Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 7ος

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές με την Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικοί επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές συναφείς με τον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών. 

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

 • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
 • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
 • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
 • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Καθώς το σύνολο των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εκπαιδεύονται στο σύνολό τους στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, η ανάγκη ευαισθητοποίησης αλλά και παροχής τεχνογνωσίας σε όλους τους εκπαιδευτικούς είναι άμεση. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη μιας επιμόρφωσης που α) θα αξιοποιεί σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα, β) θα ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές, γ) θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δ) θα είναι άμεσα προσβάσιμη με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και την επιστημονική τεχνογνωσία, η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι μία διεπιστημονική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται διαφορετικοί ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί. Όσες/οι εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες διάγνωσης με χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση των διαδικασιών, τη χρήση των σταθμισμένων εργαλείων καθώς επίσης και την ερμηνεία των δεδομένων της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτικών γενική όσο και ειδικής αγωγής στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας.

Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες

Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν:

 • να αναφέρουν τα βασικά μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες στην ειδική αγωγή,
 • να διακρίνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία κάθε διαγνωστικής προσέγγισης στις ΕΜΔ,
 • να χρησιμοποιούν σταθμισμένες ή άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης της ανάγνωσης,
 • να αξιοποιούν την μεθοδολογία ανάλυσης λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου,
 • να αξιολογούν τις δυσκολίες στα μαθηματικά και να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης,
 • να μπορούν να διαβαθμίζουν το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης ανάλογα με τις ανάγκες της/του κάθε μαθήτρια/μαθητή,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας της ευχέρειας και κατανόησης και να αναπτύσσουν κατάλληλο υλικό,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας και της διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου,
 • να εφαρμόζουν τα στάδια μιας επιτυχημένης διδασκαλίας για τα μαθηματικά,
 • να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη των μαθητριών/τών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιες/ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

 1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,
 3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπεύτριες/ές, εργοθεραπεύτριες/ές
 4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονίστριες/ές εκπαιδευτικού έργου, διευθύντριες/ές),
 5. σε καθηγήτριες και καθηγητές ξένων γλωσσών
 6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί /Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

► Κατοχή προσωπικού e-mail,

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέθοδος υλοποίησης

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, στην οποία αναρτώνται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar), ηχητικές δημοσιεύσεις (podcasts), υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

 • ebooks
 • παρουσιάσεις PowerPoint
 • μελέτες περίπτωσης
 • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων
 • πρωτόκολλα αξιολόγησης
 • Videos
 • βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar)
 • ηχητικές δημοσιεύσεις (Podcasts)
 • άρθρα
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις ευρύτερες θεματικές:

Θεματική 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)

 • Θεμελιώδη ζητήματα ειδικής αγωγής
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις των μαθησιακών δυσκολιών
 • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών
 • Προβλήματα σχολικής μάθησης
 • Σχέση μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠ-Υ
 • Διγλωσσία και δυσλεξία
 • Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή

Θεματική 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση (150 ώρες)

 • Βασικές έννοιες διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών
 • Διαγνωστική αξιολόγηση, έγκαιρη ανίχνευση, διδακτική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης
 • Αξιολόγηση ορθογραφίας και παραγωγής λόγου
 • Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθηματικά

Θεματική 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές (150 ώρες)

 • Καλές πρακτικές – επιστημονική τεκμηρίωση
 • Αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση
 • Ορθογραφία και Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Φωνολογική Επίγνωση και Αποκωδικοποίηση
 • Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων
 • Χρήση τεχνολογίας

 Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μελέτη υλικού (άρθρο, κεφάλαιο από ebook κλπ), PowerPoint, καθώς και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο και podcasts.

Β) να έχουν ολοκληρώσει σύντομες δραστηριότητες (π.χ. αναστοχασμός πάνω σε κάποιο βίντεο ή άρθρο σε 1-2 παραγράφους, μελέτη περίπτωσης κλπ) ή/και quiz (συνήθως 5-10 ερωτήσεις Σ/Λ ή πολλαπλής επιλογής). Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή τελική εργασία.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κανονική εγγραφή: 250 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

Εγγραφή ανέργων/πολυτέκνων/ειδικών κατηγοριών: 230 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

Προεξόφληση: 230 ευρώ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι σπουδών

Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή/και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σύγχρονες Προσεγγίσεις (e-learning) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Θεματικές Ενότητες 1. Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-learning. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλοντα e-learning. 3. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 4. Θεσμικό πλαίσιο και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιβάλλοντα e-learning. 5. Σχεδιασμός και […]

Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Διοίκηση & Management: Psychomanagement για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις»,  έχει σκοπό να μυήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες  στις  έννοιες του σύγχρονου Management και των αρχών του PsychoManagement, όπως και στο περιεχόμενο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για την δημιουργία του […]

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως […]

Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 […]

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω», διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram