Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», διάρκειας 108 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο 2023 (ένας κύκλος) και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αλεξάνδρα Γκλούμπου, ΕΔΙΠ, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (ΤΕΠΑΕ) ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Εφαρμογές με έμφαση στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Χώρου».

Στο πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, η κ. Μαρία Μπιρμπίλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στην Προσχολική Εκπαίδευση» και η κ. Μαρία Παπανδρέου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης».

Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της επιστημονικής ομάδας εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου της τάξης, στη συνεργατική μάθηση, στις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση, στην παιδαγωγική του παιχνιδιού, στις ανοιχτές μαθησιακές δράσεις, στη συμμετοχική μάθηση και έρευνα με τα παιδιά, στο σχεδιασμό σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, στην διερεύνηση και αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης των παιδιών και στη σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να προβάλλει μια νέα οπτική για την παιδαγωγική των ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης αποσκοπώντας στην εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με αυτήν. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν τα ανοιχτά υλικά για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξοπλίσει όσες και όσους ενδιαφέρονται για το παιχνίδι και εργάζονται σε χώρους με παιδιά, με εργαλεία και δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας χώρων και πεδίων παιχνιδιού που αναδεικνύουν και δείχνουν εμπιστοσύνη στο δημιουργικό δυναμικό των παιδιών, μέσω της ενεργητικής εμπλοκής τους με χώρους και υλικά παιχνιδιού, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εξερεύνηση, την έκφραση, την καινοτομία και επιδιώκουν την επανασύνδεση των παιδιών με τη φύση και το περιβάλλον.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η ανάγκη για μια διαφορετική οπτική του παιδικού παιχνιδιού και των χώρων/υλικών που το διευκολύνουν πηγάζει τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία και την έμφαση που δίνεται στο ρόλο του παιχνιδιού στην ενδυνάμωση του τρόπου σκέψης των παιδιών όσο και από μια σειρά παράγοντες που καταδεικνύουν ότι τα σημερινά παιδιά έχουν λιγότερες ευκαιρίες για είδη παιχνιδιού που επηρεάζουν άμεσα βασικές διαστάσεις της ανάπτυξής τους όπως η αυτενέργεια, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ανάληψη ρίσκου και η ψυχική ανθεκτικότητα όπως έδειξε και η πρόσφατη υγειονομική κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα αποσκοπεί να καλύψει ανάγκες των επιμορφούμενων σε ζητήματα όπως ο δημιουργικός μετασχηματισμός μη ευέλικτων χώρων, η οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών επαγγελματικών χώρων παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, η εξεύρεση υλικών για παιχνίδι, χωρίς επιπλέον κόστος, και η δημιουργία τόπων παιχνιδιού που υποστηρίζουν τους στόχους των επίσημων προγραμμάτων σπουδών. Η έμφαση του προγράμματος σε βιωματικές δράσεις και πρακτικές εφαρμογές καλύπτει, επίσης, την ανάγκη των επαγγελματιών για πειραματισμό στην καθημερινή τους πρακτική και με τα δικά τους δεδομένα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

1.      Να αναγνωρίζουν την αξία και τη συμβολή του παιχνιδιού στη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

2.      Να οργανώνουν μόνοι τους ή από κοινού με τα παιδιά  ανοιχτά, συμπεριληπτικά  περιβάλλοντα  παιχνιδιού με ποικιλία υλικών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

3.      Να αξιοποιούν διάφορα είδη παιχνιδιού  για τη διδασκαλία οποιουδήποτε περιεχομένου σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης.

4.      Να οργανώνουν χώρους δημιουργικού παιχνιδιού με μικρό κόστος.

5.      Να οργανώνουν τόπους παιχνιδιού που επιτρέπουν στα παιδιά να δοκιμάσουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους με ασφάλεια.

6.      Να ανασχεδιάζουν μη ευέλικτους χώρους και να επιλέγουν κατάλληλα υλικά ώστε να επιτρέπουν το δημιουργικό παιχνίδι των παιδιών.

7.      Να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές που διασφαλίζουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε παιγνιώδη μαθησιακά περιβάλλοντα.

8.      Να αξιολογούν με κατάλληλα εργαλεία το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών τους και να ανασχεδιάζουν.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

●       Απόφοιτους/Απόφοιτες όλων των κύκλων σπουδών Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (π.χ. Τ.Ε.Π.Α.Ε., Π.Τ.Δ.Ε., ΤΕ.Ε.Α.Π.Η., Τ.Επ.Ε.Κ.Ε, Π.Τ.Ν., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πρώην ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων, Θεατρικών και Μουσικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Σχολικής Ψυχολογίας, Απόφοιτους/τες ΙΕΚ (Προσχολικής αγωγής κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών–Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό/Απόφοιτους Λυκείου).

●       Εκπαιδευτικούς εν ενεργεία (Μόνιμους/ες και Αναπληρωτές/τριες) και στελέχη εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

●       Υπεύθυνους/νες και εργαζόμενους/νες σε δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. ΚΔΑΠ,  μουσεία, παιδικές βιβλιοθήκες), σε χώρους απασχόλησης παιδιών σε ξενοδοχειακές μονάδες και παιδότοπους, υπεύθυνες και υπεύθυνους οργάνωσης δραστηριοτήτων κατασκηνώσεων και άλλες δομές εκπαίδευσης και απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

●       Υπεύθυνους/νες και εργαζόμενες/νους στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική ηλικία (π.χ. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό-συνοδοί)

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσες/όσοι υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Στην επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα είναι Εξ αποστάσεως με εναλλαγή σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις ppt και video με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από τις εκπαιδεύτριες, εκπόνηση σύντομων εργασιών (tasks) και παρουσιάσεων, με βάση τις θεματικές ενότητες, από τους εκπαιδευόμενους καθώς και διαδραστικές δραστηριότητες με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα συμμετέχουν, επιπλέον, σε βιωματικές δραστηριότητες-ασκήσεις πεδίου (π.χ. επίσκεψη και παρατήρηση σε παιδική χαρά, συλλογή και επεξεργασία της οπτικής των παιδιών για ένα συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού, ανάπτυξη και υλοποίηση μικρών σχεδιασμών) με στόχο την εφαρμογή και την επεξεργασία του περιεχομένου του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες παρέχονται:

Σημειώσεις από τις εκπαιδεύτριες
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
Οπτικό-ακουστικό υλικό και χρήσιμες διαδικτυακές παραπομπές
Αρχεία με πρακτικές εφαρμογές (π.χ. λίστα ανοιχτών υλικών, εργαλείο αναστοχασμού, οδηγίες για την οργάνωση παιχνιδιού με ανοιχτά υλικά, οδηγίες για δημιουργία τόπων παιχνιδιού) και προτεινόμενη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Δομή-Εκπαιδευτικού-προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση του προγράμματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σύντομα ηλεκτρονικά κουίζ σε ορισμένες από τις ενότητες του προγράμματος (διαμορφωτική αξιολόγηση) καθώς και μία τελική εργασία (τελική αξιολόγηση) με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι συμμετέχουσες/χοντες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει Μ.Ο. βαθμολογίας από όλα τα κουίζ από 5 και πάνω και βαθμό στην εργασία από 5 και πάνω.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 250 ευρώ ανά επιμορφούμενο/η. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Δικαιούνται έκπτωση: https://www.diaviou.auth.gr/ekptotiki-politiki/

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν στο e-mail:  [email protected]

1. Αντίγραφο πτυχίου

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή .pdf ή word (ενδεικτικές ενότητες: Προσωπικά στοιχεία, Σπουδές, Επιμόρφωση, Ξένες γλώσσες, Επαγγελματική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή/ερευνητική/συγγραφική δραστηριότητα, Προσωπικά ενδιαφέροντα)

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R”, διάρκειας 75 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας […]

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 6ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο”, διάρκειας 24 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram