Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ιστού: Παιδαγωγικές και Διδακτικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ιστού: Παιδαγωγικές και Διδακτικές εφαρμογές στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση”, διάρκειας 501 διδακτικών ορών, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 17/10-2022 ώς 6/8/2023 και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα E-learning και της πλατφόρμας Zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Αρβανίτης, Καθηγητής, Τμήματος Γαλλικής γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας & την Επικοινωνία, ΑΠΘ. Ο κ. Αρβανίτης έχει γνωστικό αντικείμενο τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στη Διδασκαλία της Γλώσσας. Το πεδίο έρευνας του και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν στη χρήση των τεχνολογιών web 2.0 and web 3.0, στα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, στη μάθηση μέσω κινητών συσκευών, στη μάθηση μέσω παιχνιδιών και στη συνεργατική μάθηση μέσω των ΤΠΕ. Ασχολείται επίσης με τους τρόπους με τους οποίους διδάσκουσες/οντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες Web 2.0 and Web 3.0 έτσι ώστε να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση και την δόμηση γνώσης σε online αλλά και offline συνθήκες.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν επίσης Καθηγήτριες/ές, μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ, μεταδιδάκτορες και διδάκτορες ερευνήτριες/ες στον χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα:

 • Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Χρήση Δικτύων και Πολυμέσων στη Γλωσσική Κατάρτιση,
 • Ξανθίππη Δημητρούλια,   Καθηγήτρια ΑΠΘ, Θεωρία και την Πράξη της Μετάφρασης,
 • Κωνσταντίνος Μπίκος,      Καθηγητής ΑΠΘ, Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες,
 • Πηνελόπη Κρυστάλλη, Μέλος ΕΔΙΠ, Ψηφιακές Τεχνολογίες & Διδακτική της Ξένης Γλώσσας,
 • Αθηνά Βαρσαμίδου, Μέλος ΕΔΙΠ, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση- Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Οργάνωση & Διοίκηση,
 • Ελένη Μαυροπούλου, Υποψ. Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ, Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Φορητή Μάθηση,
 • Σωφρονία Μαραβελάκη Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Ψηφιακή αφήγηση,
 • Αικατερίνη Βαρδάρη, Υποψ. Διδάκτορας ΑΠΘ, Ψηφιακές Τεχνολογίες – Επαυξημένη Πραγματικότητα,

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 μήνες (501 ώρες), χαρακτηρίζεται ως ΕΤΗΣΙΟ όπως προβλέπει ο νόμος ώστε να μοριοδοτείται  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχος του προγράμματος

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αναδιαρθρώσει σήμερα το σύνολο των κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών, όπως και τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Η συζήτηση για την ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αφορά τόσο τη μάθηση όσο και την προσαρμογή των εκπαιδευομένων στις νέες συνθήκες στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο, ο οποίος καθορίζεται από συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.  Η εμφάνιση, η διάδοση και επικράτηση των – τελευταίας γενιάς – υπηρεσιών Web 2.0 επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μεμονωμένα άτομα, ομάδες ατόμων και ολόκληρες κοινωνίες αποκτούν και παράγουν γνώση. Το μείζον διακύβευμα εντοπίζεται ως εκ τούτου τόσο στον τρόπο με τον οποίο οι ΨΤ μπορούν να αναμορφώσουν τη σύγχρονη τάξη, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κατάρτιση.  Η διαδικασία αυτής της αναμόρφωσης προϋποθέτει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στη γνώση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, στην κριτική τους προσέγγιση και στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη, με στόχο την ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων οι οποίες θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και να προσαρμόζονται αυτόνομα και συστηματικά σε αυτές.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει ως εκ τούτου μόνο να διαθέτουν συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με την χρήση εργαλείων και λογισμικών, να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα για κάθε περίσταση ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακές πλατφόρμες, με γνώμονα τις ανάγκες του κοινού τους σε συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν, αλλά και να τους εκπαιδεύουν στην αυτονομία όσον αφορά την κριτική και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας σε κάθε περιβάλλον, την καινοτόμο σκέψη και τη δημιουργία καινοτόμων κοινοτήτων πρακτικής.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διττή  στόχευση. Επιδιώκει: α) να παράσχει στις/ους συμμετέχουσες/ντες τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τις διάφορες τεχνολογίες, υπηρεσίες, και πλατφόρμες του διαδικτύου, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο την αναμόρφωση της παιδαγωγικής και της διδακτικής  και β) να τις/ους υποστηρίξει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την χρήση αυτών των υπηρεσιών και τεχνολογιών ως δημιουργοί εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού και να αναμορφώσουν στην πράξη τη σύγχρονη τάξη, στην κατεύθυνση της αυτονομίας, της διάδρασης και της συνεργατικότητας, να αναπτύξουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την αναμόρφωση αυτή, η οποία έχει απώτερο στόχο την εκπαίδευση στην καινοτόμο σκέψη και πρακτική

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν τις  σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και επαναπροσδιορίζουν σημαντικά τον ρόλο της/του διδάσκουσας/οντα, η/ο οποία/ος καλείται πλέον να λειτουργεί σε σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, να χρησιμοποιεί πόρους ψηφιακού μαθησιακού υλικού και να χειρίζεται σύνθετα μαθησιακά αντικείμενα. Η επιμόρφωση στις παραπάνω συνιστώσες είναι απαραίτητη και σημαντική, δεδομένου ότι προσφέρει στις/ους συμμετέχοντες τη δυνατότητα, αφενός να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες της τελευταίας γενιάς Web 2.0 και Web 3.0, αφετέρου να εξοικειωθούν με τους τρόπους αξιοποίησής τους.

Oι συμμετέχουσες/οντες θα επιμορφωθούν σε μια σειρά θεμάτων, όπως η δημιουργία και ανάπτυξη περιεχομένου ψηφιακού περιεχομένου, η αξιοποίηση μεθόδων online συνεργασίας και επικοινωνίας, η φορητή μάθηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, η ψηφιακή αφήγηση, η παιχνιδοποίηση, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα λογισμικά παραγωγής μαθησιακών δραστηριοτήτων. Η γνώση των αντικειμένων αυτών, καθώς και η εξοικείωση μαζί τους, σε βαθμό τέτοιο ώστε να μπορούν αξιοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες, θα βοηθήσει τις/ους συμμετέχουσες/οντες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σημερινής γενιάς μαθητών-χρηστών, οι οποίοι, ως «ψηφιακά γηγενείς», έχουν ήδη εντάξει και χρησιμοποιούν αρκετές από τις παραπάνω πρακτικές στην καθημερινότητά τους.

Δεδομένου ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει ως βασικό άξονα την ανάπτυξη ψηφιακού πολυμεσικού και πολυτροπικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, τού προσδίδει έναν πολυδύναμο χαρακτήρα που επιτρέπει τη συμμετοχή και σε μη εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν και στοχεύουν στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων , στην ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών υλικών, όπως ΜΜΕ, Επικοινωνία, Ψηφιακές εκδόσεις, κ.ά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν να:

 • Να κατανοούν τη σημασία της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να κατανοούν τη σημασία της προσαρμογής των διδακτικών πρακτικών στις νέες ψηφιακές συνθήκες στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο.
 • Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα διδαχθέντα ψηφιακά εργαλεία και τις διαδικτυακές πλατφόρμες στο πλαίσιο δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Να προσαρμόζουν τη παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία σε σύγχρονα ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.
 • Να αξιοποιούν τα σύγχρονα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία και τα σύνθετα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται

 • σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,
 • σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),
 • σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 • σε άλλους ενδιαφερόμενους αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών
 • σε απόφοιτους ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (τουλάχιστον τριετούς διάρκειας) που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/ Προαπαιτούμενες γνώσεις & Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

 • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, στελέχη εκπαίδευσης,
 • Eν ενεργεία εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κ.ά.) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις και ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται επίσης:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

► Γνώση αγγλικής γλώσσας

Για την επιλογή των υποψηφίων απαιτείται η κατάθεση της σχετικής φόρμας αίτησης, στην οποία επίσης θα αναγράφονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού εγγραφών για αυτόν τον κύκλο του προγράμματος.

Μέθοδος υλοποίησης

Τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενες/οι θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. σε αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος, προβλέπονται 3 συναντήσεις στην πλατφόρμα Zoom, για σύνοψη, συζήτηση και επίλυση αποριών.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 • παρουσιάσεις PowerPoint,
 • ηχητικές δημοσιεύσεις (Podcasts),
 • άρθρα σε μορφότυπο pdf,
 • εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρκεί συνολικά 40 εβδομάδες (10 μήνες/501 ώρες) . Αναλυτικότερα:

 • 3 εβδομάδες (12 ώρες) διδασκαλία εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας Zoom) σύγχρονη.
 • 37 εβδομάδες (222 ώρες) διδασκαλία εξ αποστάσεως και ασύγχρονη, στον χρόνο και ρυθμό κάθε συμμετέχουσας/οντα. Κάθε εβδομάδα ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός quiz αξιολόγησης.
 • 12 μικρο-δραστηριότητες/ασκήσεις/μελέτες περίπτωσης/ενασχόληση με εφαρμογές και λογισμικά σε αντίστοιχες εβδομάδες.
 •  Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την υποβολή μιας σύντομης τελικής πρακτικής εργασίας (30 ώρες).

Οι κύριες διδακτικές/θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Γενική εισαγωγή – Παρουσίαση προγράμματος.

Ψηφιακότητα και Εκπαίδευση.

Ψηφιακοί γραμματισμοί στην Εκπαίδευση.

Σχέδια μαθημάτων αξιοποίησης ψηφιακών γραμματισμών

Web 2.0 και ψηφιακή παρουσία. Διαδίκτυο, μηχανές και τεχνικές.

Ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας.

Ιστολόγια.

Podcasts – Videocasts.

Wikis.

Ψηφιακοί πόροι – Αποθετήρια και Συσσωρευτές.

MOOCS.

Εργαλεία Quiz & Διαδικτυακές υπηρεσίες.

Εικονικές τάξεις και πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Τεχνολογίες επεξεργασίας  κειμένου.

Σώματα κειμένων και ψηφιακότητα.

Φορητή μάθηση.

Εικονική πραγματικότητα.

Επαυξημένη πραγματικότητα.

Ψηφιακή αφήγηση.

Ψηφιακά παιχνίδια.

Παχνιδοποίηση.

Θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Θέματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης.

Θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης.

Θέματα αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θέματα διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση πιστοποιείται με την συμμετοχή στα quiz αξιολόγησης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει:

– 37 εβδομαδιαία quiz κατανεμημένα σε αντίστοιχες 37 διδακτικές ενότητες   (Υποχρεωτική ολοκλήρωση των 33 quiz).

– 200 ώρες δραστηριοτήτων (ενασχόληση με εφαρμογές και λογισμικά) κατανεμημένες σε 12 διδακτικές ενότητες.

(Υποχρεωτική ολοκλήρωση των 180 ωρών).

– Τελική εργασία/project (30 ώρες).

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 15/07/2023.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 350 ευρώ ανά επιμορφούμενη/ο.

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί σε 3 τριμηνιαίες δόσεις (150, 100, 100) με την πρώτη δόση να κατατίθεται στην έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής.

Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ.

Άνεργες/οι.

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

ΑμεΑ.

Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας.

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ.

Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν.

Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν και στο e-mail: [email protected]

1. Αντίγραφο βασικού Πτυχίου Σπουδών.

2. Βεβαίωση σπουδών (όταν πρόκειται για φοιτητές/φοιτήτριες).

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (300 λέξεις).

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Mετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Φύλο και Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις” , διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 15/3/2022 έως 15/6/2022  και θα υλοποιηθεί […]

“Safety for Journalists” Training School

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Safety for Journalists”, a 29-hour course via physical presence. The Director of the Programme is Nikolaos Panagiotou, Associate Professor at School of Journalism […]

School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στον Γ΄ κύκλο του  εκπαιδευτικού προγράμματος  με τίτλο “School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο”, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram