Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης, καθώς και της προετοιμασίας και της υλοποίησης μιας Διαμεσολάβησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση για την αποτελεσματική συμμετοχή τους σε διαδικασία Διαμεσολάβησης ως νομικοί παραστάτες μερών αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή

 • Μέθοδοι επίλυσης διαφορών
 • Έννοια, χαρακτηριστικά και είδη Διαμεσολάβησης
 • Νομικό πλαίσιο Διαμεσολάβησης
 • Τρόποι προσφυγής στη Διαμεσολάβηση
 • Στάδια της διαδικασίας Διαμεσολάβησης
 • Ρόλος των συμμετεχόντων στη Διαμεσολάβηση

2. Διαδικασία Διαμεσολάβησης

 • Προετοιμασία
 • Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)
 • Διεξαγωγή Διαμεσολάβησης
 • Περαίωση Διαμεσολάβησης
 • Ισχύς και εκτελεστότητα της συμφωνίας που απορρέει από Διαμεσολάβηση
 • Προσβολή της συμφωνίας που απορρέει από Διαμεσολάβηση
 • Συνέπειες της προσφυγής στη Διαμεσολάβηση στην παραγραφή και τις αποσβεστικές και δικονομικές προθεσμίες

3. Ειδικά ζητήματα

 • Διασυνοριακή Διαμεσολάβηση
 • Συνδυασμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
 • Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις
 • Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Η συμβολή της νευροεπιστήμης
 • Κόστος της διαδικασίας Διαμεσολάβησης
 • Αμοιβή του νομικού παραστάτη στη Διαμεσολάβηση

Πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης – για ποιες διαφορές ενδείκνυται;

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη Διαμεσολάβηση και τα οφέλη της στην καθημερινή δικηγορική πρακτική.

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα γνωρίζουν α) το νομοθετικό και δεοντολογικό πλαίσιο, β) το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των μερών και ιδίως γ) τον ρόλο και τις δεξιότητες του νομικού παραστάτη κατά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης και τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν αποτελεσματικά στην πράξη το νομοθετικό πλαίσιο περί Διαμεσολάβησης και να εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους ως νομικοί παραστάτες, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 ώρες. Κάθε κύκλος δύναται να διεξάγεται είτε αμιγώς διά ζώσης, είτε αμιγώς εξ αποστάσεως (e-learning), είτε με συνδυασμό των δύο μεθόδων παρακολούθησης (βλ. σχετική ανακοίνωση για κάθε κύκλο εκπαίδευσης).

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Βασιλική Κουμπλή

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια MCIArb

Η Βασιλική Κουμπλή είναι Διαμεσολαβήτρια MCIArb, διαπιστευμένη από το Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (2010) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2013). Έχει λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εν γένει (Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία) από διάφορους φορείς, όπως το Chartered Institute of Arbitrators, το Harvard Kennedy School, το JAMS International ADR Center, το facilit8, η Europäische Rechtsakademie, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας κ.ά.

Είναι Διαμεσολαβήτρια στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης Χρηματοοικονομικών Διαφορών και στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, και Συντονίστρια στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης (ν. 4469/2017). Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, καθώς και μέλος του Chartered Institute of Arbitrators, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas), της Επιτροπής Διαμεσολαβητών του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Young International Arbitration Group – London Court of International Arbitration κ.ά.

Από το 2020 συμμετέχει στην Task Force “ADR and Arbitration” του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Υπήρξε εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση που παρείχαν οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ σε συνεργασία με τη RESOLVE Διαμεσολαβητές (2019-2020).

Συμμετέχει σε πληθώρα δράσεων για την προώθηση της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, και ως κριτής σε Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης (INADR, IBA-VIAC CDRC κ.λπ.), ενώ, επίσης, αρθρογραφεί και δίνει διαλέξεις τακτικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τη Διαμεσολάβηση. Είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, των εξής μελετών:

 • Greece: Institutionalizing Mediation Through Mandatory Initial Mediation Session (Law 4640/2019), Kluwer Mediation Blog (20.01.2020)
 • A Further Step Towards Institutionalization of Mediation in Greece: Recent Developments after Law 4512/2019, σε M. Roth & M. Geistlinger (eds), Yearbook of International Arbitration and ADR – Volume VI (Dike/NWV, Zurich/Vienna 2019) [267-276]
 • The Regulation of Mediation in Cross-Border Disputes: The Model of Greece, σε M. Roth & M. Geistlinger (eds), Yearbook of International Arbitration and ADR – Volume V (Dike/NWV, Zurich/Vienna 2017) [269-284]
 • Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στο ελληνικό δίκαιο, Νομικό Βήμα 2015 [136-165] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο)
 • Mediation: The Greek ADR Journey Through Time, σε C. Esplugues & L. Marquis (eds), New Developments in Civil and Commercial Mediation (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law 6, Springer International Publishing, Switzerland 2015) [313-343] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο)
 • Some Considerations on the Position of Vulnerable Parties in Mediation, σε Collection of Papers – Faculty of Law, Niš (No 70-Year LIV-2015) [961-978]
 • On Mediation Law in Greece, Revue hellénique de droit international 1/2014 [361-394] (συνδημοσίευση με Γ. Διαμαντόπουλο)

Πέραν της επαγγελματικής της ενασχόλησης με τη Διαμεσολάβηση και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College), και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το 2001) και Επιστ. Συνεργάτις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (από το 2003). Είναι συγγραφέας μελετών, καθώς και ομιλήτρια σε συνέδρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων, και μετέχει ως εθνική εισηγήτρια σε διεθνή νομικά fora, όπως τα Συνέδρια της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, οι Βαλκανικές Συνδιασκέψεις κ.λπ. Μιλά και εργάζεται στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική γλώσσα, και γνωρίζει ιαπωνικά.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα κάτωθι:

Ι. ΑΙΤΗΣΗ

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου περί εγγραφής του υποψηφίου στο Μητρώο Δικηγόρων ή στο Μητρώο Ασκούμενων Δικηγόρων. Το πιστοποιητικό προσκομίζεται μαζί με την αίτηση εγγραφής και πάντως μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ. Επ’ αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης. Η έκπτωση διαμορφώνεται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών ως εξής:

Ποσοστό 10% σε: Περιπτώσεις προεξόφλησης συνόλου διδάκτρων, περιπτώσεις πρόωρης εγγραφής*.

Ποσοστό 25% σε: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ποσοστό 50% σε: Εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου.

*Βλ. σχετικά αριθμ. 3 των όρων συμμετοχής 

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό / πιστοποιητικό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (υπό I), την αποστολή των δικαιολογητικών (υπό II) και την καταβολή των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση (υπό III). Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βάσει του πρωτοκόλλου που τηρεί η αρμόδια Γραμματεία του Φορέα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις υπό ΙΙ και ΙΙΙ, έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων (10 ανά κύκλο εκπαίδευσης).
 3. Ως πρόωρη εγγραφή στο πρόγραμμα νοείται η ολοκλήρωση των διατυπώσεων της περίπτωσης 1, τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης.
 4. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (υπό Ι), ο υποψήφιος θα λάβει λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία εξόφλησης των διδάκτρων στο e-mail που έχει δηλώσει.
 5. Μετά την εγγραφή τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.
 6. Εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.
 7. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 8. Ο Φορέας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των πέντε (5) ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης συνδυάζει σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιείται στο μέγιστο το δυναμικό της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων, να συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας στην επίλυση προβληματισμών και αποριών και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου συμμετέχοντος. Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα σενάρια πραγματικών υποθέσεων (προσομοιώσεις), στα οποία -υπό την μορφή παιχνιδιών ρόλων- τα μέλη της εκάστοτε ομάδας συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη. Ακολουθεί αξιολόγηση των συμμετεχόντων υπό μορφή συμμετοχής σε προσομοίωση. Για την τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων συνεκτιμάται η συνολική παρουσία τους στον κύκλο εκπαίδευσης. Μετά το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Eτήσια επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση.

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Βασικές Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Mini-MBA)

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο τη σύγχρονη διάσταση της αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στόχος του είναι να εφοδιάσει ή να συμπληρώσει, συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες των επιμορφούμενων με τα σύγχρονα εργαλεία και τις […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram