Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τριμηνιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στάση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η ευθύνη της εκτείνεται πέρα από τις υπαγορεύσεις του νόμου. Η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι μόνο ένα σύνολο από «πράξεις» της επιχείρησης αλλά στην ουσία αποτελούν επένδυση καθώς εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα, τη υγιή εξέλιξη και ανάπτυξή της. Η επιχειρήσεις είναι οργανισμοί που ιδρύονται και εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας η οποία διέπεται από νόμους γραπτούς και άγραφους αντλούν τους πόρους τους από αυτήν και αξιοποιούν το έννομο περιβάλλον που τους παρέχει για να ευημερούν. Επομένως, στο πλαίσιο της ΕΚΕ εντάσσεται και η δέσμευση μίας επιχείρησης να εισφέρει στην βελτίωση της κοινότητας εντός της οποίας δραστηριοποιείται επιχειρηματικά.

Μέσα σε μία κοινωνία που εξελίσσεται δεν είναι δυνατόν να μην εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Οι κλιματικές αλλαγές, η εξέλιξη των ανθρώπινων γενεών και των απαιτήσεών τους και η τεχνολογική ανάπτυξη έχουν σημαντική απήχηση στην λειτουργία τους και πλέον καθίσταται αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η βιωσιμότητα, το ηθικό επιχειρείν, η διαχείριση του ανθρώπου, η κοινωνική ευαισθησία, βασικά συστατικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν σήμερα απαιτήσεις όχι μόνο θεωρητικού περιεχομένου αλλά σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την επιχειρηματική επιτυχία και καθίστανται σταδιακά βασικοί δείκτες επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μέσα από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι πλήρως ενήμεροι για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θα αποκτήσουν γνώση του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ και βέβαια θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης λειτουργιών ΕΚΕ στην ευρύτερη στρατηγική αλλά και την συνολική κουλτούρα του Οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, ως απαίτηση των καιρών, των επενδυτών και των χρηματοδοτήσεων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη που γνωρίζουν πλήρως:

 • Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πώς να χαράσσουν μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους στον οργανισμό
 • Πώς να εντάσσουν στον στρατηγικό σχεδιασμό προγράμματα ΕΚΕ με τρόπο που θα αποτελούν εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού
 • Πώς να ενσωματώνουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στην λειτουργία των τμημάτων αλλά και του συνόλου του οργανισμού
 • Την μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης προγραμμάτων ΕΚΕ
 • Την παρακολούθηση υλοποίησης και την συνολική διαχείρισή τους
 • Να επιβλέπουν την επιτυχή προβολή και διαφήμιση της υπεύθυνης στάσης και λειτουργίας του οργανισμού
Θεματικές Ενότητες

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες υποενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα της ενότητας σε σχέση με το πλήρες προσόν. Η παρακολούθηση κάθε ενότητας περιλαμβάνει μελέτη υλικού και τελική εξεταστική δοκιμασία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων.

Θεματικές ενότητες - μαθησιακά αποτελέσματα:

 1. Επιχειρηματική Ηθική και πράξη:
  • H έννοια και το περιεχόμενο της ΕΚΕ
  • Τα πεδία αναφοράς, οι αξίες και οι αρχές της ΕΚΕ
  • Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 2. Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
  • Χάραξη στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματωμένη στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
  • Περιγραφή και ανάπτυξη της κουλτούρας του οργανισμού με βάση τις Αρχές, τις Αξίες και τις οδηγίες της ΕΚΕ
  • Δημιουργία Κώδικα Ηθικής, χάραξη αξιών του οργανισμού
  • Εκπόνηση οδηγών, κανονισμών λειτουργίας του οργανισμού και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
  • Ο ρόλος του Διευθυντή ΕΚΕ του οργανισμού
 3. Marketing Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Μarketing: Διαχείρηση προβολής & διαφήμισης των εταιρικών προγραμμάτων EKE και αύξηση της brandvalue του οργανισμού
  • Ενδοεταιρική επικοινωνία και ανάμειξη των εργαζομένων
 4. Απολογισμός ΕΚΕ:
  • Σκοπός: Ο Απολογισμός ως στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του οργανισμού
  • Θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις από τον νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων
  • Κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνή πρότυπα, οι στόχοι του Ο.Η.Ε.
 5. Πρακτική άσκηση – Μελέτες περίπτωσης:
  • Πρακτικές από εταιρείες της Ελλάδας και του κόσμου
  • Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΚΕ και του αντίκτυπου που είχαν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επωνυμία της επιχείρησης
  • Παραδείγματα προώθησης και προβολής της Υπεύθυνης εικόνας της Επιχείρησης ή του Οργανισμού
 6. Εκπόνηση εργασίας – Σχεδιασμός προγράμματος ΕΚΕ
  • Εκπόνηση από τους εκπαιδευομένους πλήρους πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ευθυγραμμισμένο με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  Ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα

  Στελέχη δημόσιων οργανισμών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό και να λάβουν θέσεις ευθύνης τμήματα που διαχειρίζονται θέματα ΕΚΕ

  Απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εκπαιδευτούν, να εξειδικευθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ

 Σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία που επιθυμούν να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ΕΚΕ

  Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

  Στελέχη Marketing

  Επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις αρχές και τις αξίες της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις τους 

 

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου. Η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αποστέλλεται σε 1 με 3 μήνες από τη λήξη του προγράμματος και συνεπάγεται την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:

1. Να χαράσσουν στρατηγικές ΕΚΕ, σύμφωνες με τις αρχές και τις αξίες της, ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με την στρατηγική της επιχείρησης ή/και του δημόσιου οργανισμού προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον

2. Να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν ή σχετίζονται με θέματα ΕΚΕ στην επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό και αφορούν το ηθικό επιχειρείν

3. Να ενσωματώνουν την κουλτούρα της ΕΚΕ στον οργανισμό. Να εκπονούν εσωτερικές πολιτικές λειτουργίας και να εφαρμόζουν εργασιακές πρακτικές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΚΕ

4. Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ

5. Να επιβλέπουν, να διαχειρίζονται και να συντάσσουν Εταιρικό Απολογισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

6. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επικοινωνιακή πολιτική του κάθε προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζεται από την επιχείρηση ή τον δημόσιο οργανισμό

7. Να ενδυναμώνουν την επωνυμία της επιχείρησης ή του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη, υλοποίηση και τη συνολική διαχείριση στρατηγικής ΕΚΕ

Διάρκεια Προγράμματος

3 μήνες

170 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ

Καθηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ, Καθηγητής

Ο Γιώργος Μιχαήλ Κλήμης B.Sc (Hons), PGDip.Sc, MBA, PhD, είναι Καθηγητής του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων Ενημέρωσης και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο Διοίκηση και Marketing. Σπούδασε Μαθηματικά στην Θεσσαλονίκη και Πληροφορική στο Λονδίνο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από την Cass Business School του City University του Λονδίνου. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του, του χορηγήθηκε υποτροφία, από την Cass, για τις διδακτορικές του σπουδές. Εργάστηκε στην Cass ως Research Fellow και ως επισκέπτης λέκτορας, συμμετέχοντας επίσης σε ερευνητικό project του Economic and Social Research Council του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο “Globalisation, Technology and Creativity: Current Trends in the Music Industry”.

Στην Ελλάδα επίσης διδάσκει από το 2011 ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», ενώ έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα ΤΕΙ Πειραιά στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και αλλού. Έχει εργαστεί και σαν σύμβουλος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία). Ο Γ.Μ. Κλήμης έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως European Management Journal, British Journal of Management , European Journal of Communications, New Media and Society κ.α. Άρθρα του έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε τόμους (ύστερα από κρίση) από εκδότες όπως ο Routledge. Το άρθρο “Increasing Returns and Social Contagion in Cultural Industries” κέρδισε το βραβείο “Most Innovative Paper award’’ το 1998 από την Βρετανική Ακαδημία Μάνατζμεντ.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

 

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Κατερίνα Παρασκευοπούλου

PhD, HR & Business Ethics Expert

Η Κατερίνα Παρασκευοπούλου M.Sc., PhD, είναι Επαγγελματίας CSR Project Manager και Εκπαιδευτής Ενηλίκων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανισμών και στην Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία, ενώ σπούδασε Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην Ελληνική Γλώσσα & Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Την διδακτορική διατριβή της διεξήγαγε με υποτροφία που της χορηγήθηκε από το ίδρυμα Κ. Καραθεοδωρής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος επιχειρήσεων σε θέσεις Communication & PR Manager, CSR Project Manager και Human Resources Specialist, αλλά διαθέτει και μακρά εμπειρία σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως εργαζόμενη και ως εθελόντρια. Έχει ιδρύσει την GrowEthics όπου εργάζεται ως HR & Business Ethics Expert. Η Ακαδημαϊκή έρευνά της εξειδικεύεται στην Επιχειρησιακή Ηθική – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που αφορούν οικονομικές επιστήμες καθώς και άρθρα της έχουν εγκριθεί για έκδοση σε διεθνή περιοδικά.

Κόστος Προγράμματος

Γενική κατηγορία κόστος Παρακολούθησης: 290€ σε 3 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)

Δικαιούχοι έκπτωσης:

 1. 25% έκπτωση σε άνεργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και σε ΑμεΑ ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.
 2. 25% έκπτωση σε περίπτωση προεξόφλησης
 3. 25% έκπτωση σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (1 εβδομάδα τουλάχιστον πριν την λήξη των εγγραφών)
 4. 25% έκπτωση για μαζικές εγγραφές σε ομάδες των 5 ατόμων και άνω.
 5. 25% έκπτωση για πρόωρη εγγραφή.
 6. 50% έκπτωση για αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου.
 7. 50% έκπτωση για σε δεύτερο πρόγραμμα* εντός 18μηνών από την έναρξη του προηγούμενου ή/και σε περίπτωση ταυτόχρονης παρακολούθησης δύο επιμορφώσεων.
 8. 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων στους εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους, με την προϋπόθεση ότι, κατά το διάστημα διεξαγωγής του προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.

 

* για όσους/όσες παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει έως και 18 μήνες πριν από την έναρξη του παρόντος ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: «Eτήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία», «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», «Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων», «Διαπολιτισμική εκπαίδευση», «Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση», «Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ετήσια επιμόρφωση στη Σχολική ψυχολογία», «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ψυχολογία της νεανικής σχέσης», «Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: Ολιστική προσέγγιση», «Εφαρμοσμένη εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη», «Ετήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας», «Social Media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό», «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση εργαλείων σύγχρονης/ ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.», «Αποτελεσματική Επικοινωνία», «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)», «Πολιτιστικός τουρισμός και εφαρμοσμένη επικοινωνία: το παράδειγμα της κεντρικής Μακεδονίας», «Οικονομική εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα», «Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα».

 

 

Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

Ποσοστό έκπτωσης

Τελική τιμή

Αριθμός δόσεων

Προκαταβολή

2η δόση

3η δόση

0%

290€

3

60€

115€

115€

25%

217,50€

3

60€

79€

78,50€

50%

145€

3

60€

42,50€

42,50€

 

Η προκαταβολή καταβάλλεται πριν από την έναρξη του προγράμματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής και οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μετά το πέρας κάθε μήνα περίπου από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής σας ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το σεμινάριο. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

 

Παρέχεται η δυνατότητα υποτροφίας σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι άνεργοι και διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας (Δ.ΥΠ.Α.) συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση υποτροφίας μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

 

Τεχνικός Εξοπλισμός

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

1. Hλεκτρονικό υπολογιστή.
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

1. Χρησιμοποιούν τις τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών όπως για παράδειγμα Chrome,Mozilla.
2. Διαθέτουν μικρόφωνο, ακουστικά και προαιρετικά μια κάμερα.

Από την πλευρά του Προγράμματος προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε ζητήματα χρήσης εξοπλισμού και εγκατάστασης και ρύθμισης του απαραίτητου λογισμικού.

 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου, θα ξεκλειδώνεται σταδιακά με την έναρξη της αντίστοιχης ενότητας και θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσής του. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθεί 1 ζωντανή ψηφιακή συνάντηση διάρκειας 3-4 ωρών, όπου θα λαμβάνει χώρα συζήτηση επί των ρεαλιστικών συνθηκών σε επιχειρησιακό περιβάλλον, πώς εντάσσονται οι αρχές και οι αξίες της ΕΚΕ στην κουλτούρα του οργανισμού και τι σημαίνει στην πράξη «σχεδιάζω στρατηγικά προγράμματα ΕΚΕ».

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα. Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από 2 μέρη: Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις θα είναι κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κλπ.) επί του βασικού κειμένου μελέτης που θα είναι ανηρτημένο στην αντίστοιχη ενότητα και στο β’ μέρος οι εκπαιδευόμενοι θα απαντούν με ελεύθερο κείμενο για το οποίο θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους μία (1), εργασία, η οποία θα είναι μία μελέτη περίπτωσης για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΚΕ και την διαχείρισή του, οι πληρέστερες των οποίων θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της τρίτης τηλεδιάσκεψης προς ανταλλαγή και εμπλουτισμό γνώσεων για να κατακτηθεί η πλήρης αντίληψη ενός ρεαλιστικού σχεδίου ΕΚΕ.

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 3 τηλεδιασκέψεις, 1 γραπτή εργασία και 4 αξιολογήσεις.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50%.

Στους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, προσφέρεται πρόσβαση στις παρεχόμενες από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου υπηρεσίες.

Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο εκπαιδευόμενος καλείται να καλύψει το συνολικό κόστος της επιμόρφωσης και να επιτύχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή από την κεντρική γραμματεία σε διάστημα έναν έως τρεις μήνες από την επίσημη λήξη του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ψηφιακός πολιτισμός και αναδυόμενες τεχνολογίες

Περιγραφή Προγράμματος Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που […]

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Αποτελεσματική Επικοινωνία

Περιγραφή Προγράμματος Η επικοινωνία στην επαγγελματική ζωή αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας κάθε εργαζόμενου, αλλά και καθοριστικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ένας εργαζόμενος δεν αρκεί να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο, αλλά θα πρέπει να […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram