Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 6ος

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές με την Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικοί επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές συναφείς με τον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

 • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
 • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
 • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
 • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Καθώς το σύνολο των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εκπαιδεύονται στο σύνολό τους στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, η ανάγκη ευαισθητοποίησης αλλά και παροχής τεχνογνωσίας σε όλους τους εκπαιδευτικούς είναι άμεση. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη μιας επιμόρφωσης που α) θα αξιοποιεί σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα, β) θα ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές, γ) θα αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δ) θα είναι άμεσα προσβάσιμη με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και την επιστημονική τεχνογνωσία, η διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι μία διεπιστημονική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται διαφορετικοί ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί. Όσες/οι εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες διάγνωσης με χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση των διαδικασιών, τη χρήση των σταθμισμένων εργαλείων καθώς επίσης και την ερμηνεία των δεδομένων της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τόσο των εκπαιδευτικών γενική όσο και ειδικής αγωγής στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας.

Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες

Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες

Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες

Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν:

 • να αναφέρουν τα βασικά μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες στην ειδική αγωγή,
 • να διακρίνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία κάθε διαγνωστικής προσέγγισης στις ΕΜΔ,
 • να χρησιμοποιούν σταθμισμένες ή άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης της ανάγνωσης,
 • να αξιοποιούν την μεθοδολογία ανάλυσης λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου,
 • να αξιολογούν τις δυσκολίες στα μαθηματικά και να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης,
 • να μπορούν να διαβαθμίζουν το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης ανάλογα με τις ανάγκες της/του κάθε μαθήτρια/μαθητή,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας της ευχέρειας και κατανόησης και να αναπτύσσουν κατάλληλο υλικό,
 • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας και της διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου,
 • να εφαρμόζουν τα στάδια μιας επιτυχημένης διδασκαλίας για τα μαθηματικά,
 • να  χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη των μαθητριών/τών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Σε ποιες/ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,

3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

5. σε καθηγήτριες και καθηγητές ξένων γλωσσών

6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί /Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

► Κατοχή προσωπικού e-mail,

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέθοδος υλοποίησης

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, στην οποία αναρτώνται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar), ηχητικές δημοσιεύσεις (podcasts), υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

 • ebooks
 • παρουσιάσεις PowerPoint
 • μελέτες περίπτωσης
 • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων
 • πρωτόκολλα αξιολόγησης
 • Videos
 • βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar)
 • ηχητικές δημοσιεύσεις (Podcasts)
 • άρθρα
 • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις ευρύτερες θεματικές:

Θεματική 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)

 • Θεμελιώδη ζητήματα ειδικής αγωγής
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις των μαθησιακών δυσκολιών
 • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες
 • Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών
 • Προβλήματα σχολικής μάθησης
 • Σχέση μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠ-Υ
 • Διγλωσσία και δυσλεξία
 • Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή

Θεματική 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση (150 ώρες)

 • Βασικές έννοιες διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών
 • Διαγνωστική αξιολόγηση, έγκαιρη ανίχνευση, διδακτική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης
 • Αξιολόγηση ορθογραφίας και παραγωγής λόγου
 • Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθηματικά

Θεματική 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές (150 ώρες)

 • Καλές πρακτικές – επιστημονική τεκμηρίωση
 • Αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση
 • Ορθογραφία και Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Φωνολογική Επίγνωση και Αποκωδικοποίηση
 • Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων
 • Χρήση τεχνολογίας

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μελέτη υλικού (άρθρο, κεφάλαιο από ebook κλπ), powerpoint, καθώς και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο και podcasts.

Β) να έχουν ολοκληρώσει σύντομες δραστηριότητες (π.χ. αναστοχασμός πάνω σε κάποιο βίντεο ή άρθρο σε 1-2 παραγράφους, μελέτη περίπτωσης κλπ) ή/και quiz (συνήθως 5-10 ερωτήσεις Σ/Λ ή πολλαπλής επιλογής). Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή τελική εργασία.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/οντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κανονική εγγραφή: 250 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

Εγγραφή ανέργων/πολυτέκνων/ειδικών κατηγοριών: 230 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

Προεξόφληση: 230 ευρώ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail [email protected]

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή/και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ψυχολογία της Νεανικής Σχέσης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων μέσα από την οπτική της Ψυχολογίας των Στενών Διαπροσωπικών Σχέσεων. Η σεξουαλική έκφραση και οι ερωτικές σχέσεις είναι η πεμπτουσία της ζωής. […]

Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας”, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιστημονικός Υπεύθυνος του […]

Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία”, διάρκειας 264(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί 20/9/2022-30/9/2023 και θα υλοποιηθεί  διά ζώσης εντός […]

Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Γραμματισμός στα Μέσα και Εκπαίδευση”, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω της […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram