Διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Οδοντίατρο

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διάγνωση, πρόληψη  και αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Οδοντίατρο», διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία.

Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η Ιουλία Ιωαννίδου, Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν η κ. Ιουλία Ιωαννίδου, Αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ,  ο Καθηγητής κ. Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, η κ. Ευφημία Σ. Κουμπιά  Διδάκτωρ, Ειδικός Ορθοδοντικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, και ο κ. Βασίλειος Φ. Ζυμπερδίκας Ειδικός Ορθοδοντικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ορθοδοντικής , Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος

Σημαντικός αριθμός οδοντικών, οδοντοφατνιακών και σκελετικών προβλημάτων δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της νεογιλής και μικτής οδοντοφυΐας. Οφείλονται σε διάφορους αιτιολογικούς και κληρονομικούς παράγοντες, και εκδηλώνονται με ήπια ή σοβαρή μορφή, με άλλοτε εμφανή ενδοστοματικά ευρήματα και άλλοτε με λιγότερο εμφανή.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε πληθώρα κλινικών σημείων και συμπτωμάτων, διακριτών και αδιάκριτων που υπονομεύουν την ομαλή εξέλιξη της οδοντοφυΐας.

Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων του συμμετέχοντα για την έγκαιρη διάγνωση, και πρόληψη των προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος καθώς και η θωράκιση με γνώσεις και ικανότητες για την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού προβλημάτων με συμβατικά και σύγχρονα ορθοδοντικά μέσα.

Τέλος, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις σύγχρονες εξελίξεις και την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση που δεν περιλαμβάνονται στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Οδοντιατρικής ώστε να εμβαθύνουν, να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν το θεωρητικό και θεραπευτικό τους πεδίο γνώσεων και δεξιοτήτων στην ορθοδοντική.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Ο Οδοντίατρος, ως βασικός πυλώνας της πρωτογενούς διαχείρισης της οδοντοφυΐας, καλείται στην καθημερινή πράξη να εντοπίσει, να διαφοροδιαγνώσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που βρίσκονται είτε στη γέννησή τους, είτε είναι σε εξέλιξη, είτε σε πλήρη εμφάνιση.

Η παροχή ευρέως φάσματος κλινικής και θεωρητικής γνώσης  με σύγχρονα δεδομένα, είναι αδήριτη ανάγκη ώστε  να αποκτήσει ο  σύγχρονος Οδοντίατρος προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες  διάγνωσης, πρόληψης και επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος, προς όφελος των παρεχόμενων οδοντιατρικών και ορθοδοντικών παρεμβάσεων προς τον Ελληνικό πληθυσμό.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ευρείες και εξειδικευμένες γνώσεις  που σχετίζονται άρρηκτα με την καθημερινή κλινική πράξη.

Θα αναπτύξουν την ικανότητα πρόβλεψης και πρόγνωσης των συγκλεισιακών και σκελετικών ανωμαλιών. Θα αποκτήσουν γνώσεις ώστε να αξιολογούν τα ορθοδοντικά προβλήματα εν τω γενέσθαι, και κατά τη διάρκεια της νεογιλής, της μικτής και της μόνιμης οδοντοφυΐας. Θα αναπτύξουν την ικανότητα έγκαιρου εντοπισμού ορατών και αόρατων κλινικών σημείων αρχόμενης διαταραχής της  ομαλής εξέλιξης των οδοντικών φραγμών.

Θα αναπτύξουν κριτική σκέψη επίλυσης προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος αλλά και  κριτική επίγνωση στις συνεργασίες με άλλες ειδικότητες της Οδοντιατρικής.

Θα κατέχουν πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές ώστε να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνοβιολογικά μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική.

Θα μπορεί τέλος, να διαχειρίζεται σχέδια εργασίας, και να αναλαμβάνει ευθύνες στη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες της Οδοντιατρικής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Οδοντιάτρους, επαγγελματίες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν μόνον οι υποψήφιοι που έχουν Πτυχίο Οδοντιατρικής.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή είναι η κατοχή προσωπικού e-mail, καθώς και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα υλοποιείται με φυσική παρουσία.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχεται υλικό:

1. Σε έντυπη μορφή

2. Σε ηλεκτρονική μορφή

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 1: Ορατά και αόρατα στοιχεία παθολογικής εξέλιξης της σύγκλεισης από τον νεογιλό στο μόνιμο φραγμό.  (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 2: Διάγνωση εξελισσόμενων ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Οδοντίατρο. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 3: Κλινική και ακτινογραφική διάγνωση και πρόληψη  ορθοδοντικών προβλημάτων. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 4: Κλινική διαχείριση ορθοδοντικών προβλημάτων από τον Οδοντίατρο στον νεογιλό, στο μικτό και στο μόνιμο φραγμό. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 5: Κλινική αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων. Η σκελετική στήριξη και οι διαφανείς νάρθηκες στην ορθοδοντική. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 6: Κλινική αντιμετώπιση ορθοδοντικών  προβλημάτων με τη συνεργασία δι-επιστημονικής ομάδας. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 7: Ολιστική προσέγγιση ορθοδοντικών  προβλημάτων και οι σύγχρονες προκλήσεις. (8 ώρες)

Διδακτική Ενότητα 8: Διαδραστική προσέγγιση σχεδιασμού θεραπείας ήπιων και σοβαρών ορθοδοντικών προβλημάτων. (4 ώρες)

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την  επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης που εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες οφείλουν:

Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Η εξέταση είναι γραπτή.  Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν γραπτά, τη διάγνωση και το σχέδιο θεραπείας 2 περιπτώσεων ασθενών με διάφορα ορθοδοντικά προβλήματα που επιλέγονται από τον διδάσκοντα μέσα σε χρονική διάρκεια 4 ωρών.

Γ) Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι το τέλος της 4ης ενότητας.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής:  2000 Ευρώ

Εκπτωτική πολιτική

Έκπτωση 30%

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου Οδοντιατρικής

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Social media και οπτικοακουστικά εργαλεία: εφαρμογές σε τουρισμό και πολιτισμό» διάρκειας 300 ωρών.   […]

Eτήσια επιμόρφωση στη Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα της Διδακτικής της Ελληνικής έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους“, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί σε πέντε αυτοδύναμους κύκλους σπουδών κατά το […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» διάρκειας 155 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 24/4/2023 έως 18/6/2023 και θα υλοποιηθεί […]

“Safety for Journalists” Training School

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Safety for Journalists”, a 29-hour course via physical presence. The Director of the Programme is Nikolaos Panagiotou, Associate Professor at School of Journalism […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram