance Broker είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το βασικό εποπτικό, θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και με τις απαιτούμενες ποσοτικές γνώσεις για την άσκησή της. Αρχικά, εξετάζονται βασικά ερωτήματα, ποσοτικού και ποιοτικού ενδιαφέροντος, τα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας ή μεσίτης) θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στους υποψηφίους προς ασφάλιση. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται βασικές έννοιες και ζητήματα της ασφάλισης και των προϊόντων και ιδιαίτερα των ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις, ώστε να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων, να επιτυγχάνεται η πληρότητα της προσυμβατικής ενημέρωσης και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κατανόηση από τον υποψήφιο προς ασφάλιση, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. Στη συνέχεια, επιχειρείται η εμβάθυνση σε όσα πρέπει να ελέγχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από την πλευρά του υποψηφίου προς ασφάλιση, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι υπόλοιπες εποπτικές απαιτήσεις, αναφορικά με το πλαίσιο Solvency II, τα PRIIPs, τις αιτιάσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι θεσμοί σχετικά με την ασφάλιση (Εποπτική Αρχή, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), ενώ, παράλληλα, μελετώνται οι ποσοτικές μέθοδοι που απαιτούνται, για να μπορεί να υποστηρίξει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής την παρουσίασή του προς τον υποψήφιο προς ασφάλιση. 

Κάθε μάθημα του προγράμματος συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή των συναφών θεμάτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομολόγους, νομικούς, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζικά στελέχη, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων, κρατικούς λειτουργούς, επαγγελματίες που προέρχονται τόσο από τους άμεσα σχετιζόμενους χώρους όσο και από άλλους κλάδους της οικονομίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που διοργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική» έχει ως στόχο να αναλύσει τα αίτια, τη φύση, τα χαρακτηριστικά αλλά και τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη, καθώς και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί […]

Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οικονομική Ψυχολογία: Αποφάσεις και Θεσμοί» παρουσιάζει έναν σύγχρονο και πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αντικείμενό της είναι η διερεύνηση, η παρατήρηση και η εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων των ατόμων στο […]

Η Πολιτική Οικονομία του Μακροχρόνιου Σχεδιασμού

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στις σημαντικότερες έννοιες μακροχρόνιου σχεδιασμού πρόβλεψης του μέλλοντος, ενθαρρύνοντάς τους να αναλύσουν το μέλλον και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Προηγμένες Τεχνολογίες Δικτύων

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στη χρήση και τη διαχείριση ενός δικτύου υπολογιστών, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγμένες τεχνολογίες και τις εξειδικευμένες εφαρμογές που επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσμο των δικτύων. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από […]

Γνώσεις και Δεξιότητες Ποιοτικής Αξιολόγησης Οίνων - Από τον Τρύγο ως την Ολοκλήρωση των Ζυμώσεων

Σκοπός του προγράμματος ''Γνώσεις και Δεξιότητες Ποιοτικής Αξιολόγησης Οίνων - Από τον Τρύγο ως την Ολοκλήρωση των Ζυμώσεων'' είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν ποιοτικά τους οίνους μέσω των […]

Διαχείριση Σύγχρονων Κρίσεων από Κρατικούς Φορείς

Σκοπός του προγράμματος «Διαχείριση Σύγχρονων Κρίσεων από Κρατικούς Φορείς» είναι η εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων (Crisis Management). Από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις μέχρι τις υγειονομικές κρίσεις, με πρόσφατο παράδειγμα την πανδημία (COVID-19), τα κράτη μέσω […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram