Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Διαμαντίδης, έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του γνωστικού αντικειμένου της Επιχειρησιακής Έρευνας και παράλληλα είναι κριτής  (reviewer) σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιμεληθεί ενός βιβλίου Επιχειρησιακής Έρευνας και έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών στο ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει επιβλέψει πάνω από 120 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και είναι Διευθυντής του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει στόχο να προετοιμάσει άτομα τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό ορισμένα από τα σημαντικότερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση, παρουσιάζοντας αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια  απλές μεθόδους επίλυσης επιχειρησιακών και διοικητικών προβλημάτων με χρήση του εύχρηστου λογισμικού πακέτου Excel. Θα αξιοποιηθεί το δωρεάν λογισμικό πακέτο Excel που διευκολύνει την επίλυση εξειδικευμένων  προβλημάτων των επιχειρήσεων με στόχο την λήψη της βέλτιστης απόφασης.

Αναγκαιότητα προγράμματος

H/O Business Analyst αποτελεί πολύτιμη/ο συνεργάτιδα/τη όλων των τμημάτων μιας σύγχρονης επιχείρησης. Διευκολύνει τα ενδιαφερόμενα τμήματα της επιχείρησης να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της και συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος . H/Ο Business Analyst πρέπει να διαθέτει μία σειρά από διαφορετικές ικανότητες: Πρέπει να γνωρίζει τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τα προβλήματα, να μπορεί να τα μοντελοποιεί και να αξιοποιεί απλά ποσοτικά εργαλεία και μεθόδους, με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και αντικειμενικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε διαφορετικής εναλλακτικής λύσης που είναι διαθέσιμη. Επομένως είναι σε θέση να συνδιαμορφώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με τα διευθυντικά αρμόδια στελέχη επιχείρησης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Το πρόγραμμα αυτό είναι αναγκαίο, γιατί παρέχει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη κατανόηση του επιχειρησιακού προβλήματος, τη μοντελοποίησή του και τέλος την επίλυσή του με τον βέλτιστο τρόπο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι βασικές δεξιότητες που θα αποκτηθούν είναι οι εξής:

1) Η/Ο καταρτιζόμενη/ος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα βασικά προβλήματα των επιχειρήσεων

2) Θα είναι σε θέση να μοντελοποιήσει τα προβλήματα των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεθόδους στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας

3) Θα  είναι σε θέση να προτείνει λύσεις στα προβλήματα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας με χρήση του λογισμικού excel.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες/ους όσες/ους επιθυμούν να γίνουν ανταγωνιστικές/οί και αποτελεσματικές/οί ως προς την εξεύρεση εργασίας, καθώς και στις/στους εργαζόμενες/ους που επιδιώκουν την ιεραρχική ανέλιξη εντός του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Απευθύνεται σε απόφοιτες/ους Λυκείου αλλά και πτυχιούχες/ους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με σύγχρονα θέματα διοίκησης.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: Απόφοιτες/οι Λυκείου, Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Θα υπάρξουν διαλέξεις σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (50%) με χρήση του λογισμικού zoom και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (50%) με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , e-learning του ΑΠΘ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/-οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις και θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
 2. Βεβαίωση συμμετοχής ή
 3. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 5,0 μονάδες ECTS

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 θεματικές ενότητες.

Αναλυτική περιγραφή κάθε ενότητας παρουσιάζεται ΕΔΩ

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση κάθε ενότητας (η οποία περιλαμβάνει επίλυση ασκήσεων ή απάντηση σε quiz ερωτήσεων) και να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων 3 εβδομάδες πριν τη λήξη του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 350€ τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις  δόσεις. Οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η εγγραφή στο πρόγραμμα για την κατοχύρωση της θέσης οριστικοποιείται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ

Τραπεζικός λογαριασμός:  Oι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να καταβάλουν τη δόση των διδάκτρων τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Αριθμός Λογαριασμού: 5202-057157-381 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 74027)
IBAN: GR9401722020005202057157381
Code Bic (SWIFT Address): PIRBGRAA

Δικαιούχος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΕ.Δ.Ε.Α.
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ισχύουσα εκπτωτική πολιτική έχει ως εξής:

Έκπτωση 30%  

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
 • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
 • Άνεργες/οι
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • ΑμεΑ
 • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%  

 • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
 • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
 • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Για αιτήσεις που θα  υποβληθούν μέχρι και 15/3/2023 ισχύει επιπλέον έκπτωση 10% λόγω early entry. Η εγγραφή στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 80 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά και παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό έως 30% του συνόλου των συμμετεχουσών/όντων ανά κύκλο.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Νεοελληνική Φιλοσοφία

Η ΝΦ, παραδόξως, παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό άγνωστη όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά και στους ειδικούς, καθώς περιβλήθηκε και αυτή με το γνωστό μύθο της μη ύπαρξης ενδιαφέρουσας πνευματικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο κατά τους νεώτερους χρόνους. Στόχος […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων», διάρκειας […]

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 3ος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1», διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους […]

Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», διάρκειας 32 ωρών(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί το εαρινό χειμερινό εξάμηνο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram