Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Στην  1η Ενότητα  θα ασχοληθούμε  με τη μετάβαση από το απλογραφικό, στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 90/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

 • Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
 • Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ο.Τ.Α.
 • Π.Δ. 146/2003 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
 • Π.Δ. 15/2011 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
 • Π.Δ. 80/1997 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

     Παρατίθεται στην ενότητα αυτή, μία συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω Νόμους. Τέλος, πραγματοποιείται αντιστοιχία του Ε.Γ.Σ.Λ. για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

     Στη  2η Ενότητα θα  γίνει εκτεταμένη ανάλυση του Π.Δ. 54/2018. Ειδικότερα:

 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής και σκοπό
 • Άρθρο 2 - Λογιστικό σύστημα
 • Άρθρο 3 - Κοινό σχέδιο λογαριασμών
 • Άρθρο 4 - Οικονομική ταξινόμηση
 • Άρθρο 5 - Διοικητική ταξινόμηση
 • Άρθρο 6 - Λειτουργική ταξινόμηση
 • Άρθρο 7 - Λοιπές ταξινομήσεις
 • Άρθρο 8 - Χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 9 - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Άρθρο 10 - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 11 - Δημοσιονομική αναφορά
 • Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός
 • Άρθρο 13 - Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Άρθρο 14 - Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

     Στην  3η Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις  διαδικασίες,  οι οποίες είναι και παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Ουσιαστικά οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το Π.Δ. 54/2018. Αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών  και γενικότερα των οντοτήτων.

     Θα αναφερθούμε στη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει γενικά τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά, και θα συζητήσουμε τους 4 Νόμους που χρειάζεται να γνωρίζουμε:

 • Ν.4270/16: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/16:  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3861/10:  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4446/16: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

     Στην 4η Ενότητα θα παρουσιάσουμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Π.Ο.Υ. που απορρέουν από τον ν. 4270/14 και το Π.Δ. 80/16, καθώς και με το άρθρο 24 ν. 4270/2014  -όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6, άρθρο 10, ν.4337/2015 και ισχύει από 17.10.2015-  συστήνονται, από  την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

    Στην 5η Ενότητα αναπτύσσουμε τα 42 πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική διαχείριση.

    Στην 6η Ενότητα παραθέτουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές με  τις συνδέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους λογαριαμούς ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Xωρίς τους λογαριασμούς αυτούς, είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018.

    Στην 7η Ενότητα παρουσιάζουμε τους Προϋπολογισμούς Επιδόσεων που ενσωματώθηκαν διακριτά στον Κρατικό Προϋπολογισμό ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές. Η ενίσχυση της διαφάνειας, η λογοδοσία στη δημοσιονομική διαχείριση και η ενίσχυση της πληροφόρησης είναι βασικοί πυλώνες με σκοπό την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Οι Προϋπολογισμοί Επιδόσεων, οι Επισκοπήσεις Δαπανών και το Green Budgeting συναρμόζονται δυναμικά με το Π.Δ. 54/2018 στην ολοκλήρωση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης στο Δημόσιο Τομέα.  

     Στην 8η Ενότητα θα ασχοληθούμε με την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

Σε ποιούς απευθύνεται
 • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κτλ.) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις στο χώρο.
 • Φοιτητές - Σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ειδικά θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης του Δημοσίου τομέα.
 • Λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εικόνα της λογιστικής του Δημοσίου.
Διάρκεια Προγράμματος

60 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εισηγητές - Εισηγήτριες

ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ

Διδάκτωρ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΖΙΡΗ

Εσωτερική Ελέγκτρια, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Blue Value, Πιστοποιημένη κατά το πρότυπο COSO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ

Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: εφάπαξ ή μέχρι δύο (2) δόσεις

 • 1η δόση: 100 ευρώ με την εγγραφή

Βάσει της πολιτικής εκπτώσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

 

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου και ΑμεΑ άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

-15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (πάνω από 10 άτομα).

 

Υποτροφίες:

  Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας, συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Για κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Ο/H εκπαιδευόμενος/η πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 60%. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε μία από τις γραπτές εργασίες που θα υποβάλει να βαθμολογηθεί με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 60%.  Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας δεν ξεπερνά το 50%, ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον εκπαιδευτή.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση.

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων", υλοποιούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια 200 ωρών με στόχο α) την απόκτηση δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων β) την προετοιμασία και την απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) (Ν. 4386/16 Άρθρο […]

Διαμεσολάβηση για τον Δικηγόρο της Πράξης

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram