Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων», διάρκειας 50 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από απόσταση και θα υλοποιηθεί  μέσω της πλατφόρμας vconf.auth.gr.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής Ιωάννης Ιγγλεζάκης.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του ΑΠΘ και εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019) και επίσης, στην κανονιστική συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου με το νομικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων και να αναλάβουν συμβουλευτική στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εργαστούν ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων και να παρέχουν συμβουλευτική στη συμμόρφωση δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με τη νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απασχολούμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που θέλουν να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα νομικά και τεχνικά ζητήματα του Κανονισμού προκειμένου να λάβουν την πιστοποίηση του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, σε Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων που θέλουν να εξειδικευτούν σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής του ΓΚΠΔ και όσους θέλουν αν αποκτήσουν ειδικές γνώσεις επάνω στη συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων με το νομικό καθεστώς της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μέθοδος υλοποίησης

Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του ΑΠΘ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν σε ζωντανό χρόνο βιντεοδιαλέξεις και θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Μέσω της σχετικής πλατφόρμας, θα εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση σε κατάλληλα προσαρμοσμένο στις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  στη σχετική βιβλιογραφία.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

2. Το βιβλίο Ι. Ιγγλεζάκη, Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων, 2020.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Πρώτο Μέρος Εκπαίδευσης (Βασικές έννοιες)

Ενότητα 1:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Βασικές Αρχές και ορισμοί της νομοθεσίας, νομιμότητα της επεξεργασίας και η ερμηνεία τους σύμφωνα με αποφάσεις εθνικών και Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Αρχών και Δικαστηρίων. Συνοπτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού και του νέου εθνικού νομικού πλαισίου.

Ενότητα 2:

Συνοπτική παρουσίαση των ρόλων και των καθηκόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Data Controller), του από Κοινού Υπεύθυνου Επεξεργασίας, του Εκτελούντος την επεξεργασία (Για την κατανόηση των ρόλων και καθηκόντων θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα και ερμηνευτικά κείμενα). Στην ενότητα περιλαμβάνεται επίσης ειδική αναφορά στην τεχνική του ελέγχου των συμβατικών κειμένων που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις των μερών.

Ενότητα 3:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) και οι υποχρεώσεις του. Ενημέρωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων, η ενημέρωση των υπαλλήλων και η πραγματοποίηση ελέγχων, παρακολούθηση υλοποίησης, και η επικοινωνία και συνεργασία με εποπτικές αρχές, η πραγματοποίηση διαβούλευσης (πρακτικές ασκήσεις μέσω ειδικά διαμορφωμένων σεναρίων προσομοίωσης).

Ενότητα 4:

Η διενέργεια μελέτης εκτίμησης αντικτύπου (Μεθοδολογία CNIL, ENISA και πρακτικά υποδείγματα) και κινδύνων που συνδέονται με δραστηριότητες επεξεργασίας- Η διασυνοριακή μεταβίβαση δεδομένων (Γενικές αρχές για διαβιβάσεις- Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες- Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις).

Ενότητα 5:

Προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η οδηγία 2002/58 και η ενσωμάτωσή της στο Ν. 3471/2006. Η νέα Πρόταση Κανονισμού.

Ενότητα 6:

Βιντεοεπιτήρηση. Υποχρεώσεις υπευθύνων επεξεργασίας. Υποδείγματα ενημέρωσης δύο επιπέδων. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων. Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι.

Ενότητα 7:

Αντιμετώπιση και Διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (Data breaches).Γνωστοποίηση παραβίασης στην ΑΠΔΧ και ανακοίνωση παραβίασης στο υποκείμενο. Σχέδιο/Διαδικασία  για την αντιμετώπιση κ διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων (Incident Response Plan). Μελέτες περίπτωσης (case studies) και υποθετικές παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων-προσομοίωση συμβάντων και περιστατικών ( με  ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευομένων/ συμμετεχόντων).

Ενότητα 8:

Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (IT Security). Βασικές Αρχές – Θέματα Cyber Security and Safety.  Αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών (risk assessment- Μεθοδολογίες κ εργαλεία).

Ενότητα 9:

Φυσική Ασφάλεια εγκαταστάσεων και δεδομένων σε σχέση με τον ΓΚΠΔ. Κίνδυνοι, Αξιολόγηση και εκτίμηση κινδύνων, μέτρα φυσικής ασφάλειας, Πολιτική  φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας. Χρήσης συστημάτων ασφάλειας (κάμερες / cctv) και συμμόρφωση με ΓΚΠΔ.

Ενότητα 10:

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σχέδιο Ασφάλειας του Συστήματος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Επίδειξη τεχνικών και μεθοδολογιών κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης στην πράξη με ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευομένων και πρακτική άσκηση Συμμόρφωση  με Βέλτιστες Πρακτικές και Διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών ( ISO 27001, ISO 27002, CobIT), NIST/SP 800-53).

Ενότητα 11:

Επιχειρησιακή συνέχεια και πλάνο ανάκαμψης συστημάτων, πληροφοριών και δεδομένων  μετά από καταστροφή (Business continuity plan and disaster recovery plan). Βέλτιστες πρακτικές στη Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας  σύμφωνα και με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301.

Ενότητα 12:

Κυρώσεις (Πειθαρχικές Κυρώσεις και Πρόστιμα).

Δεύτερο Μέρος Εκπαίδευσης (Ειδικό)

Κατεύθυνση: Ειδικά ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης

Ενότητα 1:

Η Οδηγία 2016/680/ΕΕ («Αστυνομική οδηγία») και η ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο με Ν. 4624/2019: Πεδίο εφαρμογής, Βασικές αρχές. Υποχρεώσεις διωκτικών και δικαστικών αρχών. Διαφορές με τον  ΓΚΠΔ.

Ενότητα 2:

Βασικές αρχές και υποχρεώσεις του Δημοσίου Τομέα στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)-Ειδικότερη εφαρμογή των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στο Δημόσιο Τομέα. Ορισμοί και καθορισμός των ρόλων που θέτει ο Κανονισμός στο Δημόσιο Τομέα: Πότε το Δημόσιο είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, Εκτελών ή Από Κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Οι βασικές  Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Δημόσιο Τομέα και η νομική βάση των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται από το Δημόσιο. Ο διορισμός ΥΠΔ στο Δημόσιο και οι υποχρεώσεις του.

Ενότητα 3:

Ειδικότερες εκφάνσεις των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στο Δημόσιο.  Η διαχείριση αιτημάτων πρόσβασης σε στοιχεία τρίτων και η εφαρμογή των ειδικών κανόνων του Διοικητικού  Δικαίου.  Τα δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων (διοικούμενοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές) στο Δημόσιο και οι υποχρεώσεις του τελευταίου. Η διαμόρφωση ενημερωτικών εντύπων και Πολιτικών που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενότητα 4:

Η κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Το Πρόγραμμα Δι@υγεια και η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2016/679. Η δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις δημοσιευτέες Διοικητικές πράξεις. Η ανάρτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ιστοσελίδες των Δημοσίων Φορέων

Ενότητα 5:

Η διαχείριση ειδικών κατηγοριών δεδομένων υγείας στον Δημόσιο (Νοσοκομεία- Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών- Φορείς κοινωνικής Ασφάλισης) και στον Ιδιωτικό Τομέα (Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα) Η διαχείριση ειδικών κατηγοριών δεδομένων- Νομιμότητα της επεξεργασίας- Συγκατάθεση και δικαιώματα του υποκειμένου- Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας, Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, Εκτελούντων την επεξεργασία (πρακτικές ασκήσεις σεναρίων προσομοίωσης από μελέτες περιπτώσεων)

Ενότητα 6:

Ειδικές επεξεργασίες δεδομένων σε Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – (Διαδικασία AML, Τειρεσίας)- Συγκατάθεση και δικαιώματα του υποκειμένου- Πρόσβαση σε έγγραφα και διαχείριση καταγγελιών- Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας, Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, Εκτελούντων την επεξεργασία(πρακτικές ασκήσεις σεναρίων προσομοίωσης από μελέτες περιπτώσεων)

Ενότητα 7:

Η εφαρμογή του Κανονισμού σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση πολιτικών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (Πρακτικά υποδείγματα)

Ενότητα 8:

Η εφαρμογή του Κανονισμού στους φορείς του δημοσίου τομέα (Πρακτικά υποδείγματα)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά 60%

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων πριν την έναρξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής

260 ευρώ.

Έκπτωση 30%  

  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

 Έκπτωση 15%  

  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στην/στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά. Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των συμμετεχόντων.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1. Πτυχίο

2. Βιογραφικό σημείωμα

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων», διάρκειας […]

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί […]

Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism, a 55-hour course via physical presence. The Director of the Programme […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram