Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Νέες Τεχνολογίες

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το διεπιστημονικό (Νομική/Πληροφορική) πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες εξειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα Νομικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα σήμερα δεν παρέχεται κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που συνενώνει τις επιστήμες της Νομικής και της Πληροφορικής και αναφέρεται διεθνώς με τον τίτλο ως Legal Tech και e-Justice.

Παραδείγματα νομικής τεχνολογίας είναι μεταξύ άλλων η τεχνητή νοημοσύνη, τα έξυπνα συστήματα δικαιοσύνης, τα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τα συστήματα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, τα συστήματα ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου για την επίτευξη νομικού σκοπού.

Θεματικές Ενότητες
 • Εισαγωγή στην Νομική Τεχνολογία
 • Βασικές έννοιές και στόχοι της Νομικής Τεχνολογίας
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη
 • Πρακτική σε συστήματα eJustice
 • Καινοτομία Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Μάνατζμεντ Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 • Guest Speakers (Εμπειρία eJustice & Legal Tech από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικους συμμετέχοντες, που μπορεί να είναι νομικοί, στελέχη, ερευνητές, επαγγελματίες ή απόφοιτοι του κλάδου οικονομίας, κοινωνικών επιστημών, διοίκησης, τεχνολογίας ή πληροφορικής ή απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, που αναζητούν περαιτέρω εξειδίκευση.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος και οι μαθησιακές δεξιότητες που αναπτύσσει είναι οι ακόλουθες:

Ο εκπαιδευόμενος θα δύναται μετά την παρακολούθηση των μαθημάτων να κατανοήσει:

 1. Ορισμούς, έννοιες και θεωρία Νομικής Τεχνολογίας
 2. Στόχους, εργαλεία, κατηγορίες και εξελίξεις Νομικής Τεχνολογίας
 3. Θεωρία (τεχνικό και νομικό πλαίσιο) Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 4. Πρακτική Χρήση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (ελληνικά και ευρωπαϊκά)

Ο εκπαιδευόμενος επίσης θα δύναται να:

 1. Χρησιμοποιήσει  τα διαθέσιμα προγράμματα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
 2. Κατανοήσει την λειτουργία και τις δυνατότητες των προγραμμάτων νομικής τεχνολογίας
 3. Εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα νομικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε δικηγορικά γραφεία, δικαστήρια, εταιρίες τεχνολογίας κ.α.  
Διάρκεια Προγράμματος

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 55 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ποσοστό 25% σε: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Παν/μίου, καθώς και σε εγγραφές άνω των 5 εκπαιδευομένων.

Ποσοστό 35% σε: Ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων (π.χ. μέλη ΕΑΝΔΑ).

Ποσοστό 50% σε: Εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ειδική έκπτωση για: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Τελικό ποσό διδάκτρων: 300 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων (θα αποσταλούν οδηγίες και τραπεζικός λογαριασμός στο e-mail σας, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή)
 • Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης (εφόσον προκύπτει)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, την αποστολή των δικαιολογητικών και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 2. Οι υποψήφιοι εξοφλούν τα δίδακτρα του προγράμματος με κατάθεση των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης. Η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ή/και εναλλακτικά με κάρτα.
 3. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση. Σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα περάτωσης του προγράμματος του τρέχοντος κύκλου και έχει εξοφληθεί το σύνολο του ποσού, δίδεται η δυνατότητα επανεγγραφής σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου χωρίς περαιτέρω κόστος.
 4. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50% σε κάθε αξιολόγηση.
 5. Ο Φορέας εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ενότητες και μαθήματα που τους εισάγουν στον κόσμο της Νομικής Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και του Μάνατζμεντ της Δικαιοσύνης, της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στις βασικές έννοιες και τους ορισμούς της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εκπαιδεύονται στη θεωρία και στην πρακτική χρήση εργαλείων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί πρωτογενές υλικό από τους εισηγητές, καθώς επίσης και υλικό από Υπουργεία, Διεθνείς Φορείς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις με διαφάνειες, καθώς και έντυπο υλικό.

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται με γραπτές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο – Από την επιστήμη στην πράξη

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο ‘’Προπονητική επιβάρυνση και φυσική κατάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο- Από την επιστήμη στην πράξη’’, διάρκειας 48 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φιλοσοφία – Θεολογία – Βιοηθική», διάρκειας 39 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram