Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP», συνολικής διάρκειας 12 διδακτικών ωρών (εκ των οποίων 10 διδακτικές ώρες για ADR και 2 διδακτικές ώρες για ATP), το οποίο θα διεξαχθεί θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας epresence.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Σαββαΐδης, καθηγητής  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ΑΠΘ, Συντονιστή της ομάδας Ψηφιακής Απεικόνισης και Προσθετικής Κατασκευής (DRAM) του ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα διδάσκει ο κ. Μηνάς Λουλάς, Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Καρλσρούης Γερμανίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου και εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφαλούς μεταφορά ADR ATP.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το 3ο ή το 4ο Τμήμα, όπως αναγράφονται παρακάτω:

 • 3ο Τμήμα ADR ATP: 15 και 16 Ιουνίου, ώρες 17:00 έως 22:00 (Αιτήσεις από 29/5 έως 5/6)

Αξιολόγηση/Εξέταση: 19 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00

 • 4ο Τμήμα ADR ATP: 13 και 14 Ιουλίου, ώρες 17:00 έως 22:00 (Αιτήσεις από 29/5 έως 4/7)

Αξιολόγηση/Εξέταση: 17 Ιουλίου 2023, ώρα 18:00

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 12 διδακτικές ώρες

Διάρκειας αξιολόγησης/εξέτασης 1,17 ώρες

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περιοδική κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ΦΕΚ B’ 226/20-1-2023, άρθρο 1, η περιοδική κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση (ανανέωση) του πιστοποιητικού κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και ATP, για την διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ) από το ελεγκτικό προσωπικό των δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η κατάρτιση συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση και επιτυχή εξέταση/αξιολόγηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα διαθέτουν εξειδικευμένες, αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο εργασίας (έλεγχοι σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους και ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς ADR – ATP, με πλήρη επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

Οι καταρτιζόμενοι θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων κατά  ADR – ATP και την εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των οχη­μάτων στους κανονισμούς ADR-ATP.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ελεγκτικό προσωπικό Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023, άρθρο 2, παρ. 4), αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν όσες/όσοι είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων και ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής ή περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP και να μην έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αρχικής κατάρτισης ή του πιστοποιητικού περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με αξιόπιστη ταχύτητα σύνδεσης,

►Κατοχή προσωπικού e-mail,

►Η/Υ ή ταμπλέτα ή smartphone συνδεδεμένο στο διαδίκτυο,

►Εξ αποστάσεως έλεγχος ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης,

►ακουστικά & μικρόφωνο,

►web-camera.

Μέθοδος υλοποίησης

Η εκπαίδευση γίνεται με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση με το πρόγραμμα epresence. Ο σύνδεσμος αποστέλλεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης. Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις απαντήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η ορθή και επιλέγονται από βάσεις δεδομένων. Η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται σε ψηφιακή μορφή:

 1. Ισχύων ΦΕΚ σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
 2. ΦΕΚ Β’ 1003/26-3-2019 σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
 3. Ισχύουσα συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεών της (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
 4. ΦΕΚ Β’ 2499/19-9-2014 σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Σύνολο 10 διδακτικές ώρες εκπαίδευσης και 0,67 διδακτικές ώρες εξέτασης.

Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα VΙa του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)

 1. Συμφωνία ADR ( αλλαγές που αφορούν οχήματα και δεξαμενές )
 2. Ταξινόμηση οχημάτων ADR (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες )
 3. Φορείς ελέγχου ADR – Πιστοποιητικά δοκιμών (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες)
 4. Έλεγχος οχήματος ADR στο ΚΤΕΟ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά, σημεία ελέγχου, πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR)
 5. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Περιοδική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων ATP. Σύνολο 2 διδακτικές ώρες εκπαίδευσης και 0,5 διδακτικές ώρες εξέτασης.

Περιγραφή (σύμφωνα με το Παράρτημα VΙβ του ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023)

 1. Συμφωνία AΤΡ (αλλαγές που αφορούν σε εξοπλισμό, πιστοποιητικά, σημάνσεις)
 2. Φορείς ελέγχου ATP – Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΑΤΡ (αλλαγές σε νομοθεσία,

διαδικασίες)

 1. Έλεγχος οχήματος ΑΤΡ στο ΚΤΕΟ (αλλαγές σε νομοθεσία, διαδικασίες, δικαιολογητικά,

σημεία ελέγχου)

 1. Σύνοψη- Επίλυση αποριών – Ανταλλαγή απόψεων.       

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης/ Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν την 1 ώρα.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Άρθρο 3, παρ. 4, Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ADR διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία ADR και τη σχετική νομοθεσία. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ADR θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον δώδεκα (12) ερωτήσεις.

Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ATP διαρκεί τριάντα (30) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις με περιεχόμενο κυρίως τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την πλέον πρόσφατη Συμφωνία AΤΡ και τη σχετική νομοθεσία. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τυχαία και διαφορετική για κάθε υποψήφιο. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ATP θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον οκτώ (8) ερωτήσεις.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες:

Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙΙ.

Πιστοποιητικό περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙV.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής

1η Θεματική Ενότητα (ADR): 480 €

2η Θεματική Ενότητα (ATP): 220 €

Συνολικό κόστος (1η και 2η Θεματική Ενότητα ADR + ATP): 700 €

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποσταλούν εναλλακτικά στο e-mail:  a[email protected].

 • συμπληρωμένη αίτηση
 • η προέγκριση (για δημόσια ΚΤΕΟ) ή η απόδειξη κατάθεσης (για ιδιωτικά ΚΤΕΟ)
  Η κατάθεση γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς στο IBAN: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381.
  Παρακαλούμε στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται ο κωδικός 76037 μαζί με το ονοματεπώνυμο της/του συμμετέχουσας/oντα.
 • Για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες νόμιμα θεωρημένες φωτοτυπίες
 • του τίτλου σπουδών (πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 • του πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων
 • του πιστοποιητικού ADR
 • του πιστοποιητικού ATP και
 • της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Περιγραφή Προγράμματος Η έμφυλη βία αποτελεί ακραία έκφραση της ανισότητας των φύλων και της άνισης κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Παρόλο […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Λεμφοίδημα και παθήσεις λεμφικού συστήματος – Σύγχρονες θεραπείες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Λεμφοίδημα και παθήσεις λεμφικού συστήματος – Σύγχρονες θεραπείες», διάρκειας 66 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 6 Σεπτεμβρίου έως […]

“Safety for Journalists” Training School

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Safety for Journalists”, a 29-hour course via physical presence. The Director of the Programme is Nikolaos Panagiotou, Associate Professor at School of Journalism […]

Rodent anesthesia and analgesia: Theory and practical use of anesthetic machine

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Rodent anesthesia and analgesia: theory and practical use of anesthetic machine” workshop, six hours in person course at the Laboratory of Anatomy, Histology […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram