Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Κριτικές Προσεγγίσεις του Πεδίου των Εξαρτήσεων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Κριτικές Προσεγγίσεις του Πεδίου των Εξαρτήσεων”, διάρκειας 340 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και θα υλοποιηθεί  με διά ζώσης διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια και με διά ζώσης πρακτική άσκηση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής της Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν  καθηγητές/ριες διαφόρων πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού με σημαντικό έργο στο πεδίο των εξαρτήσεων και στα γνωστικά αντικείμενα του σεμιναρίου, καθώς και ιδιαίτερα έμπειροι/ες επιστήμονες που εργάζονται στο πεδίο των εξαρτήσεων.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις σύγχρονες κριτικές επιστημονικές αντιλήψεις για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης

Αναγκαιότητα προγράμματος

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό οι δομές πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης, στις οποίες εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν επιστήμονες διαφόρων πεδίων. Ταυτόχρονα το ζήτημα των εξαρτήσεων αφορά επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονται σε διάφορους χώρους (π.χ. εκπαίδευση, υγεία). Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό, όσον αφορά στην εκπαίδευση σε κριτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις του φαινομένου της εξάρτησης και των μεθοδολογιών πρόληψης και αντιμετώπισής του. Οι προσεγγίσεις αυτές οι οποίες διεθνώς συγκροτούν μια διακριτή επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου συμβάλλουν σημαντικά στην πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου των εξαρτήσεων και στη δόμηση ελπιδοφόρων ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων αντιμετώπισής του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση σε βάθος με πρακτική άσκηση στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. τα οποία βασίζονται στις κριτικές επιστημονικές προσεγγίσεις των εξαρτήσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

– Αποκτήσουν επαρκή γνώση για τις κριτικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας γύρω από τα προβλήματα των εξαρτήσεων.

-Εκπαιδευτούν σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων όπως η εξάρτηση.

-Είναι σε θέση να συνδέουν τις κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις με εναλλακτικές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

-Αναστοχάζονται για τις υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές αντιμετώπισης και πρόληψης της εξάρτησης.

-Συμμετέχουν σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με άξονα τις προαναφερθείσες κριτικές προσεγγίσεις.

-Αναλαμβάνουν ρόλους εμψυχωτών σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των εξαρτήσεων.

-Υποστηρίζουν πρωτοβουλίες και ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

-Μελετούν με κριτική αντίληψη τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία για τις εξαρτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες και απόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, κατά περίπτωση γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εργαζόμενοι (ειδικοί θεραπευτές κ.α.) σε αναγνωρισμένους φορείς πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Γιατροί (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: Ψυχίατροι, Γενικοί Γιατροί και ειδικευόμενοι)

Ψυχολόγοι

Κοινωνιολόγοι

Νομικοί/ Δικαστικοί

Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Επισκέπτες Υγείας

Εκπαιδευτικοί (Ά βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης)

Νοσηλευτές

Οι παραπάνω επιστήμονες δύναται είτε να έχουν αποφοιτήσει χωρίς να εργάζονται αυτή τη στιγμή σε συναφή θέση, είτε να εργάζονται στο πεδίο των εξαρτήσεων (πρόληψη, αντιμετώπιση) ή σε άλλες δομές υγείας / ψυχικής υγείας.

Η επιλογή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα γίνει με τα εξής κριτήρια επιλογής:

Α. Συνέντευξη

Β. Συμμετοχή σε σεμινάρια με ανάλογο περιεχόμενο (κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια και εξαρτήσεις).

Γ. Αξιολόγηση της συνάφειας του βιογραφικού των ενδιαφερομένων σε σχέση με το πρόγραμμα εκπαίδευσης (εμπειρία στο πεδίο).

Δ. Δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και στις άλλες πόλεις (πλην Θεσσαλονίκης) όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Λάρισα, Χανιά, Σητεία).

Μέθοδος υλοποίησης

Όλη η διδασκαλία στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος θα λαμβάνει χώρα εκ του σύνεγγυς. Τόσο τα θεωρητικά σεμινάρια όσο και η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.* Τα θεωρητικά σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Ραψάνη Λάρισας).

Στους εκπαιδευόμενους/ες θα παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στη βιβλιογραφία καθώς απαιτείται εκ μέρους τους προετοιμασία πριν την παρακολούθηση των ενοτήτων της θεωρητικής εκπαίδευσης. Θα παρέχονται ακόμα βασικά ερωτήματα τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα καλούνται να προσεγγίσουν μέσα από την προκαταρκτική τους μελέτη. Τα ερωτήματα αυτά θα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν έναν «οδικό χάρτη» κατανόησης των βασικών εννοιών της θεματικής ενότητας και της προτεινόμενης ύλης. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να είναι σε θέση να εμβαθύνουν περισσότερο στα διδασκόμενα αντικείμενα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση. Μέσα από τη πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες/ούσες καλούνται να συμμετάσχουν σε  δράσεις, έτσι ώστε να δοκιμάσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που λαμβάνουν και να έχουν τη δυνατότητα αναστοχασμού.

* Η εκ του σύνεγγυς διδασκαλία και η προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν πορεία της πανδημίας του Covid – 19 το απαιτήσει.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

2. Βεβαίωση συμμετοχής

3. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS 22)

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Ενότητα 1: Θεωρητική εκπαίδευση, Ά μέρος

H διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου και σύνδεσή του με την όξυνση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (6 ώρες)

Κριτικές Προσεγγίσεις της Ψυχολογίας (10 ώρες)

Η παγκοσμιοποίηση του φαινομένου της εξάρτησης και η κρίση του κυρίαρχου επιστημονικού παραδείγματος (10 ώρες)

Ιστορική αναδρομή των προτάσεων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (10 ώρες)

Η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Βασικά χαρακτηριστικά, τύποι ομάδων, μεθοδολογίες υποστήριξης και διευκόλυνσης της συμμετοχής σε ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας (14 ώρες)

Σύγχρονες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης: Προσεγγίσεις, κριτική, ζητήματα αποτελεσματικότητας (25 ώρες)

Οι προτάσεις απεξάρτησης στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή, επιστημονικό υπόβαθρο, τρόπος λειτουργίας (25 ώρες)

Πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής ένταξης απεξαρτημένων ατόμων: ανάγκες – διλήμματα – δυσκολίες – δυνατότητες (15 ώρες)

Πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (12 ώρες)

Ενότητα 2: Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση τριμήνου (για ήδη εργαζόμενους σε δημόσιες δομές πρόληψης ή αντιμετώπισης της εξάρτησης) με τη μορφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.  (178 ώρες)

Τρίμηνη Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Θεσσαλονίκη ή Λάρισα ή Χανιά ή Σητεία). Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα συνεχόμενο τρίμηνο σε οποιοδήποτε διάστημα της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής στα προγράμματα. (178 ώρες)

Ενότητα 3: Θεωρητική εκπαίδευση, Β΄ μέρος

Η σημασία της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (13 ώρες)

Μεθοδολογίες έρευνας και δόμησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της κοινοτικής ψυχολογίας (10 ώρες)

Αναδυόμενοι νέοι ρόλοι για τους λειτουργούς υγείας και τους κοινωνικούς επιστήμονες στο πεδίο των εξαρτήσεων (10 ώρες)

Ενότητα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Τελική γραπτή αξιολόγηση εκπαιδευομένων (2 ώρες)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν συστηματική παρουσία στα θεωρητικά σεμινάρια του προγράμματος

Β) να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι το τέλος του προγράμματος εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος. Στα κόστος των διδάκτρων του προγράμματος εφαρμόζεται εκπτωτική πολιτική όπως προβλέπεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Α.Π.Θ.

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η παροχή ημιδιατροφής, καθώς και διαμονής σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των θεωρητικών σεμιναρίων. Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του σεμιναρίου, πλην της αμοιβής εκπαιδευτών/τριων η οποία δεν προβλέπεται.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους σπουδών

3. Βεβαίωση εργασίας (για εργαζόμενους/ες) και βεβαιώσεις παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων

4. Δικαιολογητικά ένταξης στην ανωτέρω εκπτωτική κατηγορία (βεβαίωση ανεργίας).

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία του Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία […]

Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη […]

Τεκμηριωμένη Ιατρική Διατροφολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Τεκμηριωμένη Ιατρική Διατροφολογία”, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram