H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς”, διάρκειας 90 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί  με διά ζώσης διαλέξεις σε νησίδα πληροφορικής και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom & elearning .

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μαυροειδής Αγγελακέρης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ

Στο πρόγραμμα διδάσκουν η κ. Κατερίνα Γκαρανέ, Δρ. Τμήματος Φυσικής, ΕΔΙΠ και κ. Θ. Σαμαράς Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής

Και οι τρεις διδάσκοντες έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων και στην σύνταξη και στην υποβολή επιστημονικών εργασιών.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει κάθε «νεαρό» εκπαιδευόμενο ή εργαζόμενο, σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής/επαγγελματικής του εξειδίκευσης, να ενταχθεί στην ερευνητική μεθοδολογία με πρακτικό και χρηστικό τρόπο. Ο όρος «επιστημονική αναφορά» αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη γραπτή εργασία ή σε μια προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα ειδικό αντικείμενο. Περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου, διαδικασίες μετρήσεων αλλά και αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας, υπολογισμών και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να οργανώνουν το πλάνο της μελέτης που θα εκπονήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα που τους ζητείται να απαντήσουν. Θα μπορούν να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους με  επιστημονικά/επαγγελματικά θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, τα οποία χρειάζονται ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή μιας επαγγελματικής επιστημονικής αναφοράς.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η διαδικασία σύνταξης μιας επιστημονικής αναφοράς αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης αρκετών διαδικασιών όπως είναι η απόκτηση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα ή η παρουσίαση του πλάνου εργασίας μιας εταιρίας μετά από την αντίστοιχη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Η βασική διαφορά μιας επιστημονικής εργασίας είναι ότι αυτή παρουσιάζεται και αξιολογείται από ακροατήριο που έχει σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο πεδίο, άρα ο συντάκτης της πρέπει να έχει επαρκή γνώση του αντικειμένου και να χειριστεί το θέμα με ηθική, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, έχει σαν σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και να βασιστούν σε καλές πρακτικές, καθώς ετοιμάζονται να παρουσιάσουν μία επιστημονική αναφορά. Επίσης εργαζόμενοι/επαγγελματίες ανεξαρτήτως ειδικότητας θα επωφεληθούν από μία δομημένη σειρά μαθημάτων η οποία θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά και να ξεχωρίσουν στον εργασιακό τους χώρο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που θα διδαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Βασικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου προγράμματος είναι η προαγωγή της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αποκτούν κοινές ή βασικές δεξιότητες γνωστές και ως soft skills, που είναι επιθυμητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επαγγελματισμό, ευχέρεια διαχείρισης, εργασιακή ηθική, προαγωγή σταδιοδρομίας. Έτσι θα είναι σε θέση, κάθε φορά που θα τους τίθεται ένα ερώτημα έρευνας, να μπορούν να οργανώνουν και να αξιοποιούν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους, να διεξάγουν ενδελεχείς αναζητήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο και να συγκεντρώνουν τα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια θα μελετούν επιχειρώντας ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Τέλος, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή αναφοράς, στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής διαδικασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει μια βασική ανάγκη εκπαίδευσης «νέων επαγγελματιών», που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαιδευτικής τους κατάρτισης, ή ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με τη βοήθεια του προγράμματος, κάθε νέος εκπαιδευόμενος ή εργαζόμενος που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει δεδομένα που χρειάζονται καταγραφή, επεξεργασία και συσχετίσεις προκειμένου να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα, θα είναι σε θέση να διαχωρίσει το εγχείρημα σε στάδια και να το ολοκληρώσει παρουσιάζοντας το με επαγγελματικό τρόπο. Εν δυνάμει συμμετέχοντες θα μπορούσαν να είναι φοιτήτριες/φοιτητές που εκπονούν κάποια ερευνητική μελέτη για την απόκτηση τίτλου, ή γενικότερα κάθε εργαζόμενος που έχει να ετοιμάσει και να παρουσιάσει μια αναφορά που να περιλαμβάνει μια συλλογή από δεδομένα, π.χ. την κατανομή πωλήσεων ανά έτος και περιοχή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορούν να οργανώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μεθοδολογία που θα τους οδηγήσει σε μια επιστημονική αναφορά δεδομένων, η οποία στη συνέχεια θα κριθεί από ειδικούς στο αντικείμενο.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όποιες/όποιοι θέλουν να αποκτήσει δεξιότητες στη σύνταξη και στην παρουσίαση γραπτών/προφορικών επιστημονικών αναφορών ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει:

Κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Κατοχή προσωπικού e-mail,  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σύμφωνα με τον μέγιστο που είναι 50 ανά κύκλο του προγράμματος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε κύκλο του προγράμματος.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποείται με μικτή διδασκαλία:διά ζώσης και εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τις πλατφόρμες zoom και e-learning.  Θα γίνονται διαδραστικές διαλέξεις σε τρεις βασικές ενότητες: α. η ερευνητική μεθοδολογία, β. Δεδομένα και επεξεργασίες και γ. η επιστημονική αναφορά διάρκειας 20 ωρών η κάθε ενότητα. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες βλέπουν καλές πρακτικές και αποκτούν δεξιότητες στο χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση μιας επιστημονικής αναφοράς όπως συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση πληροφορίων, επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων, σχέδιο σύνταξης μιας επαγγελματικής αναφοράς. Με το πέρας των διαλέξεων ξεκινά το στάδιο της αξιολόγησης με διάρκεια 30 ώρες, ανατίθενται ατομικές εργασίες ανάλογα με την επαγγελματική εξειδίκευση των συμμετεχόντων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που σχετίζεται με επιστημονική αναφορά. Οι συμμετέχοντες αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν στις διαλέξεις προκειμένου να προετοιμάσουν τη δική τους ολοκληρωμένη επιστημονική αναφορά, την οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1 Διαφάνειες παρουσιάσεων/σημειώσεις ανά ενότητα μαθήματος θα αναρτηθούν στο e-learning.

2 Ιστοσελίδες με σχετικές χρηστικές πληροφορίες για επιστημονικές αναφορές και οδηγίες χρήσης κατάλληλου λογισμικού για επεξεργασία δεδομένων

3  Το βιβλίο: Η τέχνη και οι τεχνικές της επιστημονικής αναφοράς  (Έκδοση: 2η/2021, ISBN: 978-960-6789-31-1)

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική αξιολόγηση: Κάθε συμμετέχων επιλέγει και αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ερώτημα έρευνας, προτείνει την ερευνητική μελέτη και ετοιμάζει την αντίστοιχη επιστημονική αναφορά σε γραπτό κείμενο και προφορική παρουσίαση ή οποία γίνεται σε δημόσια παρουσίαση.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι… (θα ενημερωθείτε στην πορεία)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

280 ευρώ/συμμετοχή

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε το ποσό στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ:

GR9401722020005202057157381

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: PIRBGRAA

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73909

Επίσης να επισυνάψετε το αντίγραφο της κατάθεσης στην αίτηση.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Δεν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω», διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους […]

Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», διάρκειας 26 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram