Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

  Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο των οικονομικών.

Το πρόγραμμα:

 • Έχει διάρκεια 3 μήνες
 • Υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης
 • Προσφέρει τις εξής 5 Ειδικεύσεις
  • «Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (DeFi) και Λογιστική Κρυπτοστοιχείων».
  • «Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στην Οικονομία».
  • «Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Trading)».
  • «NFTs και Metaverse».
  • «Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Blockchain».
Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από έναν βασικό κύκλο και πέντε Ειδικεύσεις.

Οι συμμετέχοντες έχουν τις εξής δύο επιλογές παρακολούθησης.

Α. Βασικός Κύκλος + 1 έως 5 Ειδικεύσεις

Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακολουθούν τον βασικό κύκλο, ο οποίος προσφέρει βασικές, θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας, για να μπορούν μετά να παρακολουθήσουν τις Ειδικεύσεις. Κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει τουλάχιστον μία ειδίκευση, αλλά μπορεί να επιλέξει και πάνω από μία.

Β. Μόνο Ειδίκευση/εις

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο μία ή περισσότερες Ειδικεύσεις, χωρίς δηλαδή την παρακολούθηση του Βασικού Κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη κατέχουν τις γνώσεις του Βασικού Κύκλου, όπως αυτό πιστοποιείται από αντίστοιχα Προγράμματα Επιμόρφωσης.

Το γνωστικό περιεχόμενο των ενοτήτων του Βασικού Κύκλου και των Ειδικεύσεων είναι το εξής:

Βασικός κύκλος (12 ώρες):

 • Εισαγωγή στην κρυπτοοικονομία (2 ώρες)
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain (2 ώρες)
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Νομίσματα (2 ώρες)
 • E-wallets και Ανταλλακτήρια (2 ώρες)
 • Κρυπτοοικονομία και Άντληση Κεφαλαίων (2 ώρες)
 • Κρυπτοοικονομία και αποτίμηση κρυπτοστοιχείων (2 ώρες)

 

Ειδίκευση Α: Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (DeFi) και Λογιστική Κρυπτοστοιχείων (8 ώρες)

 • Μορφές άντλησης κεφαλαίων και εφαρμογές αποκεντροποιημένης χρηματοοικονομικής λειτουργιών (ICOs, IEOs, STOs, DeFi). (4 ώρες)
 • Λογιστική κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων. (4 ώρες)

Ειδίκευση Β: Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της στην Οικονομία (8 ώρες)

 • Μηχανισμοί συναίνεσης – Έξυπνα συμβόλαια - Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δεδομένων (4 ώρες)
 • Σχέση ανάμεσα σε IoT, ΑΙ και Blockchain – Εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain (4 ώρες)

Ειδίκευση Γ: Επενδύσεις - Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Trading) (8 ώρες)

 • Παραδοσιακή Τεχνική Ανάλυση και Εισαγωγή της στην Κρυπτοοικονομία (4 ώρες)
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και trading των κρυπτοστοιχείων (4 ώρες)

Ειδίκευση Δ: NFTs και Metaverse (8 ώρες)

 • NFTs – νομισματική μοναδικότητα, τυποποίηση, αγορές NFTs, Ανθρώπινες   μεταβλητές σε NFTs (4 ώρες)
 • Το Metaverse – ψηφιακοί κόσμοι και επαυξημένη πραγματικότητα, entertainment metaverses, business metaverses, use cases (4 ώρες)

Ειδίκευση Ε: Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Blockchain (8 ώρες)

 • Εισαγωγικές έννοιες / Εξέλιξη της νομοθεσίας / Έξυπνα συμβόλαια  (4 ώρες)
 • Κανονιστική συμμόρφωση / Blockchain και πνευματική ιδιοκτησία (4 ώρες)

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Πρόγραμμα είναι το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει στους εκπαιδευομένους. Ενημερώνει τους καταρτιζόμενους για το οικοσύστημα της κρυπτοοικονομίας και τους προετοιμάζει για τις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει στο εγγύς μέλλον, προσφέροντας γνώσεις αλλά και δεξιότητες χρήσης του.

Η ανάγκη ενημέρωσης και κατάρτισης τόσο για το ευρύ κοινού, όσο και για τα εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων σχετικά με το οικοσύστημα των κρυπτοστοιχείων είναι στην ουσία αδιαμφησβήτητη, καθώς το εν λόγω οικοσύστημα και η τεχνολογία blockcain στην οποία είναι βασισμένο αναμένεται να μας απασχολήσουν έντονα τα επόμενα χρόνια.

Έχει σχεδιαστεί με στόχο να περιγράψει τις βασικές και εισαγωγικές έννοιες του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε το περιεχόμενο των μαθημάτων να είναι εύκολα κατανοητό σε ένα ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως μαθησιακής ή επαγγελματικής εμπειρίας.

Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζομένων:

 • Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα των χρηματοοικονομικών
 • Τραπεζικά στελέχη
 • Νομικοί / Δικηγόροι
 • Στελέχη χρηματιστηριακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη ΙΤ
 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιριών
 • Στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
 • Στελέχη επιχειρήσεων με έμφαση την καινοτομία
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης

Οφέλη παρακολούθησης

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι:

 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι είναι το blockchain και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προσφέροντας στους οργανισμούς νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και διαχειρίζονται την αξία τους.
 • Θα αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση για το πως λειτουργεί το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοί του.
 • Θα έχουν αποσαφηνίσει την έννοια των κρυπτονομισμάτων καθώς και τις διάφορες κατηγορίες των κρυπτοστοιχείων.
 • Θα γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή άντληση κεφαλαίων μέσω του blockchain.
 • Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
 • Θα εξοικειωθούν με τις βασικές νομικές και κανονιστικές προκλήσεις που επιφέρει το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων και θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο της κρυπτο-οικονομίας.
 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το Metaverse, τις λειτουργίες του, και τις δυνατότητες που παρέχει σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Διάρκεια Προγράμματος

 3 μήνες

Ι. Bασικός κύκλος & Eπιλογή από 1 έως 5 από τις Ειδικεύσεις 

Βασικός Κύκλος με 1 Ειδίκευση: 80 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 20 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός Κύκλος με 2 Ειδικεύσεις: 120 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 28 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός Κύκλος με 3 Ειδικεύσεις: 160 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 36 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός κύκλος με 4 ειδικεύσεις: 200 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 44 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Βασικός κύκλος με 5 ειδικεύσεις: 240 ώρες φόρτου εργασίας εκ των οποίων 52 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

ΙΙ. Μόνο Ειδίκευση/εις (επιλογή από 1 έως 5): από 40 ώρες έως 200 ώρες αντίστοιχα

Η διάρκεια κάθε ειδίκευσης είναι 40 ώρες εκ των οποίων 8 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση. 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. Νίκος Δασκαλάκης

πρόσωπο επιστημονικά υπεύθυνου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος και Εισηγητής

  Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πριν εκλεγεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, δίδασκε για 4 έτη στο Πανεπιστήμιο του Brighton (UK) ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ενώ έχει διδάξει σε πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα τα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής. Ο Δρ. Δασκαλάκης είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος Εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου «Οικονομικά του Blockchain: Εισαγωγή στα Κρυπτονομίσματα», ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων «An Introduction to Cryptocurrencies; The Crypto Market Ecosystem» (Routledge, 2020, στα αγγλικά) και «FinTech και Κρυπτοοικονομία» (Προπομπός 2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, crowdfunding και εφαρμογές blockchain στα χρηματοοικονομικά. Είναι reviewer σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους (ABS: 4, ABS: 3) και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 1.700 ετεροαναφορές.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Παναγιώτης Γεωργιτσέας

Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

   Ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του ιδίου τμήματος στην κατεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στην «Τραπεζική» από το Ε.Α.Π. Παράλληλα εργάζεται ως αναλυτής σε θέματα οικονομικών κυρώσεων (AML/CFT) στην Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της τράπεζας Eurobank και είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις της Δ/νσης Πληρωμών και Κίνησης Κεφαλαίων στον τραπεζικό τομέα ενώ έχει απασχοληθεί και ως  εξωτερικός συνεργάτης του Ι.Μ.Ε.-ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο τη συγγραφή μελέτης που αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία άντλησης κεφαλαίων μέσω blockchain για τις ΜμΕ.

 Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως στα Οικονομικά του Blockchain και τις εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοοικονομικής (DeFi). Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων  από επίσημους διεθνείς φορείς (Michigan, Berkeley, AICPA) στα digital currencies και την τεχνολογία blockchain (Certified Blockchain & Finance Professional , Certified Cryptocurrency Expert). Τέλος, είναι συγγραφέας (με τον Δρ. Νικόλαο Δασκαλάκη) των εγχειριδίων: «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», του εκδοτικού οίκου Routledge, London (2020), και «Fintech και Κρυπτοοικονομία», εκδόσεις Προπομπός (2022).

Νίκος Ζωάννος

Υποψήφιος Διδάκτορας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

   Ο Ζωάννος Νικόλαος, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (με πλήρη υποτροφία), απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα – Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας» του Πανεπιστημίου Πειραιά και του προγράμματος «Certified Systemic Analyst Professional» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά (με μερική υποτροφία και διάκριση για την τελική του διατριβή). Είναι επιπλέον κάτοχος των πιστοποιήσεων: Cisco Works, CCNA, CCNA Security και COBIT5 του ISACA, σε θέματα Διαχείρισης Δικτύων, Ανάλυσης Τρωτότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

  Τα εργασιακά του καθήκοντα, τα τελευταία 22 έτη, εστιάζουν στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση δικτύων, ενώ τα ερευνητικά του καθήκοντα εστιάζουν στην Συστημική Διαχείριση των Τεχνολογιών Blockchain. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε συνεργασία με την εταιρεία «Integration Power ICT – Security Defense» στα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα «HORIZON 2020», και «ATLANTIS» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα τελευταία 4 έτη, έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια Συστημικών Αναλυτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

   Ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία ΣΟΛ Crowe. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος MSc International Consultancy & Accounting του πανεπιστημίου Reading. Είναι μέλος του  Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης  (Σ.ΛΟ.Τ) της Ε.Λ.Τ.Ε, μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ) του Σ.Ο.Ε.Λ. και έχει εμπειρία ως Εισηγητής (Επιστημονικός συνεργάτης) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” στο γνωστικό  αντικείμενο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ε.Κ.Π.Α και ως εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων στο αντικείμενο των  «Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» και των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις του TEG  CFSS της EFRAG, όπου μεταξύ άλλων, διενεργείται έρευνα σχετικά με τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό συναλλαγών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

 

Σπύρος Παπαθανασίου

PhD, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Ο Δρ. Σπύρος Παπαθανασίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό (PhD, Χρηματοοικονομικά) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μεταδιδακτορικό τίτλο (PostDoc) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπρόσθετα, κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και το μεταπτυχιακό «Τραπεζική». Έχει διδάξει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Α.Σ.ΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει επιστημονικό υλικό για το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσαρμοσμένο στην μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

    Κατέχει 20 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέματα χρηματοοικονομικών, παράγωγων, επιχειρηματικότητας, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, αναλύσεων, επενδύσεων, αποτίμησης, διαχείρισης κ.λπ. Εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επενδύσεων αλλά και Ανάλυσης στην Χρηματιστηριακή Solidus, στην Χρηματιστηριακή Prelium, στην Χρηματιστηριακή Value Capital, στην Origin αλλά και στην εταιρεία ICAP A.E. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε θέματα Επενδυτικών Συμβουλών, Αναλύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων αλλά και ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των χρηματιστηριακών αγορών, των παραγώγων, των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, της τεχνικής ανάλυσης, των εναλλακτικών μορφών επενδύσεων και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Έχει διατελέσει κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικά άρθρα του σε χρηματοοικονομικά θέματα έχουν γίνει αποδεκτά και δημοσιευθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

 

Γεώργιος Τάντης

Υποψήφιος Διδάκτορας Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο Γεώργιος Τάντης είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και ειδικεύεται στο Δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, με ερευνητικά ενδιαφέροντα επί νομικών ζητημάτων της τεχνολογίας blockchain. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο «Αστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master σε «Δίκαιο, Οικονομία και Τεχνολογίες Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου του Καμερίνο Ιταλίας. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Μιλάνου Ιταλίας, με τίτλο «Προγραμματισμός για δικηγόρους και legal tech, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain» και το Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του ΚεΔιΒιΜ του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Οικονομικά του Blockchain: εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα». Έχει ενεργό συμμετοχή σε ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε ζητήματα του Δικαίου Πληροφορικής και Προσωπικών Δεδομένων. Είναι πιστοποιημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.

Ανδρέας - Πολύβιος Δελλαδέτσιμας

πρόσωπο κύριου Δελλαδέτσιμα

MSc Fintech and Digital Finance

Ο Ανδρέας-Πολύβιος Δελλαδέτσιμας είναι απόφοιτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του με ένα Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και την Ψηφιακή Χρηματοοικονομική (Fintech and Digital Finance) στο Montpellier Business School. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο MBS, εκπόνησε τη διπλωματική του εργασία με τίτλο "The Ethereum Merge: Opportunities and Challenges for the Ecosystem". Αυτήν τη στιγμή, εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο για το Μέλλον (Institute for the Future - IFF) του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην τεχνολογία blockchain και γενικότερα στον κλάδο του web3.

Κόστος Προγράμματος

Το Κόστος παρακολούθησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α. Βασικός Κύκλος + 1-5 Ειδικεύσεις

 

Τελικές τιμές με έκπτωση

 

0%

10%

15%

25%

50%

Βασικός Κύκλος + 1 Ειδίκευση         

340 €

306 €

289 €

255 €

170 €

Βασικός Κύκλος + 2 Ειδικεύσεις     

410 €

369 €

348 €

307 €

205 €

Βασικός Κύκλος + 3 Ειδικεύσεις     

480 €

432 €

408 €

360 €

240 €

Βασικός Κύκλος + 4 Ειδικεύσεις     

540 €

486 €

459 €

405 €

270 €

Βασικός Κύκλος + 5 Ειδικεύσεις       

590 €

531 €

501 €

442,50 €

295 €

 

Β. Σε περίπτωση επιλογής μόνο ειδίκευσης/σεων 

 • το κόστος ανά ειδίκευση είναι 180€. 

Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων σε δύο ισόποσες δόσεις.

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και εφαρμόζεται η υψηλότερη ισχύουσα έκπτωση. Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής εμπίπτετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

 

Δικαιούχοι Έκπτωσης:

- 10% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για εγγραφές και εξοφλήσεις των διδάκτρων (early birds).

- 50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για συμμετέχοντες/ουσες προηγούμενων κύκλων, μόνο για την επιλογή συμμετοχής σε ειδίκευσης/εις.

- 25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε άνεργους, αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου, τρίτεκνους, πολύτεκνους και  ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.

- 50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει.

- 15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές άνω των 5 ατόμων.

- 15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων (ΗΑΤ).

 

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ).

Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής διαδικασίας

 • Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν συμβουλευτικές συναντήσεις για τον βασικό κύκλο και ανά Ειδίκευση.
 • Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιακέψεων μόνο Σάββατο ή/και Κυριακή.
 • Οι τηλεδιασκέψεις θα βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμες να τις παρακολουθήσετε όποτε το επιθυμείτε.
 • Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος (παρουσιάσεις, σημειώσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α.) θα είναι διαθέσιμο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε τον χρόνο μελέτης σας.
 • Το υλικό θα δοθεί σε ψηφιακή μορφή, ενώ είναι εύκολα εκτυπώσιμο για όσους/όσες προτιμούν το έντυπο υλικό.
 • Το υλικό του προγράμματος θα βασίζεται στα εξής εγχειρίδια:
  • Δασκαλάκης Ν. και Γεωργιτσέας Π., (2023). FinTech και Κρυπτοοικονομία», Προπομπός
  • Daskalakis, N. and Georgitseas, P., (2020), «An Introduction to Cryptocurrencies: The Crypto Market Ecosystem», Routledge.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχετε απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το τεστ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, έχετε τη δυνατότητα να προσπαθήσετε άλλες δύο φορές, συνολικά, δηλαδή τρεις φορές, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», διάρκειας 400 ωρών. Το έγκλημα […]

Παιδική, νεανική ηλικία και πολιτισμός

Περιγραφή Προγράμματος   Η έλλειψη σε πανελλαδικό ακαδημαϊκό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης που καταπιάνονται με την παιδική και τη νεανική  ηλικία και τη διαδραστική τους σχέση με τον πολιτισμό, καθιστά σημαντική την ανάγκη επιμόρφωσης στα συναφή πεδία των κοινωνικών και των […]

Εθελοντισμός και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram