Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Ελισάβετ Καστανίδου-Συμεωνίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα, εκτός από την επιστημονική υπεύθυνη, διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι και με πλούσιο ερευνητικό έργο στα υπό εξέταση ζητήματα των εναλλακτικών/συναινετικών ποινικών διαδικασιών επιστήμονες, και ειδικότερα ο κύριος Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ο κύριος Θεοχάρης Δαλακούρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο κύριος Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ – μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ, ο κύριος Χρήστος Νάιντος, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ – ειδικός επιστήμονας ΔΠΘ, και ο κύριος Νικόλαος Δαγκλής, διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ – μεταδιδακτορικός ερευνητής ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της εκπαιδευτικής δράσης για τις εναλλακτικές/συναινετικές ποινικές διαδικασίες είναι να εξοπλιστούν οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την έννοια και τη λειτουργία των θεσμών για την εναλλακτική/συναινετική διαχείριση των ποινικών υποθέσεων, να εξοικειωθούν με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ΚΠΔ για την παράκαμψη της τακτικής ποινικής διαδικασίας, καθώς και να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των εναλλακτικών/συναινετικών διαδικασιών, των σύγχρονων προσεγγίσεων για την αξιοποίησή τους, της αναγκαιότητας για τη συστηματική προώθησή τους, της τυπολογίας τους και της ευρύτατης παρουσίας τους σε πολλές αλλοδαπές έννομες τάξεις.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι υπό εξέταση διαδικασίες για την εναλλακτική/συναινετική διαχείριση των ποινικών υποθέσεων είναι στην πλειονότητά τους νεοπαγείς, ώστε δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων/Ελλήνων νομικών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο νομικός μας κόσμος δεν είναι εν γένει εξοικειωμένος με την εναλλακτική/συναινετική απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, η ανάγκη σχετικής επιμόρφωσης εμφανίζεται επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διστακτικής, παρελκυστικής ή καταχρηστικής αξιοποίησης των νέων ρυθμίσεων και να αποτραπούν οι απειλούμενες παρενέργειες κατά την εφαρμογή τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναμένεται η κατανόηση της έννοιας και της λειτουργίας των θεσμών για την εναλλακτική/συναινετική περάτωση της ελληνικής ποινικής διαδικασίας και η εξοικείωση με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ΚΠΔ για την παράκαμψη της τακτικής ποινικής διαδικασίας. Επίσης, προσδοκάται η απόκτηση μίας πανοραμικής εικόνας για την ιστορική εξέλιξη των εναλλακτικών/συναινετικών διαδικασιών, τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αξιοποίησή τους, την τρέχουσα αναγκαιότητα για τη συστηματική προώθησή τους, την τυπολογία τους και την ευρεία παρουσία τους στις ξένες δικαιοταξίες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις/στους νομικούς, και πρωτίστως σε όσες/όσους έχουν ειδικό επιστημονικό/ερευνητικό ενδιαφέρον για το ποινικό δίκαιο (και ιδίως την ποινική δικονομία), σε όσες/όσους ασχολούνται ενεργά με την ποινική δικηγορία και στις/στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές-οί/ Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι απόφοιτοι της νομικής. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτούνται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού e-mail και οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά την επιλογή των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 διδακτικών ωρών. Περιλαμβάνει 24 δίωρες εκπαιδευτικές διαλέξεις (2 εβδομαδιαίως, κάθε Παρασκευή 17.00-19.00 και 19.00-21.00, με εξαίρεση την Παρασκευή 28/10/2022) και ακολούθως μία δίωρη εξέταση. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Όλες οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, και θα είναι διαδραστικές, ενώ μετά το πέρας κάθε διάλεξης οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συζήτηση με απορίες και σχόλια.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται α) οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών, β) σημειώσεις για την κάθε θεματική ενότητα  και γ) αναλυτικός πίνακας σχετικής ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθήσουν το σύνολο των εκπαιδευτικών διαλέξεων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, οι απουσίες δεν επιτρέπεται να υπερβούν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Εφόσον οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ECTS, απαιτείται να λάβουν μέρος επιτυχώς και στην εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθεί στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο θα εκδοθεί από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν, αλλά δεν θα ολοκληρώσουν το σύνολο του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή βεβαίωσης παρακολούθησης είναι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 200 ευρώ, χωρίς να παρέχεται εκπτωτική πολιτική.  To εν λόγω ποσό πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, συνοδεύοντας την αίτησή τους με αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη […]

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam”, διάρκειας 34 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram