Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ, με ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα Δικτύων Επικοινωνιών από τις αρχές του 2000.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν επίσης Διδάκτορες και Καθηγητές του ΑΠΘ και του ΠαΜακ με εκτεταμένη εξειδίκευση στα αντικείμενα του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών» στοχεύει στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων για την ανέλιξη εργαζομένων σε τομείς της βιομηχανίας και της αγοράς που άπτονται του χώρου των Δικτύων Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μια σειρά Ενοτήτων που καλύπτουν Εισαγωγικά θέματα Δικτύων, Ασύρματα Δίκτυα με έμφαση στις τεχνολογίες του WI-FI, Κινητά Δίκτυα με έμφαση στις τελευταίες γενεές αυτών, Δικτύωση ΙοΤ, Δίκτυα Οπτικών Ινών και Ασφάλεια Δικτύων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η περιοχή των Δικτύων Επικοινωνιών χαρακτηρίζεται από σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες  χαρακτηρίζεται από σημαντική ζήτηση στην αγορά καταρτισμένων στελεχών σε πολύ καλές εργασιακές σχέσεις (μελέτη ΣΕΠΒΕ, 2019).  Καθώς οι τεχνολογίες των Δικτύων αποτελούν τον μάλλον πιο ταχέως εξελισσόμενο τομέα της Πληροφορικής, η συνεχιζόμενη κατάρτιση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για στελέχη, εργαζομένους, αποφοίτους και σπουδαστές οι οποίοι θέλουν να χαρακτηρίζονται από γνώσεις αιχμής, διατηρώντας συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Εμπέδωση γνώσεων υποδομής (Διαστρωμάτωση, μοντέλα αναφοράς, δρομολόγηση και μεταγωγή)
 • Απόκτηση ενημερωμένης γνώσης σε τεχνολογίες αιχμής ασυρμάτων τοπικών δικτύων WI-FI, κινητών δικτύων 2G-5G, δικτύων οπτικών ινών
 • Εξοικείωση με θέματα Δικτύωσης ΙοΤ.
 • Απόκτηση ενημερωμένης γνώσης θεμάτων Ασφαλείας δικτύων
 • Δυνατότητα σύγκρισης και κριτικής αξιολόγησης δικτυακών τεχνολογιών

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  Μηχανικούς και τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων, αποφοίτους και τελειοφοίτους ελληνικών ή και ξένων πανεπιστημίων.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές αρχές δικτύων ΗΥ

Κριτήρια επιλογής: Συνέντευξη, τίτλοι σπουδών, σχετική με το αντικείμενο επαγγελματική εμπειρία.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ετην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, με σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Σημειώσεις
 2. Διαφάνειες διαλέξεων
 3. Επιστημονικά άρθρα
 4. Ελεύθερο λογισμικό

 

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Τίτλος Διδακτικής/Θεματικής ΕνότηταςΤίτλος υποενότηταςΏρες
  1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

 

  Διαστρωμάτωση  2
  Το Μοντέλο Αναφοράς OSI  2
  Το Μοντέλο Αναφοράς TCP/IP  2
  Κατηγορίες Σύγχρονων Δικτύων  2
  Routing – Switching – Virtual Lans (VLANs)  2
  Πρωτόκολλα IP δρομολόγησης  2
  2 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

 

 Αρχιτεκτονική, Μέσα Μετάδοσης και Τοπολογίες  1
  To Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 1
 IEEE 802.11 state of the art (802.11ac, 802.11ax, etc 2
 Το μέλλον του Προτύπου ΙΕΕΕ 802.11x 1
  3 Δικτύωση ΙοΤ

 

LPWAN/LoRa2
Short Range/Zigbee2
Mesh networks2
WSN2
IPv6 2
Routing in IoT / RPL protocol 2
  4 Κινητά Δίκτυα

 

  Κυψελοειδή Δίκτυα 2
  2G & GSM, GPRS, EDGE  1
  3G & HSPA  1
  4G & LTE  1
  5G  2
 5 Δίκτυα Οπτικών Ινών

 

Οπτική Τεχνολογία  2
Οπτικά Δίκτυα  2
Δίκτυα πρόσβασης  2
Επιβιωσιμότητα y2
 6 Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών

 

Υποδομή Κρυπτογραφίας2
Εμπιστευτικότητα: AES, κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών2
Πιστοποίηση Αυθεντικότητας2
Ασφάλεια Ασυρμάτων και Κινητών Δικτύων2
Ασφάλεια Οπτικών Δικτύων2
 Έλεγχος Τρωσιμότητας2

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί σε κατοχύρωση 4 ECTS.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί online στο τέλος του Προγράμματος

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 600€.

Τραπεζικός λογαριασμός:  Oι συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail petros@csd.auth.gr:

1.Βιογραφικό σημείωμα

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 2. Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, συστατική επιστολή

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Βασικός στόχος του προγράμματος είναι, αφενός για τον ίδιο τον/την εκπαιδευόμενο/η, η βελτίωση της ικανότητάς του/της να ερμηνεύει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους ο εκάστοτε άνθρωπος, σκέφτεται, αισθάνεται και ενεργεί με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει και […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία του Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της λατρείας: από τους Ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης στην υμνογραφία […]

Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο . «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: Όψεις της αφήγησης στο χαρτί και στην οθόνη», διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  3-7 Ιουλίου […]

Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές”, διάρκειας 200 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram