Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας Λαχανικών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Καλλιέργεια Λαχανικών, διάρκειας 90 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27/5/2023 έως 16/12/2023 και θα υλοποιηθεί διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αθανάσιος Κουκουνάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Καλλιεργητικές τεχνικές για την παραγωγή λαχανικών, Ποιότητα λαχανοκομικών προϊόντων, Υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, Μετασυλλεκτική φυσιολογία λαχανικών, Ποιότητα σποροφύτων, Εμβολιασμός λαχανικών, Βιολογική καλλιέργεια λαχανικών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι κάτωθι:

Αθανάσιος Κουκουνάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Αναστασία Λαγοπόδη, Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Ιωάννης Υψηλάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας Εδάφους, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Γεώργιος Ντίνας, Εντεταλμένος Ερευνητής Ανανεώσιμες πηγές σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Φίλιππος Μπαντής, Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικόλαος Καπούλας, Διδάκτορας Λαχανοκομίας, Βιοκαλλιεργητής

Θεολόγος Κουφάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, AGRIS ΑΕ

Ελένη Παπουή, Υποψήφια Διδάκτορας Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Άννα Γκοτζαμάνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με την επιτυχή καλλιέργεια λαχανικών με έμφαση την αειφορική καλλιέργεια.  Ειδικότερα με τις ειδικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν τις απαιτήσεις των λαχανικών σε συνδυασμό με τις πρακτικές γνώσεις και άσκηση για πληθώρα λαχανοκομικών καλλιεργειών και συστημάτων καλλιέργειας να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν επιτυχώς μια λαχανοκομική εκμετάλλευση, είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η καλλιέργεια λαχανικών είναι μια εντατική παραγωγική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό καλλιεργούμενων ειδών με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, τη σύντομη καλλιεργητική περίοδο και την ανάγκη για αποδοτική χρήση των εισροών (νερό, ενέργεια, εργασία κλπ). Επομένως η επιτυχής καλλιέργεια είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο, απαιτεί την κατανόηση βασικών και επικαιροποιημένων γνώσεων σχετικά με τις ανάγκες των καλλιεργειών, την ορθολογική χρήση των πόρων και τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενες/νοι θα είναι σε θέση:

α) να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ανάγκες της σύγχρονης λαχανοκομίας, εμπορικής και ερασιτεχνικής, β) να κατέχουν τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς εγκατάσταση των καλλιεργειών (σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου, επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ), γ) να διακρίνουν τις κατάλληλες περιοχές όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά για την καλλιέργεια συγκεκριμένων λαχανικών,  δ) να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία του συνόλου των καλλιεργητικών εργασιών που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας (αραίωμα, υποστύλωση, λίπανση κλπ), ε) να αναζητούν και να εντοπίζουν τα κυριότερα προβλήματα λόγω βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες λύσεις με έμφαση σε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και στ) να εφαρμόζουν τα κατάλληλα κριτήρια συγκομιδής και να γνωρίζουν τις βασικές προϋποθέσεις διατήρησης των λαχανικών μετά τη συγκομιδή.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νέες/νέους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις καλλιεργητικές τους πρακτικές, όσο και ερασιτέχνες που θέλουν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια λαχανικών ή καλλιεργούν κυρίως εμπειρικά.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Ενήλικες, απόφοιτες/τοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η επιλογή θα γίνει με βάση τη σειρά κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, Σάββατα από τις 9:00 έως τις 13:00.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των παρουσιάσεων των διαλέξεων θεωρίας
  2. Σε έντυπη μορφή καλλιεργητικός οδηγός λαχανοκομικών

Δομή Εκαπιδευτικού Προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση πρακτικής άσκησης διάρκειας 1 ώρας, σχετικά με τα αντικείμενα που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/8/2023

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 800 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής: η καταβολή της 1ης δόσης (400€) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης έως τις 31/8/2023. Οι συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Δικαιούχοι εκπτώσεων δύναται να είναι το 30% του συνόλου των επιμορφούμενων. Η έκπτωση του 30% παρέχεται στις εξής κατηγορίες προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής, φοιτήτριες/τές ΑΕΙ, Άνεργες/οι, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ, Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας, ενώ η έκπτωση του 15% παρέχεται στους απόφοιτες/οι του ΑΠΘ, όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν, ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν στο e-mail [email protected]

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (300 λέξεις)
  2. Δικαιολογητικά για την παροχή έκπτωσης

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με […]

Medical Law and Bioethics “Minor’s Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects”

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the 8th International Summer School: Medical Law and Bioethics “MINORS’ HEALTH : LEGAL, MEDICAL AND BIOETHICAL ASPECTS”, a 40-hour course which will take place […]

Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», διάρκειας 32 ωρών(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί το εαρινό χειμερινό εξάμηνο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram