Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που δεν αποτελούν, κατά κανόνα, αυτό που αποκαλείται «κοινό του πολιτισμού». Προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιούν πλέον με αυξανόμενο ρυθμό νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, όπως τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης, τεχνολογίες εμβύθισης, εικονικής ή/και επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακή αφήγηση, παιχνίδια σοβαρού σκοπού κ.λπ., προκειμένου να αναδείξουν ποικίλες όψεις της πολιτισμικής κληρονομιάς με τρόπο ελκυστικό και προσιτό σε ποικίλες ομάδες χρηστών.

 Τα παραδείγματα αξιοποίησης τέτοιων «εργαλείων» από μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και χώρους πολιτιστικής αναφοράς στη Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι το κοινό αναζητά όλο και περισσότερο εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης και αφήγησης ζητημάτων που αφορούν την πολιτισμική κληρονομιά. Αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο η ανάπτυξη τεχνολογιών τεκμηρίωσης, καταγραφής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αποτελέσει ένα ανεκτίμητο «εργαλείο» για τους επιστήμονες που εργάζονται σε αυτό το πεδίο.

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στις αναδυόμενες τεχνολογίες που αξιοποιούνται στην τεκμηρίωση και την  ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς με στόχο να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/ους εξειδικευμένες γνώσεις, χρήσιμες τόσο για την επαγγελματική τους ζωή όσο και ευρύτερα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τη σημασία και την αξία της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης και διατήρησής της.
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και εργαλείων.
 • Να σκεφτούν δημιουργικά, αναπτύσσοντας σύγχρονες ψηφιακές λύσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση σε ζητήματα προβολής και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσω μιας τελικής εργασίας που θα βασίζεται σε μελέτη περίπτωσης και επισκέψεων σε χώρους πολιτισμού.

Αναγκαιότητα προγράμματος

 • Η πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί σημαντική πτυχή της ανθρώπινης ταυτότητας και η διατήρηση και ανάδειξή της είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και την προώθηση της κατανόησης μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων.
 • Η πολιτισμική κληρονομιά βρίσκεται συχνά σε κίνδυνο από διάφορους παράγοντες, όπως φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, αστικοποίηση και ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές για τη διατήρηση και προστασία της για τις μελλοντικές γενιές.
 • Οι αναδυόμενες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, όπως η ψηφιακή τεκμηρίωση, η τρισδιάστατη απεικόνιση και η εικονική πραγματικότητα έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, παρέχοντας νέους και καινοτόμους τρόπους τεκμηρίωσης, διατήρησης, ερμηνείας και ανάδειξής  της.
 • Η διατήρηση και η προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, που περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες από διάφορους τομείς, όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, η ιστορία της τέχνης, η αρχιτεκτονική, η μηχανική και η τεχνολογία
Θεματικές Ενότητες

Θεματική ενότητα 1: «Εισαγωγή στην πολιτιστική κληρονομιά»

 • Κατανόηση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Εξέλιξη της αντίληψης για το τι συνιστά πολιτισμική κληρονομιά μέσα στο χρόνο
 • Κατηγορίες πολιτισμικής κληρονομιάς (υλική, άυλη / αρχαιολογική, βιομηχανική, αρχιτεκτονική, ψηφιακή κ.ά. / τοπική, εθνική, παγκόσμια)
 • Η σημασία της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς

Θεματική ενότητα 2: «Ψηφιακός πολιτισμός»

 • Εισαγωγή
 • Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Ψηφιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Το ψηφιακό μουσείο
 • Παραδείγματα καλής πρακτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Θεματική ενότητα 3: «Το κοινό»

 • Προφίλ χρηστών εφαρμογών ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Μεθοδολογίες ανάλυσης χρηστών σε πολιτιστικές εφαρμογές
 • Συστήματα συστάσεων και εξατομικευμένες κινητές εφαρμογές στην πολιτισμική κληρονομιά

Θεματική ενότητα 4: «Τεχνολογίες ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου»

 • Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση χώρων και αντικειμένων
 • Ψηφιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality -AR)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality - VR)
 • Serious Games - Ευφυή Παιχνίδια σοβαρού σκοπού
 • Ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling)
 • Drones, AI και μηχανική μάθηση στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Εφαρμογές ρομποτικής σε χώρους πολιτισμού
 • Παραδείγματα καλής πρακτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

 Υλοποίηση τελικής εργασίας – μελέτη περίπτωσης

 • Υλοποίηση τελικής εργασίας σχετικά με εργαλεία ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Χρήση μελέτης περίπτωσης για την υλοποίηση της εργασίας, επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού
Σε ποιούς απευθύνεται

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες και όσους θέλουν να εκπαιδευτούν στον ψηφιακό πολιτισμό και σε αναδυόμενες τεχνολογίες ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, εν δυνάμει ενδιαφερόμενες/οι είναι αρχαιολόγοι και μουσειολόγοι που ασχολούνται με τεχνολογίες της πληροφορικής, απόφοιτοι σχολών πληροφορικής που ενδιαφέρονται για το πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς, απόφοιτοι συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, απόφοιτοι πολιτιστικής διαχείρισης, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανικοί υπολογιστών, μηχανικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί παραγωγής, μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων κ.α.)  και γενικότερα κοινό που θέλει να μάθει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο του  ψηφιακού πολιτισμού.

Διάρκεια Προγράμματος

200 ώρες σε διάστημα 4 μηνών,

εκ των οποίων 56 ώρες διά ζώσης ή/και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 144 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Ανδρομάχη Γκαζή

φωτογραφία Ανδρομάχης Γκαζή

Καθηγήτρια - Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου

Η Ανδρομάχη Γκαζή , επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι Καθηγήτρια μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Έχει, επίσης, διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η ιστορία και η θεωρία των μουσείων, η πολιτισμική κληρονομιά, η πολιτιστική διαχείριση, η θεωρία και η πρακτική των εκθέσεων, το κείμενο ως ερμηνευτικό μέσο στις εκθέσεις των μουσείων, οι σπουδές μνήμης, η προφορική ιστορία και η δημόσια ιστορία & αρχαιολογία. Από το 2001 ασχολείται, επίσης, σε ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ως επικοινωνιακών και ερμηνευτικών εργαλείων στο πεδίο του πολιτισμού με έμφαση στον σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγής ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και βίντεο, τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και τις εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής σε αρχαιολογικούς χώρους. Έχει εκπονήσει πληθώρα μουσειολογικών μελετών, έχει οργανώσει και επιμεληθεί εκθέσεις σε μουσεία διαφόρων τύπων και έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την ανέγερση νέων μουσείων. Έχει πτυχίο αρχαιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, M.Phil. στην αρχαιολογία (κατεύθυνση: πολιτιστική διαχείριση & πρακτική μουσείων) από το Παν/μιο του Cambridge και Ph.D. στη μουσειολογία από το Παν/μιο του Leicester (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση).

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Ανδρομάχη Γκαζή

φωτογραφία Ανδρομάχη Γκαζή

Καθηγήτρια, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος εκπαίδευσης και Εισηγήτρια

Η Ανδρομάχη Γκαζή, επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι Καθηγήτρια μουσειολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Έχει, επίσης, διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση και πολιτισμός» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: η ιστορία και η θεωρία των μουσείων, η πολιτισμική κληρονομιά, η πολιτιστική διαχείριση, η θεωρία και η πρακτική των εκθέσεων, το κείμενο ως ερμηνευτικό μέσο στις εκθέσεις των μουσείων, οι σπουδές μνήμης, η προφορική ιστορία και η δημόσια ιστορία & αρχαιολογία. Από το 2001 ασχολείται, επίσης, σε ερευνητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ως επικοινωνιακών και ερμηνευτικών εργαλείων στο πεδίο του πολιτισμού με έμφαση στον σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγής ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και βίντεο, τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων και τις εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής σε αρχαιολογικούς χώρους. Έχει εκπονήσει πληθώρα μουσειολογικών μελετών, έχει οργανώσει και επιμεληθεί εκθέσεις σε μουσεία διαφόρων τύπων και έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την ανέγερση νέων μουσείων. Έχει πτυχίο αρχαιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, M.Phil. στην αρχαιολογία (κατεύθυνση: πολιτιστική διαχείριση & πρακτική μουσείων) από το Παν/μιο του Cambridge και Ph.D. στη μουσειολογία από το Παν/μιο του Leicester (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση).

Μάρκος Κωνσταντάκης

φωτογραφία προσώπου μεταδιδάκτορα Κωνσταντάκη Μάρκου

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ο Μάρκος Κωνσταντάκης υπηρετεί ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Intelligent Interaction (ii.aegean.gr) και του εργαστηρίου i-Lab Intelligent Systems, που δραστηριοποιείται στην τα ερευνητικά πεδία των Ευφυών Συστημάτων, της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή και της Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο τμήμα, με τίτλο: «Augmented Cultural User Experience (ACUX)» και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Ειδίκευση σε Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες» από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Ο Μάρκος Κωνσταντάκης ολοκλήρωσε πτυχίο και μεταπτυχιακό ως Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με θέματα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Ψηφιακός Πολιτισμός, Διάχυτη Υπολογιστική και Παραγωγή Οπτικοακουστικών Μέσων.

Έχει διατελέσει κριτής, μέλος συμβουλίου και μέλος επιτροπής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και εργαστήρια και έχει προσκληθεί πολλές φορές να δώσει ομιλίες σχετικά με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και τη δραστηριότητά του.

Η έρευνά του για διάφορες πτυχές της ευφυούς ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή και της πολιτιστικής πληροφορικής έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 15 άρθρα σε περιοδικά και περισσότερες από 20 εργασίες σε συνέδρια και εργαστήρια και έχει αναγνωριστεί καλά από την επιστημονική κοινότητα με περισσότερες από 250 αναφορές με h-index=10. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα τα τελευταία 15 χρόνια σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ως Ερευνητής και Ακαδημαϊκός Συνεργάτης και εργάστηκε στον κλάδο των Τ.Π.Ε. για 5 χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό του εγχείρημα.

Κόστος Προγράμματος

400 ευρώ κόστος συμμετοχής

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης του ποσού εφάπαξ ή σε δύο δόσεις, ως εξής:

120 ευρώ με την εγγραφή

και εξόφληση του υπολοίπου έως το τέλος του 2ου μήνα από την έναρξη των μαθημάτων

 

Δικαιούχοι έκπτωσης  

 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, σε ανέργους και σε AμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε υπαλλήλους μουσείου, πολιτιστικού οργανισμού, υπηρεσίας του δημοσίου σχετική με τον πολιτισμό.
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε καθηγητές/καθηγήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε τρίτεκνους, πολύτεκνους
 • 25% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στις περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών (ισχύει για εγγραφές τριών ατόμων και άνω).
 • 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων σε εργαζόμενους/ες του Παντείου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/ες, με την προϋπόθεση ότι, κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

 

 

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής εκπτώσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., παρέχονται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων υποτροφίας, πλήρους απαλλαγής των τελών συμμετοχής, κατόπιν κλήρωσης, για ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., για συνεχές διάστημα διάρκειας 18 μηνών και άνω.

 

  Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο/η υποψήφιος/α εμπίπτει στις προβλεπόμενες ομάδες έκπτωσης και υποβάλλει εμπρόθεσμα το σχετικό πιστοποιητικό. Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά και σε περίπτωση που κάποιος/α πληροί κριτήρια παραπάνω από μίας προσφερόμενης έκπτωσης, λαμβάνει εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό. Επιστροφή διδάκτρων δύναται να γίνει σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Κατάθεση και παρουσίαση εργασίας. Επιλογή θέματος από το ίδιο το πρόσωπο. Θα δοθούν προτεινόμενες ιδέες, χωρίς να είναι δεσμευτικό.

Μαθήματα διά ζώσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ή/και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τηλεκπαίδευσης.

Για κάθε θεματική ενότητα, θα αναρτάται τμηματικά στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό προς μελέτη, συμπληρωματικό της διά ζώσης και σύγχρονης εκπαίδευσης και θα αφορά ενδεικτικά π.χ. προτεινόμενη βιβλιογραφία, ppt παρουσιάσεις, χρήσιμα επιστημονικά κείμενα κ.λπ. Το υλικό θα βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

 Κατά τη διάρκεια συμμετοχής σας στο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία είναι μία από τις πληρέστερες βιβλιοθήκες κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στην Ελλάδα, η οποία  διαθέτει σταθμό εργασίας βοηθητικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις. Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.   Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση   Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών […]

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», διάρκειας 400 ωρών. Το έγκλημα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram