Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 24/4/2023 έως 18/6/2023 και θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εξ αποστάσεως, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του ΑΠΘ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, με μεταδιδακτορική έρευνα στο  Materials and Engineering Research Institute (MERI), Sheffield, UK. Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως κύριος ερευνητής, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσοτέρων των τριάντα (30) ερευνητικών και αναπτυξιακών Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια, στον τομέα της Τεχνολογίας Προηγμένων Υλικών,  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Αξιολόγησης της εκπαίδευσης και της Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένες/οι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικές/-οι συνεργάτες, πιστοποιημένες/-οι εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτριών/ων ενηλίκων που διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Πλαίσιο προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ, που προκύπτει από το επικαιροποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 155 ωρών και περιλαμβάνει 145 ώρες ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και 10 ώρες σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου κάποια/-ος εκπαιδεύτρια/-της να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση του  προγράμματος  Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτελεί ουσιαστικό και τυπικό εφόδιο για τις/τους υποψηφίους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων,  προκειμένου  να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Μετά την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας οι εκπαιδεύτριες/ες ενηλίκων εγγράφονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, και μπορούν να διδάσκουν σε προγράμματα φορέων Διά βίου Μάθησης (ΚΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κλπ). Από τα παραπάνω είναι εμφανής η σπουδαιότητα του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για τις/τους υποψηφίους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων αλλά και για την αναβάθμιση των προσόντων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο  του ΕΟΠΠΕΠ πιστοποιημένων εκπαιδευτριών/-τών ενηλίκων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/-οντες αναμένεται να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενες/-οι:

 1. Σε επίπεδο γνώσεων:
 • θα προσδιορίζουν και θα αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αρχές μάθησης ενηλίκων
 • θα γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την εκπαιδευτική πολιτική
 • θα κατανοήσουν και θα περιγράφουν τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη διερεύνηση αναγκών, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 1. Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 • θα εφαρμόζουν τις αρχές δυναμικής της ομάδας
 • θα διαμορφώσουν το σχέδιο μαθήματος με χρήση των κατάλληλων τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
 1. Σε επίπεδο στάσεων:
 • θα ευαισθητοποιηθούν στην αξιοποίηση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης των ενηλίκων εκπαιδευομένων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιες/-ους εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν, ώστε να πιστοποιήσουν την εκπαιδευτική τους επάρκεια και να διδάσκουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε ενήλικες εκπαιδευομένους.
 • Ενταγμένες/-ους στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και σε άλλα Μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίες/-οι με την παρακολούθησή του θα έχουν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό πεδίο  της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Υφιστάμενα και υποψήφια στελέχη δομών Διά βίου Μάθησης (ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά βίου Μάθησης κ.ά.) που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι Θεματικές Ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/-οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

Επίσης θα υπάρξουν Συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (fora), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τις/τους εκπαιδεύτριες/-τές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες/-οι θα εκπονήσουν σχέδιο μικροδιδασκαλίας επί χάρτου και θα λάβουν ανατροφοδότηση από αξιολογήτρια/-τή.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
 2. Οδηγός μελέτης
 3. Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS
 4. Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας
  Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, για όσες/-ους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.
 5. Επιπλέον μοριοδότηση σε πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδεύτριες/-τές ενηλίκων για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις δομών Δια βίου Μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια βίου Μάθησης κ.ά.)

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Θεματικές Ενότητες:

Θεματική ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και Αρχές – Ιστορική εξέλιξη και Εκπαιδευτική πολιτική

Περιλαμβάνει: α) το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) το θέμα της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και γ) την ιστορική εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα.

Θεματική ενότητα 2: Διαπολιτισμικότητα – Ειδικές ομάδες στόχοι – Διερεύνηση αναγκών – Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος

Περιλαμβάνει: α) τη διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, β) τις ειδικές ομάδες στόχου και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, δ) τις αρχές και τις μεθόδους σχεδιασμού και  οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ε) θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Θεματική ενότητα 3: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές – Μέσα διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία

Περιλαμβάνει: α) τη διδακτική μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, β) τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση του χώρου, γ) τη Σύνοψη του προγράμματος και δ) το σχεδιασμό μικροδιδασκαλίας επί χάρτου.

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να:

α) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το τελικό quiz ανατροφοδότησης στο τέλος του προγράμματος

β) έχουν σχεδιάσει και υποβάλει προς αξιολόγηση σχέδιο μικροδιδασκαλίας, συνοδευόμενο από φύλλο/α εργασίας και παρουσίασης power point

γ) έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενη/-ο, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180 και 100 Ευρώ.

Εκπτωτική πολιτική ισχύει για τις παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευομένων:

Έκπτωση 30%  (196 Ευρώ εφάπαξ)

 1. Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
 2. Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
 3. Άνεργες/οι
 4. Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 5. ΑμεΑ
 6. Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

 Έκπτωση 15%  (238 ευρώ, εφάπαξ ή σε δύο δόσεις των 180 και 58 Ευρώ)

 1. Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
 2. Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
 3. Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας παρακαλείσθε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ Τράπεζα Πειραιώς

Αριθ. Λογ. 5202-057157-381

IBAN GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73532. 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/-οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail [email protected]  :

 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Τίτλους σπουδών
 3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Συγκεκριμένα,

 • για την εκπτωτική κατηγορία 1: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο

αποδεικνύει την ιδιότητα

 • για την εκπτωτική κατηγορία 2: Βεβαίωση σπουδών
 • για την εκπτωτική κατηγορία 3: Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ
 • για την εκπτωτική κατηγορία 4: Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • για την εκπτωτική κατηγορία 5: Σχετική γνωμάτευση
 • για την εκπτωτική κατηγορία 6: Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) θα εκδίδεται από την ΑΣΠΕ
 • για την εκπτωτική κατηγορία 7: Αντίγραφο πτυχίου
 • για την εκπτωτική κατηγορία 8: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
 • για την εκπτωτική κατηγορία 9: Ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας 4 ατόμων και άνω

 

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής: στοχοθεσία, μεθοδολογία και αξιολόγηση”, διάρκειας 300 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το […]

Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας”, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιστημονικός Υπεύθυνος του […]

Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism, a 55-hour course via physical presence. The Director of the Programme […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram