Δημοσιονομική Διαχείριση στη Γενική Κυβέρνηση

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Σκοπός του προγράμματος "Δημοσιονομική Διαχείριση στη Γενική Κυβέρνηση"  είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα που αφορούν στη Δημοσιονομική Διαχείριση σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και, ειδικότερα, η μετάδοση σχετικής τεχνογνωσίας προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση στους προαναφερόμενους φορείς.
Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά αποσαφηνίζονται οι κύριες δημοσιονομικές αρχές, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης ή ανά νομική μορφή (Κράτος-νπδδ/ιδ-ΟΤΑ), με αναφορά στο ισχύον ενωσιακό δίκαιο και αναλύονται βασικές δημοσιονομικές έννοιες με βάση και τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αφενός στις αρμοδιότητες των οργάνων που εμπλέκονται στη δημοσιονομική διαχείριση και στους ασυμβίβαστους ρόλους εντός και εκτός οικονομικής υπηρεσίας και, αφετέρου, στις κύριες δημοσιολογιστικές διαδικασίες με τη μορφή ροών εργασίας.

Στη συνέχεια του προγράμματος, και εφόσον οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν εξοικειωθεί με το ανωτέρω πλαίσιο, παρουσιάζεται η υλοποίηση και εκκαθάριση κατηγοριών δαπανών από την πλευρά της δημοσιονομικής διαχείρισης και αναλύονται πρακτικά παραδείγματα, με έμφαση σε δαπάνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας αλλά και, σύμφωνα με τη νομολογία, σε αυτές που ενέχουν κινδύνους κατά την εκτέλεσή τους. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις δημοσιολογιστικές διατάξεις και την πληρωμή των δαπανών, αποφεύγοντας συνήθη λάθη κατά την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία.  Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Ασφαλιστικά Ταμεία, νοσοκομεία, λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και σε καθένα και καθεμία ο/η οποίος/α έρχεται σε επικοινωνία με τις διαδικασίες εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (προμηθευτές, δικηγόροι).

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση» απευθύνεται σε προϊσταμένους τμημάτων, στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, managers και κάθε στέλεχος που επιθυμεί να βελτιώσει τις διοικητικές του ικανότητες. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές του Στρατηγικού Management και τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, […]

Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το […]

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οδηγός Σύνταξης Μελετών

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συγκεκριμένα στη σύνταξη ανάλογων μελετών. Στην κατεύθυνση αυτήν, αρχικά, αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και αναλύονται η έννοια της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση - Μεθοδολογία και Γεωκίνδυνοι

Σκοπός του προγράμματος «Υποθαλάσσια Χαρτογράφηση – Μεθοδολογία και Γεωκίνδυνοι» είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη θαλάσσια και παράκτια χαρτογράφηση, με τη χρήση γεω-χωρικών τεχνολογιών και με την επεξεργασία δορυφορικών απεικονίσεων.  Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται έμφαση στις βασικές έννοιες […]

Εθελοντισμός: Αρχές, Μορφές και Διδακτικές Προσεγγίσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες του εθελοντισμού και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με τη σύγχρονη πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες που […]

Advanced Project Management - Professional Education

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Advanced Project Management - Professional Education» παρέχει ένα συγκροτημένο σύνολο γνώσεων σχετικά με το Σύγχρονο Project Management, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις για στέλεχη διοίκησης -διαχείρισης έργων. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά, αλλά υπάρχουν σχολιασμοί στα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram