H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς”, διάρκειας 90 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom & elearning.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μαυροειδής Αγγελακέρης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Στο πρόγραμμα διδάσκουν η κυρία Κατερίνα Γκαρανέ, Δρ. Τμήματος Φυσικής, ΕΔΙΠ και ο κύριος Θ. Σαμαράς Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής

Και οι τρεις διδάσκοντες έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων και στην σύνταξη και στην υποβολή επιστημονικών εργασιών

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει κάθε «νεαρό» εκπαιδευόμενο ή εργαζόμενο, σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής/επαγγελματικής του εξειδίκευσης, να ενταχθεί στην ερευνητική μεθοδολογία με πρακτικό και χρηστικό τρόπο. Ο όρος «επιστημονική αναφορά» αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη γραπτή εργασία ή σε μια προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα ειδικό αντικείμενο. Περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου, διαδικασίες μετρήσεων αλλά και αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας, υπολογισμών και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να οργανώνουν το πλάνο της μελέτης που θα εκπονήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα που τους ζητείται να απαντήσουν. Θα μπορούν να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους με  επιστημονικά/επαγγελματικά θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, τα οποία χρειάζονται ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή μιας επαγγελματικής επιστημονικής αναφοράς.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η διαδικασία σύνταξης μιας επιστημονικής αναφοράς αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης αρκετών διαδικασιών όπως είναι η απόκτηση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή η παρουσίαση του πλάνου εργασίας μιας εταιρίας μετά από την αντίστοιχη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Η βασική διαφορά μιας επιστημονικής εργασίας είναι ότι αυτή παρουσιάζεται και αξιολογείται από ακροατήριο που έχει σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο πεδίο, άρα ο συντάκτης της πρέπει να έχει επαρκή γνώση του αντικειμένου και να χειριστεί το θέμα με ηθική, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, έχει σαν σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και να βασιστούν σε καλές πρακτικές, καθώς ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μία επιστημονική αναφορά. Επίσης εργαζόμενοι/επαγγελματίες ανεξαρτήτως ειδικότητας θα επωφεληθούν από μία δομημένη σειρά μαθημάτων η οποία θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά και να ξεχωρίσουν στον εργασιακό τους χώρο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου προγράμματος είναι η προαγωγή της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκτούν κοινές ή βασικές δεξιότητες γνωστές και ως soft skills, που είναι επιθυμητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επαγγελματισμό, ευχέρεια διαχείρισης, εργασιακή ηθική, προαγωγή σταδιοδρομίας. Έτσι θα είναι σε θέση, κάθε φορά που θα τους τίθεται ένα ερώτημα έρευνας, να μπορούν να οργανώνουν και να αξιοποιούν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους, να διεξάγουν ενδελεχείς αναζητήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο και να συγκεντρώνουν τα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα μελετούν επιχειρώντας ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Τέλος, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή αναφοράς, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής διαδικασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει μια βασική ανάγκη εκπαίδευσης «νέων επαγγελματιών», που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης, ή ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με τη βοήθεια του προγράμματος, κάθε νέος εκπαιδευόμενος ή εργαζόμενος που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει δεδομένα που χρειάζονται καταγραφή, επεξεργασία και συσχετίσεις προκειμένου να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα είναι σε θέση να διαχωρίσει το εγχείρημα σε στάδια και να το ολοκληρώσει παρουσιάζοντας το με επαγγελματικό τρόπο. Εν δυνάμει συμμετέχοντες θα μπορούσαν να είναι φοιτήτριες/φοιτητές που εκπονούν κάποια ερευνητική μελέτη για την απόκτηση τίτλου, ή γενικότερα κάθε εργαζόμενος που έχει να ετοιμάσει και να παρουσιάσει μια αναφορά που να περιλαμβάνει μια συλλογή από δεδομένα, π.χ. την κατανομή πωλήσεων ανά έτος και περιοχή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορούν να οργανώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεθοδολογία που θα τους οδηγήσει σε μια επιστημονική αναφορά δεδομένων, η οποία στη συνέχεια θα κριθεί από ειδικούς στο αντικείμενο.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όποιες/όποιοι θέλουν να αποκτήσει δεξιότητες στη σύνταξη και στην παρουσίαση γραπτών/προφορικών επιστημονικών αναφορών ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει:

Κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

Κατοχή προσωπικού e-mail,

Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σύμφωνα με τον μέγιστο που είναι 50 ανά κύκλο του προγράμματος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε κύκλο του προγράμματος.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποείται εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τις πλατφόρμες zoom και e-learning. Θα γίνονται διαδραστικές διαλέξεις σε τρεις βασικές ενότητες: α. η ερευνητική μεθοδολογία, β. Δεδομένα και επεξεργασίες και γ. η επιστημονική αναφορά διάρκειας 20 ωρών η κάθε ενότητα. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες βλέπουν καλές πρακτικές και αποκτούν δεξιότητες στο χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση μιας επιστημονικής αναφοράς όπως συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση πληροφορίων, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων, σχέδιο σύνταξης μιας επαγγελματικής αναφοράς. Με το πέρας των διαλέξεων ξεκινά το στάδιο της αξιολόγησης με διάρκεια 30 ώρες, ανατίθενται ατομικές εργασίες ανάλογα με την επαγγελματική εξειδίκευση των συμμετεχόντων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που σχετίζεται με επιστημονική αναφορά. Οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στις διαλέξεις προκειμένου να προετοιμάσουν τη δική τους ολοκληρωμένη επιστημονική αναφορά, την οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1 Διαφάνειες παρουσιάσεων/σημειώσεις ανά ενότητα μαθήματος θα αναρτηθούν στο e-learning.

2 Ιστοσελίδες με σχετικές χρηστικές πληροφορίες για επιστημονικές αναφορές και οδηγίες χρήσης κατάλληλου λογισμικού για επεξεργασία δεδομένων

3  Το βιβλίο: Η τέχνη και οι τεχνικές της επιστημονικής αναφοράς  (Έκδοση: 2η/2021, ISBN: 978-960-6789-31-1)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική αξιολόγηση: Κάθε συμμετέχων επιλέγει και αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ερώτημα έρευνας, προτείνει την ερευνητική μελέτη και ετοιμάζει την αντίστοιχη επιστημονική αναφορά σε γραπτό κείμενο και προφορική παρουσίαση ή οποία γίνεται σε δημόσια παρουσίαση.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

280 ευρώ/συμμετοχή*

Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30%  

  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

 Έκπτωση 15%  

  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ:

GR9401722020005202057157381

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73909

Επίσης να επισυνάψετε το αντίγραφο της κατάθεσης στην αίτηση.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Δεν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. […]

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής”, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση […]

Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις” , διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα στις επιστήμες του Ανθρώπου», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dexiotites.gr

Copyright © 2021 - 2022 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram