Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων” με διάρκεια 35 διδακτικές ώρες για το διά ζώσης κύκλο και 40 διδακτικές ώρες για τον κύκλο με σύγχρονη τηλεκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Zoom για τον κύκλο με τηλεκπαίδευση και διά ζώσης στο Εργαστήριο Εκ.Ε.Τε.Μ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο την Κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  και Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας. Διδάσκει συστηματικά Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική σε προπτυχιακό επίπεδο από το 1996 σε διάφορα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 250 ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο αναπλ. Καθηγητής του ΤΕΠΑΕ Θανάσης Γρηγοριάδης, ο οποίος έχει δημοσιεύσει σημαντικές ερευνητικές εργασίες σε μερικά από τα καλύτερα διεθνή περιοδικά, η Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ κα Ευαγγελία Μαυρικάκη με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της στατιστικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο επίκ. καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με δεκαετή εμπειρία στο ερευνητικό ινστιτούτο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και με εμπειρία στη διδασκαλία της μεθοδολογίας έρευνας και της στατιστικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ο κ. Ιωάννης Μιχάλης, ΕΔΙΠ στο ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ με διδακτορικό στη Στατιστική και ο κ. Νίκος Πουρνάρας, ΕΔΙΠ στο ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνολογική υποστήριξη του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος

Ο στόχος του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενους τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ορθής οργάνωσης των δεδομένων μιας ποσοτικής έρευνας, και κυρίως της Στατιστικής Ανάλυσης των Δεδομένων που προκύπτουν από μια εμπειρική έρευνα.

Ακόμα, στόχος του προγράμματος είναι μέσα από δομημένα εργαστηριακά μαθήματα με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών να δώσει στις/ στους εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενους, τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μάθουν (α) τα είδη των στατιστικών αναλύσεων, (β) να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να επιλέγουν τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία, ανάλογα με τα είδη των δεδομένων τους, (γ) να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων και (δ) να είναι σε θέση να κατανοούν τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά την συγγραφή μιας εργασίας

Αναγκαιότητα προγράμματος

Κάθε επιστημονική έρευνας συγκροτείται γύρω από δύο διακριτούς αλλά και αλληλεξαρτώμενους άξονες: Ο πρώτος άξονας αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, και ο άλλος είναι η μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού μας προβλήματος. Ο κάθε ερευνητής καλείται, προκειμένου να απαντήσει στο ερευνητικό του πρόβλημα και στα ερευνητικά ερωτήματα που έχει θέσει, να πραγματοποιήσει μια σειρά από μεθοδολογικές επιλογές ώστε να συγκεντρώσει τα κατάλληλα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον ορθότερο τρόπο και εν συνεχεία να μετασχηματίσει το σύνολο των πληροφοριών που επέλεξε να συγκεντρώσει, μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας τους σε “συστήματα κατανόησης”. Οι Disman, Ali, & Barliana, (2017)  ανέδειξαν μεταξύ άλλων την αδυναμία των διδακτορικών φοιτητών στην «χρήση κατάλληλων τεχνικών στην ανάλυση δεδομένων, μη ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων, πολλές υποθέσεις, άσχετες στατιστικές μεθόδους, αδυναμίες στην τεχνική ανάλυση δεδομένων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα» (σελ, 50). Την ίδια αδυναμία επεσήμαναν οι επιβλέποντες εργασιών φοιτητών όσον αφορά τη γνώση στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τους (Baglin, Hart, & Stow, 2017) [1]

[1] Baglin, J., Hart, C., & Stow, S. (2017). The statistical knowledge gap in higher degree by research students: The supervisors’ perspective. Higher Education Research & Development, 36(5), 875-889

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

• να διατυπώνουν με σαφήνεια τον σκοπό, το στόχο  καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιθυμούν να απαντήσει η έρευνά τους

• να αναγνωρίζουν και διατυπώνουν ξεκάθαρα τις μεταβλητές, εξαρτημένες και ανεξάρτητες, τις οποίες θα μελετήσουν

• να προετοιμάζουν, οργανώνουν μετασχηματίζουν τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας με χρήση του Excel για εισαγωγή τους στο SPSS

• να αναγνωρίζουν και κατανοούν τα διαφορετικά είδη μεταβλητών και τους τύπους δεδομένων του SPSS

• να ελέγχουν και ερμηνεύουν τη αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων

• να πραγματοποιούν ανάλυση Περιγραφικής Στατιστικής και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της Περιγραφικής Στατιστικής (Διαγράμματα, Διάμεσος, Τυπική Απόκλιση, Μέσος όρος, Διακύμανση)

• να ελέγχουν την κανονικότητα των δεδομένων και ερμηνεύουν τα ιστογράμματα που προκύπτουν από τον έλεγχο κανονικότητας

• να εκτελούν τον έλεγχο των υποθέσεων και ελέγχουν την αποδοχή ή την απόρριψη της Μηδενικής Υπόθεσης

• να κατανοούν τις μεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους επαγωγικής στατιστικής η οποία θα δώσει απαντήσεις στα Ερευνητικά Ερωτήματα που έχουν θέσει

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες/νέους ερευνήτριες/ερευνητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές / φοιτήτριες 2ου και 3ου Κύκλου Σπουδών, καθώς και σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν την δεξιότητα ανάγνωσης και πραγματοποίησης στατιστικής ανάλυσης δεδομένων

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/ Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες 2ου και 3ου Κύκλου Σπουδών, καθώς και όλοι όσοι θέλουν να αποκτήσουν την δεξιότητα κατανόησης και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

► Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή σταθερού ή φορητού, εξοπλισμένου με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία.

► Εγκατεστημένο το λογισμικό Zoom για προσωπικούς υπολογιστές από εδώ

► Πρόσβαση στο διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Εγκατεστημένο το λογισμικό Jamovi (από εδώ) ή οποιαδήποτε έκδοση του SPSS

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας χωρίς να χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια επιλογής

Μέθοδος υλοποίησης

Οι εκπαιδευόμενοι συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Zoom σε σταθερό σύνδεσμο που θα αποσταλεί στους εκπαιδευόμενους πριν την έναρξη του κύκλου. Σε κάθε ενότητα θα υπάρχει σύντομη αναφορά του θεωρητικού πλαισίου της ενότητας. Παραδείγματα στατιστικής ανάλυσης σχετικά με την ενότητα με κατάλληλα δεδομένα από έρευνες, με τη χρήση του Λογισμικού SPSS ή του Excel. Ασκήσεις που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη βοήθεια του διδάσκοντα και του βοηθού διδασκαλίας

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Πετρίδης, Δ. (2015). Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://hdl.handle.net/11419/2126 .

2. Chalikias, M., Lalou, P., & Manolesou, A. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/5075

Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση η οποία θα είναι ένα Τεστ στην ασύγχρονη πλατφόρμα eLearning του Α.Π.Θ.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι της 3 Φεβρουαρίου 2023 για τον εξ αποστάσεως κύκλο και 3 Μαρτίου 2023 για το δια ζώσης κύκλο του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του κάθε κύκλου είναι 170€ τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Τα πρώτα 100€ με την έναρξη του κύκλου και τα υπόλοιπα 70 μέχρι τις 3/2/2023 στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. το Α.Π.Θ. που θα σας ανακοινωθεί λίγο πριν την έναρξη και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο [email protected]

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν στο e-mail: [email protected]

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο», διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση και θα υλοποιηθεί  μέσω της πλατφόρμας vconf.auth.gr. […]

Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου», διάρκειας 11 ωρών, […]

Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom. […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram