ΚΒΕ Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Βυζάντιο και ξένοι λαοί: Διεθνείς σχέσεις, μετοικήσεις, μεταναστεύσεις, επιγαμίες”, διάρκειας 28 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Κ.Β.Ε. στο χρονικό διάστημα 10.11.2022-18.05.2023, και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Αλεξάνδρα-Κυριακή Βασιλείου-Seibt, Αναπληρώτρια  καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Σιγιλλογραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., ειδήμων του γνωστικού αντικειμένου της πρότασης του προσφερόμενου Σεμιναρίου εξειδίκευσης.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν πανεπιστημιακοί καθηγητές της ημεδαπής και αλλοδαπής, εξειδικευμένοι ερευνητές ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού, υποψήφιοι διδάκτορες.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις σχέσεις και επαφές της αυτοκρατορίας προς τους ξένους λαούς και τα ξένα κράτη ήτοι τα ξένα κρατικά μορφώματα καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξής της. Ειδικότερα θα αναπτυχτούν διαχρονικά οι διεθνείς σχέσεις και οι διπλωματικές επαφές με τα όμορα κράτη, αλλά και με τα απόμακρα κρατικά μορφώματα, καθώς και οι μετοικήσεις, μεταναστεύσεις και επιγαμίες που επιτελέστηκαν στα πλαίσια των επαφών, διενέξεων και επικοινωνιών.

Απώτερος στόχος της αυτοκρατορίας ήταν η ένταξη όλων των λαών και κρατικών μορφωμάτων στη σφαίρα επιρροής της και η διατήρηση εξισορροπημένων και ειρηνικών σχέσεων, κυρίως με τα εκάστοτε ισχυρά κράτη της Ανατολής και της Δύσης, είτε αυτά ήταν ήδη εκχριστιανισμένα, είτε παρέμεναν αλλόθρησκα (Πέρσες, Άβαροι, Άραβες, Πετσενέγοι, Κουμάνοι, Σελτζούκοι, Οθωμανοί, Χάζαροι, Κινέζοι κ.ά). Την επίτευξη και υλοποίηση αυτού του έργου αναλάμβαναν πρεσβείες και αποστολές προς ξένους ηγεμόνες, ενώ πρόσφορες συνεργασίες, συμμαχίες και ικανοποιητικές προσεγγίσεις επισφράγιζαν η απονομή τιμητικών τίτλων στους ξένους ηγεμόνες, οι χορηγίες χρηματικών ποσών και οι παραχωρήσεις προνομίων  (κυρίως οικονομικής και εμπορικής υφής).  Η προσέγγιση των ξένων κρατών και των ηγεμόνων τους ήταν ανάλογη με το κύρος και την ισχύ που αυτά έχαιραν στην „οικουμένη“, όπως χαρακτηριστικά διαφαίνεται και από το συγγραφικό έργο της εποχής του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (De cerimoniis, De administrando imperiο). Στα πλαίσια των επαφών και των διεθνών σχέσεων της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς εντάσσονται και οι μετοικήσεις και οι μεταναστεύσεις αλλοεθνών στην αυτοκρατορία και η παροχή υπηρεσιών στον αυτοκράτορα που υπαγορεύονταν από ποικίλους και διαφορετικούς λόγους.

Όλες οι παραπάνω πτυχές που εντάσσονται στις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς θα αναλυθούν εις βάθος, στα πλαίσια εξειδεκευμένων διαλέξεων που απορρέουν από το ερευνητικό έργο των προσκεκλημένων ομιλητών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Υπό την προϋπόθεση αυτήν οι ομιλητές διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική αντικειμενικότητα, απαλλαγμένη από στερεοτυπικές προσεγγίσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη των γνώσεων των συμμετεχόντων/-ουσών και η μύησή τους σε ιδιαίτερα πεδία της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τις ποικίλες εκφάνσεις των σχέσεων της αυτοκρατορίας με τους ξένους λαούς. Η εξοικείωση αυτή είναι απαραίτητη για την εμβάνθυνση και βαθύτερη κατανόηση των διεθνών σχέσεων και επαφών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στο έκδηλο ενδιαφέρον αποφοίτων ανθρωπιστικών σχολών και καθηγητριών/καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις Βυζαντινές Σπουδές. Η αναγκαιότητά του προκύπτει από την καταφανή σημασία της διδασκαλίας του νευραλγικού αυτού αντικειμένου του Μεσαιωνικού Ελληνισμού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα θα καλύψει την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, πλουτίζοντας τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων για το ιστορικό παρελθόν με συστηματικό τρόπο, δηλαδή με μεθοδική άντληση πληροφοριών από τα ποικίλα είδη ιστορικών πηγών και με την αξιοποίηση των επιστημονικών πορισμάτων της έρευνας.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση ιστορικών, φιλολόγων και θεολόγων (αποφοίτων, μεταπτυχιακών σπουδαστών, καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης) καθώς και συγγενών ειδικοτήτων (Δικαίου, Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης). Θα συμβάλει στη διάχυση της ιστορικής γνώσης και των πορισμάτων της έρευνας, καθώς και στην ανταλλαγή ιδεών και στην επιστημονική κινητικότητα με τα επακόλουθα οφέλη για τη Θεσσαλονίκη και το Α.Π.Θ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να έχουν εξοικειωθεί με: α) τις διαχρονικές επαφές και συνεργασίες του Βυζαντίου με λαούς και κράτη της Ανατολής και της Δύσης, β) τους λόγους που τις υπαγόρευσαν και τις συνέπειές τους, γ) τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή τους, δ) την εισδοχή ξένων στον κρατικό μηχανισμό και την αριστοκρατία του Βυζαντίου, ε) τα διάφορα είδη πηγών, στ) τα ερευνητικά πορίσματα, 2) Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Σε απόφοιτες /απόφοιτους ανθρωπιστικών σχολών, σε καθηγήτριες/καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής που επιθυμούν να διευρύνουν της γνώσεις τους στη Βυζαντινή Ιστορία ειδικότερα και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες γενικότερα.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή υποψήφιες και υποψήφιοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (επί πτυχίω)

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

Τήρηση σειράς προτεραιότητας, Μοριοδότηση

Μέθοδος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στις/Στους συμμετέχουσες/ντες παρέχονται:

1. Ενδεικτική και εςειδικευμένη βιβλιογραφία

2.Διαφάνειες

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

1.     Λαοί του Ιράν, 2. Σλάβοι, 3. Άραβες, 4. Αρμένιοι, 5. Σελτζούκοι/Τούρκοι, 6. Ούγγροι, 7. Κεντρική Ανατολική Ευρώπη, 8. Νορμανδοί, 9. Γερμανοί, 10. Σταυροφόροι, 11. Λαοί της Στέππας, 12. Εκκλησία, 13. Σέρβοι, 14. Εποικισμοί/Μισθοφόροι

ΚΒΕ, Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίου επιμόρφωσης Τμήματος Βυζ. Ιστορίας 2022-2023

Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο διδακτικές ώρες· παρέχονται 2 ECTS

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (συμμετοχή στη συζήτηση, ανάγνωση και ερμηνεία πηγών στα πλαίσια των διδακτικών ενοτήτων κ.λ.π.)

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2022

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/ντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/ντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Καταβολή 70 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό  (θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως)

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό

2. Αντίγραφο πτυχίου ή παρεμφερούς εγγράφου (π. χ. βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενος είναι επί πτυχίω).

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Δικηγόρων/Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Η πρακτική εφαρμογή της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Προστασία καταναλωτών

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή οικονομολόγοι, προκειμένου […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων”, διάρκειας 60 διδακτικών  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο […]

Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές», διάρκειας εννέα μηνών (440 διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα […]

Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο”, διάρκειας 24 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram