Οικονομικά του Blockchain: εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο των οικονομικών.

Το πρόγραμμα:

 • Έχει διάρκεια 3 μήνες
 • Είναι εξ’ ολοκλήρου online
 • Προσφέρει τις εξής 3 Eιδικεύσεις
  • Χρηματοοικονομική και Λογιστική Κρυπτοοικονομίας.
  • Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές της στην Οικονομία.
  • Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στην Κρυπτοοικονομία (trading).

 

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από έναν βασικό κύκλο και τρεις Ειδικεύσεις.

Οι συμμετέχοντες έχουν τις εξής δύο επιλογές παρακολούθησης.

Α. Βασικός Κύκλος + 1 έως 3 Ειδικεύσεις

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τον βασικό κύκλο, ο οποίος προσφέρει βασικές, θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας, για να μπορούν μετά να παρακολουθήσουν τις Ειδικεύσεις. Κάθε συμμετέχων πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τουλάχιστον μία ειδίκευση, αλλά μπορεί να επιλέξει και πάνω από μία.

Β. Μόνο Ειδίκευση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις, χωρίς δηλαδή την παρακολούθηση του Βασικού Κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη κατέχουν τις γνώσεις του Βασικού Κύκλου, όπως αυτό πιστοποιείται από αντίστοιχα Προγράμματα Επιμόρφωσης.

Το γνωστικό περιεχόμενο των ενοτήτων του Βασικού Κύκλου και των Ειδικεύσεων είναι το εξής:

Βασικός κύκλος (16 ώρες):

 • Εισαγωγή στην κρυπτοοικονομία (2 ώρες)
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος.
  • Παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα vs. νέα υποδομή της κρυπτοοικονομίας.
  • Αλλαγές που επιφέρει η κρυπτοοικονομία στον τρόπο λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος.
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain (2 ώρες)
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain και των εφαρμογών της.
  • Το mining και πως λειτουργεί.
  • Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Νομίσματα (2 ώρες)
  • Ορισμός και κατηγοριοποίηση των ψηφιακών νομισμάτων.
  • Ορισμός των coins, tokens, altcoins, stablecoins, CBDCs.
  • Πως πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων.
 • E-wallets και Ανταλλακτήρια (2 ώρες)
  • Τρόποι αγοράς και πώλησης Κρυπτονομισμάτων
  • Αποθήκευση και διασφάλιση Κρυπτονομισμάτων
  • Ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets): κατηγορίες, δημιουργία, συναλλαγές.
  • Εισαγωγή στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων (exchanges).
 • Κρυπτοοικονομία και Άντληση Κεφαλαίων (2 ώρες)
  • Άντληση Κεφαλαίων στην Παραδοσιακή Οικονομία
  • Άντληση Κεφαλαίων στην Κρυπτοοικονομία
  • Οι Αρχικές Προσφορές Νομισμάτων (Initial Coin Offerings: ICOs): Ο πρώτος τρόπος άντλησης κεφαλαίων στην Κρυπτοοικονομία
  • Σύντομη Ιστορική αναδρομή των ICOs
 • Κρυπτοοικονομία και αποτίμηση κρυπτονομισμάτων (2 ώρες)
  • Εμπόδια στην εφαρμογή των παραδοσιακών τεχνικών αποτίμησης στα κρυπτονομίσματα.
  • Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές αποτίμησης των κρυπτονομισμάτων.
   • Νομισματική Πολιτική των tokens
   • Ποσοτική Θεωρία Χρήματος και εφαρμογή στα tokens
   • Θεωρία Χρησιμότητας των tokens
   • Θεμελιώδης Ανάλυση και tokens
 • Εισαγωγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο (2 ώρες)
  • Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα.
  • Επίσημες τοποθετήσεις των κυριότερων ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως για τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.
  • Προσέγγιση των ICOs από τις κυριότερες ρυθμιστικές αρχές.
 • Βασικά θέματα λογιστικής παρακολούθησης (2 ώρες)
  • Σύντομη περιγραφή παραδοσιακής λογιστικής παρακολούθησης συναλλαγών και κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Κρυπτοοικονομία  και λογιστική. Η πρόκληση της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών που σχετίζονται με την κρυπτοοικονομία
  • Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες Λογιστικής που σχετίζονται με τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία (crypto-assets) στα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ
  • Συνοπτική αναφορά στις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την καθοδήγηση για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

 

Ειδίκευση Α: Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική και Λογιστική Κρυπτοοικονομίας (8 ώρες)

 • Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (Decentralized Finance)
  • Εισαγωγή στην Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονοική
  • Λειτουργεία Αυτοματοποιημένων Ειδικών Διαπραγματευτών στα Αποκεντρωμένα Ανταλλακτήρια
  • Λειτουργία Αποκεντρωμένου Δανεισμού
  • Ειδικά θέματα ICOs - οι IEOs ως εξέλιξη των ICOs
  • Οι Αρχικές Αποκεντρωμένες Προσφορές Νομισμάτων (IDOs)
 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής Παρακολούθησης
  • Κατηγοριοποίηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για λογιστικούς σκοπούς
  • Λογιστική κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων από την πλευρά του κατόχου και την πλευρά του εκδότη
  • Μέθοδοι αποτίμησης και εύλογη αξία κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων
  • Κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών και κρατών για τη λογιστική παρακολούθηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων (IFRS, Εθνικά Λογιστικά πλαίσια Γαλλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Ελβετίας κ.α.)
  • Υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στην Ελλάδα
  • Πρακτικά παραδείγματα και ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case study)

 

Ειδίκευση Β: Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στην Οικονομία (8 ώρες)

 • Μηχανισμοί συναίνεσης
  • Προσδιορισμός λειτουργίας των εξής Μηχανισμών Συναίνεσης: PoW, PoS, DPoS, PoET, PoI, PoC, PoB, DAG
 • Κρυπτογραφία
  • Είδη Κρυπτογραφίας και πως αυτά συνδυάζονται με τις τεχνολογίες Blockchain
  • Ψηφιακή Υπογραφή
 • Ασφάλεια Δεδομένων
  • Ευπάθειες Τεχνολογιών Blockchain
  • Ανάλυση ειδών Forks σε τεχνολογίες Blockchain
  • Γνωστές Τεχνικές Επίθεσης σε Blockchain και μηχανισμοί αποτροπής 
 • Τα smart contracts και πως λειτουργούν
  • Τί είναι τα Smart Contracts
  • Ανάλυση Γλωσσών Προγραμματισμού για Smart Contracts
  • Παραδείγματα Πηγαίου Κώδικα για Smart Contracts
 •  Σχέση ανάμεσα σε IoT, ΑΙ και Blockchain
  • Τί εννοούμε με τον όρο «Internet of Things» και «Artificial Intelligence»
  • Ανάλυση δυνατότητας χρήσης διαφόρων αισθητήρων σε Smart Contracts
  • Επεξήγηση τρόπου λειτουργίας των Αλγορίθμων ΑΙ
  • Χρήση αλγορίθμων ΑΙ για την αποτροπή ψευδο-συναγερμών (False alarms) σε Smart Contracts
  • Αλγόριθμοι ΑΙ για την ανάλυση δεδομένων (Business Intelligence - BI) από Blocks
 • Εισαγωγή στο δίκτυο του Bitcoin και στην πλατφόρμα του Ethereum.
  • Βασικά Χαρακτηριστικά και ανάλυση του δικτύου Bitcoin
  • Βασικά Χαρακτηριστικά του Ethereum και διαφορές από το Bitcoin
  • Πρακτική Εφαρμογή σε Blockchain (Demo) για την αποθήκευση συναλλαγών μεταξύ χρηστών του δικτύου
 • Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain
  • Παραδείγματα υλοποιημένων Εφαρμογών DApp σε: α. Βιομηχανία, β. Supply Chain Management, γ. Μεσιτικό Κλάδο, δ. Δημόσιο Φορέα, ε. Τομές Υγείας, στ. Εμπόριο
 • Συστημική Διαχείριση Τεχνολογιών Blockchain
  • Tι είναι η Συστημική Σκέψη
  • Συστημική Δυναμική
  • DCSym Μεθοδολογία
  • Διαχείριση Τεχνολογιών Blockchain με χρήση DCSym Μεθοδολογίας
  • Viable System Model
  • Διαχείριση Βιωσιμότητας Εταιριών/Οργανισμών μέσα στο Οικοσύστημα των Blockchain Τεχνολογιών

 

Ειδίκευση Γ: Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στην Κρυπτοοικονομία (Trading) (8 ώρες)

 • Οικονομικοί Κύκλοι και Οικονομικοί Δείκτες
 • Σύντομη αναφορά στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
 • Παραδοσιακή Τεχνική Ανάλυση
  • Γραμμικά διαγράμματα και Γραφήματα Τιμών
  • Ευθείες τάσης / γραμμές στήριξης – αντίστασης – λαιμού
  • Γεωμετρικοί σχηματισμοί τιμών / χάσματα τιμών
  • Στατιστικοί δείκτες τάσης / ταλαντωτές
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και trading των κρυπτονομισμάτων.
  • Παθητικό εισόδημα κρυπτονομισμάτων
  • Mining
  • Masternodes & Staking
  • Δάνεια & Yield Farming
  • Επιλογή και διαχείριση κρυπτονομισμάτων
  • Θεμελιώδης ανάλυση κρυπτονομισμάτων
  • Εξερευνώντας την CoinMarketcap
 • Στρατηγικές εφαρμογής θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης στο trading των κρυπτονομισμάτων (Παραδείγματα εφαρμογής με case studies).
  • Παραδείγματα συναλλαγών στο περιβάλλον της TradingView
Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιγράψει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως μαθησιακoύ ή επαγγελματικού ιστορικού.

Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζομένων:

 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Τραπεζικά στελέχη
 • Στελέχη χρηματιστηριακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΙΤ
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών
 • Στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
 • Στελέχη επιχειρήσεων με έμφαση την καινοτομία
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης

Οφέλη παρακολούθησης

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι:

 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το blockchain και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στους οργανισμούς νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και διαχειρίζονται την αξία τους.
 • Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση για το πως λειτουργεί το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοί του.
 • Θα έχουν αποσαφηνίσει την έννοια των κρυπτονομισμάτων καθώς και τις διάφορες κατηγορίες των cryptoassets.
 • Θα γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή άντληση κεφαλαίων μέσω του blockchain.
 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
 • Θα εξοικειωθούν με τις βασικές νομικές και κανονιστικές προκλήσεις που επιφέρει το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο της κρυπτο-οικονομίας.
Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες

Διδακτικές ώρες:

Βασικός Κύκλος + 1 Ειδίκευση: 24 ώρες

Βασικός Κύκλος + 2 Ειδικεύσεις: 32 ώρες

Βασικός Κύκλος + 3 Ειδικεύσεις: 40 ώρες

Μόνο ειδίκευση: 8 ώρες ανά Ειδίκευση

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. Νίκος Δασκαλάκης

πρόσωπο επιστημονικά υπεύθυνου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος, Εισηγητής

Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου «Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα», ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων «An Introduction to Cryptocurrencies; The Crypto Market Ecosystem» (Routledge, 2020, στα αγγλικά) και «FinTech και Κρυπτοοικονομία» (Προπομπός 2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, crowdfunding και εφαρμογές blockchain στα χρηματοοικονομικά. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.700 ετεροαναφορές.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Σπύρος Παπαθανασίου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Ο Δρ. Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μεταδιδακτορικό τίτλο (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική». Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

    Κατέχει 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικών, παράγωγων, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κ.λπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά και στην εταιρεία ICAP A.E. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

 

Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του ιδίου τμήματος στην κατεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην “Τραπεζική” από το ΕΑΠ. Παράλληλα εργάζεται ως αναλυτής σε θέματα οικονομικών κυρώσεων (AML/CFT) στην Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τράπεζας Eurobank και είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Πληρωμών και Κίνησης Κεφαλαίων στον τραπεζικό τομέα ενώ έχει απασχοληθεί και ως  εξωτερικός συνεργάτης του ΙΜΕ-ΓΕΣΕΒΕΕ με αντικείμενο τη συγγραφή μελέτης που αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία άντλησης κεφαλαίων μέσω blockchain για τις ΜμΕ.

 Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain και τις εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής (DeFi). Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων  από επίσημους διεθνείς φορείς (Michigan, Berkeley, AICPA) στα digital currencies και την τεχνολογία blockchain (Certified Blockchain & Finance Professional , Certified Cryptocurrency Expert). Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη) των εγχειριδίων: «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge, London (2020), και «Fintech και Κρυπτοοικονομία», εκδόσεις Προπομπός (2022).

Νίκος Ζωάννος

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

  Ο Ζωάννος Νικόλαος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (με πλήρη υποτροφία), απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα – Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας» του Πανεπιστημίου Πειραιά και του προγράμματος «Certified Systemic Analyst Professional» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά (με μερική υποτροφία και διάκριση για την τελική του διατριβή). Είναι επιπλέον κάτοχος των πιστοποιήσεων: Cisco Works, CCNA, CCNA Security και COBIT5 του ISACA, σε θέματα Διαχείρισης Δικτύων, Ανάλυσης Τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Τα εργασιακά του καθήκοντα, τα τελευταία 22 έτη, εστιάζουν στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση δικτύων, ενώ τα ερευνητικά του καθήκοντα εστιάζουν στην Συστημική Διαχείριση των Τεχνολογιών Blockchain. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε συνεργασία με την εταιρεία «Integration Power ICT – Security Defense» στα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα «HORIZON 2020», και «ATLANTIS» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα τελευταία 4 έτη, έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια Συστημικών Αναλυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Φώτης Κούβας

Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Ο Φώτης Κούβας εργάζεται ως Chief of Trading Office στην εταιρεία Everblue&Green, που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητής για στο “Institute for the Future” του University of Nicosia και ως Portfolio Manager στην εταιρία GX Blocks Energy, εταιρία που συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την blockchain τεχνολογία. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Account Manager στη διαφημιστική εταιρία Radical Communications, και ως επιστημονικός συνεργάτης στη συμβουλευτική εταιρία Win-to-Win και στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φιλοσοφία των Οικονομικών (MPhil in Economics) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εώς τώρα τελούσε ως υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Θεωρία Παιγνίων, τα Οικονομικά της Ανισότητας και της Φτώχειας, ενώ τα τελευταία 7 έτη το ενδιαφέρον του έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην  τεχνολογία blockchain και τα digital assets (crypto-currencies).

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία ΣΟΛ Crowe. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος MSc International Consultancy & Accounting του πανεπιστημίου Reading. Είναι μέλος του  Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης  (Σ.ΛΟ.Τ) της Ε.Λ.Τ.Ε, μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ) του Σ.Ο.Ε.Λ. και έχει εμπειρία ως Εισηγητής (Επιστημονικός συνεργάτης) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” στο γνωστικό  αντικείμενο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ε.Κ.Π.Α και ως εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων στο αντικείμενο των  «Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» και των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις του TEG  CFSS της EFRAG, όπου μεταξύ άλλων, διενεργείται έρευνα σχετικά με τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό συναλλαγών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

 

Κόστος Προγράμματος

Το Κόστος Παρακολούθησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α. Βασικός Κύκλος + 1-3 Ειδικεύσεις

 • Βασικός Κύκλος + 1 Ειδίκευση το κόστος ανέρχεται στα 360€
 • Βασικός Κύκλος + 2 Ειδικεύσεις το κόστος ανέρχεται στα 440€
 • Βασικός Κύκλος + 3 Ειδικεύσεις το κόστος ανέρχεται στα 490€

 

Ποσοστό έκπτωσηςΒασικός κύκλος + 1 ειδίκευσηΒασικός κύκλος + 2 ειδικεύσειςΒασικός κύκλος + 3 ειδικεύσεις
0%360 €440 €490 €
10%324 €396 €441 €
25%270 €330 €367 €
50%180 €220 €245 €

 

Β.Μόνο Ειδίκευση

Το κόστος κάθε Ειδίκευσης ανέρχεται  στα 200€

 

Ποσοστό έκπτωσης 1 Ειδίκευση (χωρίς την παρακολούθηση του Βασικού κύκλου)2 Ειδικεύσεις (χωρίς την παρακολούθηση του Βασικού κύκλου)3 Ειδικεύσεις (χωρίς την παρακολούθηση του Βασικού κύκλου)
0%200 €360 €460 €
10%180 €324 €414 €
25%150 €270 €345 €
50%100 €180 € 230 €

 

 

Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δύο ισόποσες δόσεις.

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και εφαρμόζεται η υψηλότερη ισχύουσα έκπτωση. Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής και εξόφλησης ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

- 10% έκπτωση έγκαιρης κράτησης για εγγραφές και εξοφλήσεις των διδάκτρων ή έστω της 1ης δόσης μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2023.

- 50% έκπτωση για συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων σε περίπτωση επιλογής μόνο ειδίκευσης.

25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους, Αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου και  ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

Μετά την εγγραφή σας και την πληρωμή των διδάκτρων, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής διαδικασίας

 • Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν 4 τετράωρες συμβουλευτικές συναντήσεις για τον βασικό κύκλο, πλέον 2 τετράωρες συμβουλευτικές συναντήσεις ανά Ειδίκευση.
 • Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιακέψεων μόνο Σάββατο ή Κυριακή.
 • Οι τηλεδιασκέψεις θα βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες να τις παρακολουθήσουν όποτε αυτοί το επιθυμούν. 
 • Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α..) θα είναι διαθέσιμο στον εκπαιδευόμενο, ώστε να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει ο ίδιος το χρόνο μελέτης του.
 • Το υλικό θα αποσταλεί στους καταρτιζόμενους σε ψηφιακή μορφή, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.
 • Το υλικό του προγράμματος θα βασίζεται στο εξής εγχειρίδιο: Daskalakis, N. and Georgitseas, P., (2020), «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», Routledge.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει άλλες δύο φορές, συνολικά δηλαδή τρεις φορές.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)

Περιγραφή Προγράμματος 1. Marketing και Οργάνωση  Πωλήσεων Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1.      Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 1.2.      Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία 1.3.      Ανάλυση SWOT Β. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 1.4.      Καθορισμός Στόχων & Κατάρτιση Διοικητικού Πλάνου 1.5.      Κατάρτιση Πλάνου […]

Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018

Περιγραφή Προγράμματος Στην  1η Ενότητα  θα ασχοληθούμε  με τη μετάβαση από το απλογραφικό, στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 90/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ετήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Νέες Τεχνικές και Μέθοδοι e-learning στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Θεματικές Ενότητες Σπόνδυλος 1 - Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο τρόποι υποστήριξης γονέων Διδακτική Ενότητα 1: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση: Νομοθετικό πλαίσιο Διδακτική Ενότητα 2: Υποστήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Τηλεδιάσκεψη: Ανακεφαλαίωση/διευκρινίσεις Σπόνδυλος 2 -  Αξιολόγηση και […]

Γυναίκες, Φύλο, Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενήλικων εκπαιδευόμενων (γυναικών και ανδρών) προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αναφέρονται στις έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής, τις ιδιότητας του πολίτη και των πολιτικών δικαιωμάτων στις σύγχρονες κοινωνίες. Στο πρόγραμμα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram