Οικονομικά του Blockchain: εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο των οικονομικών.

Το πρόγραμμα:

 • Έχει διάρκεια 3 μήνες
 • Υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης
 • Προσφέρει τις εξής 5 Eιδικεύσεις
  • «Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (DeFi) και Λογιστική Κρυπτοστοιχείων».
  • «Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στην Οικονομία».
  • «Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Trading)».
  • «NFTs και Metaverse».
  • «Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Blockchain».

 

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από έναν βασικό κύκλο και πέντε Ειδικεύσεις.

Οι συμμετέχοντες έχουν τις εξής δύο επιλογές παρακολούθησης.

Α. Βασικός Κύκλος + 1 έως 5 Ειδικεύσεις

Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν τον βασικό κύκλο, ο οποίος προσφέρει βασικές, θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας, για να μπορούν μετά να παρακολουθήσουν τις Ειδικεύσεις. Κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τουλάχιστον μία ειδίκευση, αλλά μπορεί να επιλέξει και πάνω από μία.

Β. Μόνο Ειδίκευση/εις

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις, χωρίς δηλαδή την παρακολούθηση του Βασικού Κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη κατέχουν τις γνώσεις του Βασικού Κύκλου, όπως αυτό πιστοποιείται από αντίστοιχα Προγράμματα Επιμόρφωσης.

Το γνωστικό περιεχόμενο των ενοτήτων του Βασικού Κύκλου και των Ειδικεύσεων είναι το εξής:

Βασικός κύκλος (12 ώρες):

 • Εισαγωγή στην κρυπτοοικονομία (2 ώρες)
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain (2 ώρες)
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Νομίσματα (2 ώρες)
 • E-wallets και Ανταλλακτήρια (2 ώρες)
 • Κρυπτοοικονομία και Άντληση Κεφαλαίων (2 ώρες)
 • Κρυπτοοικονομία και αποτίμηση κρυπτοστοιχείων (2 ώρες)

Ειδίκευση Α: Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (DeFi) και Λογιστική Κρυπτοστοιχείων (8 ώρες)

 • Μορφές άντλησης κεφαλαίων και εφαρμογές αποκεντροποιημένης χρηματοοικονομικής λειτουργιών (ICOs, IEOs, STOs, DeFi). (4 ώρες)
 • Λογιστική κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων. (4 ώρες)

Ειδίκευση Β: Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στην Οικονομία (8 ώρες)

 • Μηχανισμοί συναίνεσης – Έξυπνα συμβόλαια - Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων (4 ώρες)
 • Σχέση ανάμεσα σε IoT, ΑΙ και Blockchain – Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain (4 ώρες)

Ειδίκευση Γ: Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Trading) (8 ώρες)

 • Παραδοσιακή Τεχνική Ανάλυση και Εισαγωγή της στην Κρυπτοοικονομία (4 ώρες)
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και trading των κρυπτοστοιχείων (4 ώρες)

Ειδίκευση Δ: NFTs και Metaverse (8 ώρες)

 • NFTs – νομισματική μοναδικότητα, τυποποίηση, αγορές NFTs, Ανθρώπινες μεταβλητές σε NFTs (4 ώρες)
 • Το Metaverse – ψηφιακοί κόσμοι και επαυξημένη πραγματικότητα, entertainment metaverses, business metaverses, use cases (4 ώρες)

Ειδίκευση Ε: Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Blockchain (8 ώρες)

 • Εισαγωγικές έννοιες / Eξέλιξη της νομοθεσίας / Έξυπνα συμβόλαια  (4 ώρες)
 • Κανονιστική συμμόρφωση / Blockchain και πνευματική ιδιοκτησία (4 ώρες)
Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει στους εκπαιδευομένους. Ενημερώνει τους καταρτιζομένους για το οικοσύστημα της κρυπτοοικονομίας και τους προετοιμάζει για τις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει στο εγγύς μέλλον, προσφέροντας γνώσεις αλλά και δεξιότητες χρήσης του.

Η ανάγκη ενημέρωσης και κατάρτισης τόσο για το ευρύ κοινού, όσο και για τα εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων σχετικά με το οικοσύστημα των κρυπτοστοιχείων είναι στην ουσία αδιαμφησβήτητη, καθώς το εν λόγω οικοσύστημα και η τεχνολογία blockcain στην οποία είναι βασισμένο αναμένεται να μας απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια.

Έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιγράψει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως μαθησιακής ή επαγγελματικής εμπειρίας.

Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζομένων:

 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Τραπεζικά στελέχη
 • Νομικοί / Δικηγόροι
 • Στελέχη χρηματιστηριακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΙΤ
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών
 • Στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
 • Στελέχη επιχειρήσεων με έμφαση την καινοτομία
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης

Οφέλη παρακολούθησης

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι:

 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το blockchain και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στους οργανισμούς νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και διαχειρίζονται την αξία τους.
 • Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση για το πως λειτουργεί το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοί του.
 • Θα έχουν αποσαφηνίσει την έννοια των κρυπτονομισμάτων καθώς και τις διάφορες κατηγορίες των κρυπτοστοιχείων.
 • Θα γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή άντληση κεφαλαίων μέσω του blockchain.
 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
 • Θα εξοικειωθούν με τις βασικές νομικές και κανονιστικές προκλήσεις που επιφέρει το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο της κρυπτο-οικονομίας.
 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το Metaverse, τις λειτουργίες του, και τις δυνατότητες που παρέχει σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες

Ι. Bασικός κύκλος & Eπιλογή από 1 έως 5 από τις Ειδικεύσεις 

Βασικός Κύκλος με 1 Ειδίκευση: 80 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 20 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός Κύκλος με 2 Ειδικεύσεις: 120 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 28 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός Κύκλος με 3 Ειδικεύσεις: 160 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 36 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός κύκλος με 4 ειδικεύσεις: 200 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 44 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός κύκλος με 5 ειδικεύσεις: 240 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 52 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

ΙΙ. Μόνο Ειδίκευση/εις (επιλογή από 1 έως 5): από 40 ώρες έως 200 ώρες αντίστοιχα

Η διάρκεια κάθε ειδίκευσης είναι 40 ώρες εκ των οποίων 8 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. Νίκος Δασκαλάκης

πρόσωπο επιστημονικά υπεύθυνου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος, Εισηγητής

Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου «Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα», ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων «An Introduction to Cryptocurrencies; The Crypto Market Ecosystem» (Routledge, 2020, στα αγγλικά) και «FinTech και Κρυπτοοικονομία» (Προπομπός 2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, crowdfunding και εφαρμογές blockchain στα χρηματοοικονομικά. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.700 ετεροαναφορές.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Σπύρος Παπαθανασίου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Ο Δρ. Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μεταδιδακτορικό τίτλο (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική». Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

    Κατέχει 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικών, παράγωγων, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κ.λπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά και στην εταιρεία ICAP A.E. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

 

Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του ιδίου τμήματος στην κατεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην “Τραπεζική” από το ΕΑΠ. Παράλληλα εργάζεται ως αναλυτής σε θέματα οικονομικών κυρώσεων (AML/CFT) στην Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τράπεζας Eurobank και είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Πληρωμών και Κίνησης Κεφαλαίων στον τραπεζικό τομέα ενώ έχει απασχοληθεί και ως  εξωτερικός συνεργάτης του ΙΜΕ-ΓΕΣΕΒΕΕ με αντικείμενο τη συγγραφή μελέτης που αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία άντλησης κεφαλαίων μέσω blockchain για τις ΜμΕ.

 Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain και τις εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής (DeFi). Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων  από επίσημους διεθνείς φορείς (Michigan, Berkeley, AICPA) στα digital currencies και την τεχνολογία blockchain (Certified Blockchain & Finance Professional , Certified Cryptocurrency Expert). Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη) των εγχειριδίων: «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge, London (2020), και «Fintech και Κρυπτοοικονομία», εκδόσεις Προπομπός (2022).

Νίκος Ζωάννος

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

  Ο Ζωάννος Νικόλαος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (με πλήρη υποτροφία), απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα – Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας» του Πανεπιστημίου Πειραιά και του προγράμματος «Certified Systemic Analyst Professional» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά (με μερική υποτροφία και διάκριση για την τελική του διατριβή). Είναι επιπλέον κάτοχος των πιστοποιήσεων: Cisco Works, CCNA, CCNA Security και COBIT5 του ISACA, σε θέματα Διαχείρισης Δικτύων, Ανάλυσης Τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Τα εργασιακά του καθήκοντα, τα τελευταία 22 έτη, εστιάζουν στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση δικτύων, ενώ τα ερευνητικά του καθήκοντα εστιάζουν στην Συστημική Διαχείριση των Τεχνολογιών Blockchain. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε συνεργασία με την εταιρεία «Integration Power ICT – Security Defense» στα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα «HORIZON 2020», και «ATLANTIS» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα τελευταία 4 έτη, έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια Συστημικών Αναλυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Φώτης Κούβας

Υποψήφιος Διδάκτορας Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Ο Φώτης Κούβας εργάζεται ως Chief of Trading Office στην εταιρεία Everblue&Green, που εδρεύει στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητής για στο “Institute for the Future” του University of Nicosia και ως Portfolio Manager στην εταιρία GX Blocks Energy, εταιρία που συνδυάζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την blockchain τεχνολογία. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Account Manager στη διαφημιστική εταιρία Radical Communications, και ως επιστημονικός συνεργάτης στη συμβουλευτική εταιρία Win-to-Win και στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φιλοσοφία των Οικονομικών (MPhil in Economics) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εώς τώρα τελούσε ως υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Θεωρία Παιγνίων, τα Οικονομικά της Ανισότητας και της Φτώχειας, ενώ τα τελευταία 7 έτη το ενδιαφέρον του έχει στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην  τεχνολογία blockchain και τα digital assets (crypto-currencies).

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία ΣΟΛ Crowe. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος MSc International Consultancy & Accounting του πανεπιστημίου Reading. Είναι μέλος του  Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης  (Σ.ΛΟ.Τ) της Ε.Λ.Τ.Ε, μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ) του Σ.Ο.Ε.Λ. και έχει εμπειρία ως Εισηγητής (Επιστημονικός συνεργάτης) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” στο γνωστικό  αντικείμενο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ε.Κ.Π.Α και ως εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων στο αντικείμενο των  «Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» και των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις του TEG  CFSS της EFRAG, όπου μεταξύ άλλων, διενεργείται έρευνα σχετικά με τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό συναλλαγών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

 

Κόστος Προγράμματος

Το Κόστος παρακολούθησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α. Βασικός Κύκλος + 1-5 Ειδικεύσεις

 Τελικές τιμές με έκπτωση
 0%10%15%25%50%
Βασικός Κύκλος + 1 Ειδίκευση         340 €306 €289 €255 €170 €
Βασικός Κύκλος + 2 Ειδικεύσεις     410 €369 €348 €307 €205 €
Βασικός Κύκλος + 3 Ειδικεύσεις     480 €432 €408 €360 €240 €
Βασικός Κύκλος + 4 Ειδικεύσεις     540 €486 €459 €405 €270 €
Βασικός Κύκλος + 5 Ειδικεύσεις       590 €531 €501 €442 €295 €

 

Β. Μόνο Ειδίκευση/εις

 • Κόστος κάθε ειδίκευσης: 180 €. Συνεπώς, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε μόνο σε ειδίκευση/ειδικεύσεις, το κόστος διαμορφώνεται αντίστοιχα, πολλαπλασιάζοντας το κόστος κάθε ειδίκευσης με τον αριθμό των ειδικεύσεων που θα συμμετάσχετε.

Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δύο ισόποσες δόσεις.

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και εφαρμόζεται η υψηλότερη ισχύουσα έκπτωση. Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής και εξόφλησης ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

 

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

- 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για εγγραφές και εξοφλήσεις των διδάκτρων (early birds) ή έστω της 1ης δόσης μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2023.

- 50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για συμμετέχοντες/ουσες προηγούμενων κύκλων, μόνο για την επιλογή συμμετοχής σε ειδίκευσης/εις.

25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε άνεργους, αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, τρίτεκνους, πολύτεκνους και  ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές άνω των 5 ατόμων.

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ).

Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής διαδικασίας

 • Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν συμβουλευτικές συναντήσεις για τον βασικό κύκλο και ανά Ειδίκευση.
 • Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιακέψεων μόνο Σάββατο ή/και Κυριακή.
 • Οι τηλεδιασκέψεις θα βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες στους συμμετέχοντες να τις παρακολουθήσουν όποτε αυτοί το επιθυμούν. 
 • Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.) θα είναι διαθέσιμο στον εκπαιδευόμενο, ώστε να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει ο ίδιος το χρόνο μελέτης του.
 • Το υλικό θα αποσταλεί στους καταρτιζόμενους σε ψηφιακή μορφή, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.
 • Το υλικό του προγράμματος θα βασίζεται στα εξής εγχειρίδια:
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το τεστ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει άλλες δύο φορές, συνολικά δηλαδή τρεις φορές, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram