Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD): ενημέρωση καταναλωτών στην πράξη.

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή οικονομολόγοι, προκειμένου να δύνανται να παρέχουν αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες τους,
 • επιδιώκει να εξοπλίσει και τους ίδιους τους πελάτες / καταναλωτές με τις αναγκαίες δεξιότητες και απαραίτητες γνώσεις, για να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους, αλλά και να μπορούν να επιλέγουν την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, που ταιριάζουν βάσει καταλληλότητας στο δικό τους καταναλωτικό προφίλ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • διεξάγεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (online),
 • διαρθρώνεται σε τρεις (3) θεματικές ενότητες,
 • περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) ώρες βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και έξι (6) ώρες  τηλεδιασκέψεων σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή συνολικά είκοσι οκτώ (28) ώρες. Οι έξι (6) ώρες τηλεδιασκέψεων σε πραγματικό χρόνο αποτελούνται από τρία δίωρα, ήτοι ένα δίωρο για κάθε θεματική για την παροχή διευκρινίσεων, συμπληρώσεων και απαντήσεων επί σχετικών ερωτημάτων,
 • συμπεριλαμβάνει και την παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Μετά την ανάρτηση των διαλέξεων της κάθε θεματικής ενότητας, παρέχεται προθεσμία δύο (2) εβδομάδων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ικανό χρόνο παρακολούθησης και μελέτης. Μετά την παρέλευση των δύο εβδομάδων ακολουθεί το δίωρο τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο.    

Θεματικές Ενότητες
 • Α. ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ

IDD: Δίαυλοι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων  (Διάρκεια: 11 ώρες)

 • Ασφάλιση: παραδοσιακά κανάλια διανομής
 • Τραπεζοασφάλειες (Bancassurance)
 • Ασφάλιση από απόσταση (εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών)
 • Ασφάλιση μέσω εμπορικού καταστήματος
 • Ασφάλιση μέσω λοιπών καναλιών διανομής (ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία ενοικιαζόμενων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κλπ.)

 

 • Β. ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ

Πίστωση και Ασφάλιση: Ρυθμιστικό πλαίσιο - Προσυμβατική ενημέρωση – Προστασία καταναλωτών (Διάρκεια: 8 ώρες)

 • Συμβάσεις πίστωσης / προσυμβατική ενημέρωση / νομικές διαστάσεις.
 • Συμβάσεις ασφάλισης / προσυμβατική ενημέρωση / όροι ασφάλισης / ΓΟΣ / νομικές διαστάσεις.

 

 • Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ

IDD: Το παρόν και το μέλλον (Διάρκεια: 3 ώρες).

 • IDD στην πράξη/ Ψηφιακά Κανάλια / Insurtech

 

 • Μετά την ανάρτηση των διαλέξεων της κάθε Θεματικής και την παροχή προθεσμίας δύο εβδομάδων για την παρακολούθηση και τη μελέτη τους, ακολουθεί σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online σε πραγματικό χρόνο), διάρκειας 2 ωρών (συνολικά 3 δίωρα) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρώσεων από τις εισηγήτριες επί των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων της κάθε Θεματικής, καθώς και απαντήσεων επί σχετικών ερωτημάτων.
Σε ποιούς απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας
 • Στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Στελέχη και υπαλλήλους Ταξιδιωτικών γραφείων, Γραφείων ενοικιαζόμενων, Αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, εμπορικών αλυσίδων καταστημάτων
 • Καταναλωτές, που είναι λήπτες ή υποψήφιοι λήπτες ασφαλιστικών υπηρεσιών και επιθυμούν να γνωρίσουν την προστασία που τους παρέχει ο νόμος διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από πρακτικά παραδείγματα της καθημερινότητας.
 • Νομικούς  / δικηγόρους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τραπεζικό και ασφαλιστικό δίκαιο
 • Οικονομολόγους / οικονομικούς συμβούλους, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα ειδικότερα ζητήματα της ασφαλιστικής διανομής
 • Φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν γνώσεις σε καίρια θέματα της Οδηγίας για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD).

 

Οφέλη παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεν επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου ή όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν μία τέτοιου είδους δραστηριότητα, θα αντιληφθούν πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις, που συνεπάγεται η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και θα διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Οι δε νομικοί σύμβουλοι θα δύνανται να χειριστούν με ευχέρεια σχετικές υποθέσεις εντολέων τους, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και θα είναι ικανοί να αξιολογούν επαγγελματικές συμπεριφορές και προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

1. Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και–των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

2. Τη λειτουργία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τις διακρίσεις μεταξύ των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου.

3. Τις υποχρεώσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.

4. Τα  δικαιώματα των ασφαλισμένων.

5. Τις τάσεις και προοπτικές εξέλιξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Περαιτέρω θα είναι ικανοί/ές:

1. Να αντιλαμβάνονται σε βάθος τη νομοθεσία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

2. Να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες, ως επαγγελματίες ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές.

3. Να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, ως πελάτες/καταναλωτές ασφαλιστικής επιχείρησης/ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

4. Να παρέχουν νομικές συμβουλές προς πελάτη/καταναλωτή ασφαλιστικής επιχείρησης / ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

5. Να επιλέγουν την αγορά του πλέον κατάλληλου για τα συμφέροντά τους, ασφαλιστικού προϊόντος.

Διάρκεια Προγράμματος

 28 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Χριστίνα Χριστοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος

  Η Χριστίνα Χριστοπούλου φοίτησε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τη λήψη του πτυχίου της, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Westfälische Wilhelms – Universität στην πόλη Münster της Γερμανίας, όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Magister Legum (LL.M.) και στη συνέχεια εκπόνησε το διδακτορικό της και αναγορεύτηκε Doktor der Rechte (Διδάκτωρ Νομικής) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διατέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Friedrich Naumann Stiftung. Τον Σεπτέμβριο 2009 διορίστηκε κατόπιν εκλογής, Λέκτορας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το Εμπορικό Δίκαιο και τον Οκτώβριο 2017, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο επικεντρώνονται στους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου της Αφερεγγυότητας, του Ασφαλιστικού Δικαίου και του Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και πέραν της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας, τυγχάνει Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και διαθέτει άνω της 20ετίας επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Χριστίνα Χριστοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος

Επιστημονικά Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος και Εισηγήτρια

Ελένη Ντασιώτη

Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer), Δικηγόρος

  Η Ελένη Ντασιώτη είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (L.L.M.) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο του Πανεπιστήμιου της Γλασκώβης. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό/τραπεζικό τομέα και έχει εργαστεί σε Αθήνα και Λονδίνο.  Ειδικεύεται σε θέματα προστασίας του καταναλωτή, εταιρικής διακυβέρνησης, ασφαλιστικού δικαίου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα τελευταία πέντε (5) έτη εργάζεται ως Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, (Chief Compliance Officer) σε Ασφαλιστική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα. Εκτός από τη διασφάλιση της εταιρικής συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου, στις αρμοδιότητες της εντάσσεται και η  παροχή εκτενούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μέσω σεμιναρίων υπαλλήλων/ Διευθυντικών Στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με τη συμμόρφωση τους στο νομοθετικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) και προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 350 ευρώ.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ κατά την εγγραφή ή σε δύο δόσεις.

Εφόσον καταβληθούν σε δόσεις, η πρώτη δόση, δηλαδή 50% του συνολικού κόστους (ήτοι ευρώ 175) των διδάκτρων, καταβάλλεται κατά την εγγραφή και η δεύτερη δόση πριν την έναρξη της Β' Θεματικής ενότητας.

 

Επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης. Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και εφαρμόζεται η υψηλότερη ισχύουσα έκπτωση. Οι παρακάνω εκπτώσεις ισχύουν εφόσον κατά την περίοδο εγγραφής και εξόφλησης ανήκετε σε μία από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου, κατά την εγγραφή.

Δικαιούχοι έκπτωσης:

 • 10% έκπτωση για ομαδική εγγραφή τουλάχιστον 5 ατόμων
 • 25% έκπτωση σε ανέργους, απόφοιτους/ες του Παντείου Πανεπιστημίου, πολύτεκνους/ες, τρίτεκνους/ες και  ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.
 • 50% έκπτωση σε εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η σύμβαση εργασίας τους δεν έχει λήξει.

Δικαιούχοι Υποτροφίας:

Παρέχεται δυνατότητα περιορισμένου αριθμού θέσεων Υποτροφίας κατόπιν κλήρωσης, για Ανέργους που διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, με την προσκόμιση πρόσφατης Βεβαίωσης Ανεργίας από τoν Ο.Α.Ε.Δ. (νυν Δ.ΥΠ.Α).

 

Μετά την εγγραφή σας και την πληρωμή των διδάκτρων, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Επιστροφή διδάκτρων μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί το πρόγραμμα. 

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Η διάρκεια του Προγράμματος είναι έως 2 μήνες. Μετά την ανάρτηση των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και του σχετικού υλικού της κάθε θεματικής, θα παρέχεται προθεσμία δύο (2) εβδομάδων στους συμμετέχοντες, για να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και να μελετήσουν το υλικό και θα ακολουθεί δίωρη τηλεδιάσκεψη με τις εισηγήτριες σε πραγματικό χρόνο για την παροχή διευκρινίσεων, συμπληρώσεων και επίλυση αποριών.
 • Οι τρεις (3) δίωρες τηλεδιασκέψεις σε πραγματικό χρόνο θα πραγματοποιηθούν μόνο ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 - 20:00.
 • Το υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στους/στις εκπαιδευόμενους/ες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν οι ίδιοι/ες τον χρόνο της μελέτης τους.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν απαντήσει σε ένα online τεστ με ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας 50%.
 • Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας, ο/η καταρτιζόμενος/η έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει άλλη μία φορά, συνολικά δηλαδή δύο φορές.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Start-up με τη χρήση Ψηφιακών Προγραμμάτων (Λογισμικών)

Περιγραφή Προγράμματος 1. Marketing και Οργάνωση  Πωλήσεων Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1.      Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 1.2.      Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία 1.3.      Ανάλυση SWOT Β. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο 1.4.      Καθορισμός Στόχων & Κατάρτιση Διοικητικού Πλάνου 1.5.      Κατάρτιση Πλάνου […]

Mετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα καλύπτει ειδικότερες πτυχές της διαμεσολάβησης λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4640/2019 για την μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν ήδη αποδεδειγμένα βασικές γνώσεις στη διαμεσολάβηση, μπορούν να εμβαθύνουν […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram