Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Σχολικός Εκφοβισμός: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Στρατηγικές Παρέμβασης" είναι η προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την αντιμετώπισή του. Η διεθνής βιβλιογραφία και έρευνα επισημαίνει ότι μια ολοκληρωμένη «ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση» συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική μείωση του σχολικού εκφοβισμού και καταγράφει τα ακόλουθα εννέα στοιχεία ως βασικά συστατικά αυτής της προσέγγισης:
1.    Ισχυρή πολιτική ηγεσία και νομοθετικό πλαίσιο.
2.    Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
3.    Πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία και μάθηση σε ένα σχολικό κλίμα αγάπης και φροντίδας.
4.    Ασφαλές ψυχολογικό και φυσικό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.
5.    Μηχανισμοί αναφοράς, υπηρεσίες υποστήριξης και παραπομπής.
6.    Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές, κ.ά.).
7.    Ενδυνάμωση και συμμετοχή των μαθητών.
8.    Συνεργασίες και συνέργειες του σχολείου με διάφορους φορείς (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, ψηφιακές πλατφόρμες).
9.    Παρακολούθηση του φαινομένου με χρήση δεδομένων.

Το παρόν πρόγραμμα διαμορφώθηκε στη βάση των παραπάνω εννέα στοιχείων και επιδιώκει την ανάλυση του σχολικού εκφοβισμού, όπως αυτός εκδηλώνεται στην παραδοσιακή του μορφή μέχρι τις σύγχρονες τάσεις του. Επίσης, αποσκοπεί στην περιγραφή του θεσμικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την ανάδειξη του ρόλου της δυναμικής των ομάδων, της διαχείρισης του σχολείου και της σχολικής τάξης, της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών στο φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Τέλος, παρουσιάζονται κατάλληλες προσεγγίσεις και μέθοδοι παρέμβασης και επιχειρείται η ανάδειξη καλών πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Δεδομένου ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής), τα Τμήματα Ψυχολογίας και τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας συμπεριλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό μαθημάτων σχετιζόμενων με το πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί σε αυτό και τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
•    εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας), 
•    απόφοιτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών όλων των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων σε τυπικές δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης,
•    στελέχη εκπαίδευσης,
•    ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σε όσους επαγγελματίες επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε προληπτικό και παρεμβατικό επίπεδο,
•    όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν τη σχολική βία, τον σχολικό εκφοβισμό, το θετικό σχολικό κλίμα και την ψυχοπαιδαγωγική ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον σχολικό χώρο.
Προαπαιτούμενα: Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επίσης τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο καθ. Μπαμπάλης Θωμάς είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής η οποία αναλαμβάνει, με απόφαση του Πρωθυπουργού, την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων.
Επιπλέον είναι συγγραφέας του βιβλίου : ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ - Θεωρία, έρευνα και πρακτικές | Εκδόσεις Διάδραση (diadrassi.gr)

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Παιδιών και Εφήβων

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες που αφορούν στη […]

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει θεωρητικά αλλά και πρακτικά κενά, τα οποία αφορούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό, […]

Μύθος και Ιστορικό Γεγονός μέσα από την Τέχνη στην Εκπαίδευση: Οδηγίες και Υποδείξεις για Βιωματική και Ενσυναισθητική Προσέγγιση

Σκοπός του προγράμματος είναι η αποκωδικοποίηση και ανάγνωση έργων τέχνης, οποιασδήποτε μορφής, με περιεχόμενο τόσο μυθολογικό όσο και ιστορικό. Ένας συμπληρωματικός σκοπός κατά τη συγκεκριμένη ανάγνωση των έργων τέχνης είναι η προώθηση προβληματισμού, διαλόγου και κριτικού στοχασμού για την αναζωογόνηση […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Digital Education

Σκοπός του Προγράμματος  είναι η εξοικείωση με απαιτούμενες γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες στον τομέα της ψηφιακής μάθησης  και διδασκαλίας (digital education) σε τυπικά και μη τυπικά πλαίσια εκπαίδευσης. Στοχευμένα, διαθέτει πρακτικό προσανατολισμό και θεωρητική τεκμηρίωση και αποτελείται από μαθήματα με […]

Μυθολογία και Τέχνη στην Εκπαίδευση: Βιωματικές και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μυθολογία και Τέχνη στην Εκπαίδευση: Βιωματικές και Εναλλακτικές Προσεγγίσεις» έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της Μυθολογίας και της Τέχνης κατά τη διδασκαλία τόσο για την προώθηση προβληματισμού, διαλόγου και κριτικού στοχασμού όσο και για την αναζωογόνηση του […]

Διαχείριση Απορριμμάτων - Έξυπνη Αστική Διαχείριση

Η σωστή διαχείριση και ο ορθολογικός σχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και ιδιαίτερα πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα.  Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους όλη την αλυσίδα αξίας […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram