Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του διαμεσολαβητή, οι οποίες είναι χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατέχουν -μετά την ολοκλήρωσή του- τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της διαμεσολάβησης και να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Περαιτέρω, να μπορούν διαπιστώσουν τη χρησιμότητα και τη σύνδεση της διαμεσολάβησης με επίπεδα και μορφές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και να την εφαρμόσουν στην καθημερινότητα, στον επαγγελματικό χώρο, στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές τους σχέσεις. Τέλος, να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε όλα τα στάδιά της και να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδρασή της τόσο με τη δικαστική διαδικασία, όσο και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Τα πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 • Η γνώση και κατανόηση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών,
 • Η ένταξη του θεσμού της διαμεσολάβησης στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης συγκρούσεων,
 • Η εκμάθηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο,
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών του διαμεσολαβητή,
 • Η ανάλυση των σταδίων και της διαδικασίας της διαμεσολάβησης,
 • Η παρουσίαση και εξάσκηση των τεχνικών διαπραγμάτευσης,
 • Η εκμάθηση βασικών αρχών της ψυχολογίας και των ψυχικών στάσεων του διαμεσολαβητή,
 • Η ανάλυση εξειδικευμένων τομέων του δικαίου. 

Διαπίστευση νέων Διαμεσολαβητών και εγγραφή στο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Στους εκπαιδευόμενους που θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), με το οποίο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να διαπιστευθούν και να εγγραφούν στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο από την Επιτροπή Εξετάσεων της ΚΕΔ. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και συμπεριλαμβάνουν αξιολόγηση σε προσομοιώσεις.

Θεματικές Ενότητες
 • Οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών
 • Η διαμεσολάβηση σε διεθνές & ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση
 • Η διαδικασία διαμεσολάβησης
 • Ο διαμεσολαβητής
 • Οι τεχνικές διαπραγμάτευσης στη διαμεσολάβηση
 • Η ψυχολογία στη διαμεσολάβηση
 • Προσομοιώσεις
 • Θέματα δικαίου
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε: α) νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, μηχανικούς, β) στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, γ) επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες, ιδίως σε σχέση με τη διευθέτηση-επίλυση διαφορών τόσο εντός των εταιρειών τους όσο και με τρίτους, δ) στελέχη που είτε βρίσκονται σε ηγετική θέση είτε προσδοκούν να αναδυθούν σε θέση ευθύνης, ε) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκριτικά οφέλη του προγράμματος:

 • Ο βασικός κορμός των μαθημάτων διεξάγεται από εκπαιδευτές με μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική εμπειρία στη διαμεσολάβηση, ενώ εισηγητές με εξειδίκευση στις αντίστοιχες θεματικές αναπτύσσουν σε βάθος τις επιμέρους (ειδικές) διδασκόμενες ενότητες. Τέλος, εκπαιδευτές και επαγγελματίες στο αντίστοιχο αντικείμενο αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των προσομοιώσεων και της πρακτικής εξάσκησης.
 • Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος προορίζεται αμιγώς για προσομοιώσεις, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτών και τη συνδρομή εξειδικευμένων επαγγελματιών του αντίστοιχου επαγγελματικού  χώρου. Το πλήθος των προσομοιώσεων δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχθηκε στην θεωρία, αλλά επιπροσθέτως να διαπιστώσει το δικό του χαρακτήρα ως διαμεσολαβητή.

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοί μας θα γνωρίζουν:

 • Το πλαίσιο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα ιστορικά στοιχεία της εμφάνισης και εξέλιξης του θεσμού διεθνώς και στην Ελλάδα. Τις διάφορες μορφές διαμεσολάβησης που απαντώνται διεθνώς και στην Ελλάδα.
 • Τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί νομοθετικά στην Ελλάδα. Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπαγωγής μίας διαφοράς σε διαμεσολάβηση, τη συμφωνία υπαγωγής, τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών, τα στάδια της διαμεσολάβησης, το συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς, το πρακτικό διαμεσολάβησης, τις δεξιότητες και τεχνικές του διαμεσολαβητή.
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης.
 • Βασικές αρχές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας σε σχέση με επίλυση συγκρούσεων, εφαρμογή αυτών από τον διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στα πλαίσια του ρόλου που αναλαμβάνει.
 • Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητή, Κώδικας Δεοντολογίας και βασικές αρχές διαμεσολάβησης.

Περαιτέρω, οι απόφοιτοί μας θα είναι ικανοί:

 • Να διεξαγάγουν ως διαμεσολαβητές διαδικασίες διαμεσολάβησης.
 • Να παρίστανται σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως νομικοί παραστάτες (εφόσον είναι δικηγόροι).
 • Να διαχειρίζονται συγκρούσεις.
Διάρκεια Προγράμματος

81 ώρες - Σύμφωνα με το άρθρο 27 Α του Ν. 4640/2019 «Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας, από τις οποίες τουλάχιστον πενήντα (50) ώρες διά ζώσης παρακολούθησης». Βάσει των ανωτέρω, η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως (online) δεν δύναται να ξεπεράσει τις τριάντα (30) ώρες.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Άγγελος Μπώλος

Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές - Εισηγήτριες

Άγγελος Μπώλος (Εισηγητής ειδικών ζητημάτων)

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του εν λόγω Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες.

Από το 2014 έως το 2017 δίδαξε στο μάθημα «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση» της κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ έχει ασχοληθεί διεξοδικά και σε επιστημονικό επίπεδο με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών. Τον Φεβρουάριο του 2015 διοργάνωσε στο πλαίσιο του ανωτέρω ΠΜΣ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών Διαιτητών Ελλάδος (ΙΠΙΔΔΕ), επιστημονική ημερίδα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο «Διαμεσολάβηση: Δικαιοσύνη & Ανοικτή Κοινωνία».

Πέρα από τους εναλλακτικούς θεσμούς επίλυσης διαφορών, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Βασιλική Κουμπλή (Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Ν. 4640/2019)

Η Βασιλική Κουμπλή είναι Διαμεσολαβήτρια MCIArb, διαπιστευμένη από το Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (2010) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2013). Έχει λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εν γένει (Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία) από διάφορους φορείς, όπως το Chartered Institute of Arbitrators, το Harvard Kennedy School, το JAMS International ADR Center, το facilit8, η Europäische Rechtsakademie, το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας κ.ά.

Είναι Διαμεσολαβήτρια στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης Χρηματοοικονομικών Διαφορών και στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, και Συντονίστρια στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης (ν. 4469/2017). Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, καθώς και μέλος του Chartered Institute of Arbitrators, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas), της Επιτροπής Διαμεσολαβητών του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), του Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Young International Arbitration Group – London Court of International Arbitration κ.ά. Από το 2020 συμμετέχει στην Task Force “ADR and Arbitration” του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC). Υπήρξε εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση που παρείχαν οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ σε συνεργασία με τη RESOLVE Διαμεσολαβητές (2019-2020). Συμμετέχει σε πληθώρα δράσεων για την προώθηση της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, και ως κριτής σε Διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης (INADR, IBA-VIAC CDRC κ.λπ.), ενώ, επίσης, αρθρογραφεί και δίνει διαλέξεις τακτικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με τη Διαμεσολάβηση. 

Πέραν της επαγγελματικής της ενασχόλησης με τη Διαμεσολάβηση και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College), και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το 2001) και Επιστ. Συνεργάτις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (από το 2003). Είναι συγγραφέας μελετών, καθώς και ομιλήτρια σε συνέδρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων, και μετέχει ως εθνική εισηγήτρια σε διεθνή νομικά fora, όπως τα Συνέδρια της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου, οι Βαλκανικές Συνδιασκέψεις κ.λπ. Μιλά και εργάζεται στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική γλώσσα, και γνωρίζει ιαπωνικά.

Σοφία Δέδε (Εισηγήτρια ειδικών ζητημάτων)

Η Σοφία Δέδε είναι Οικονομολόγος και επικεφαλής του τμήματος Διαμεσολάβησης στη DoValue Greece. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκπαιδευθείσα στο ΚΕΔΙΠ (2015), με εξειδίκευση στην επίλυση οικονομικών διαφορών.  Διαθέτει τραπεζική εμπειρία 22 ετών, με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και το σχεδιασμό των βέλτιστων πρακτικών για την ικανοποίηση των αναγκών του. Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στις «τεχνικές διαπραγμάτευσης» και την επίλυση διαφορών (Achieve Global). Από το 2018, εφάρμοσε την Τραπεζική Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, δημιουργώντας ειδική μονάδα διαχείρισης αιτημάτων διαμεσολάβησης σε μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό, κυρίως για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Ανέπτυξε τη στρατηγική, το μηχανισμό και τη μεθοδολογία διαχείρισης τραπεζικών υποθέσεων, δημιουργώντας ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας.

Έχει παράλληλα συμμετάσχει σε περισσότερες από 150 διαμεσολαβήσεις ως εκπρόσωπος του Πιστωτικού Ιδρύματος, πετυχαίνοντας την εξεύρεση βιώσιμων και μακροχρόνιων λύσεων τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τον Τραπεζικό Οργανισμό. Έχοντας τελέσει επικεφαλής του τμήματος εκπαίδευσης της Τράπεζας για θέματα ρυθμίσεων, έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στη Διαμεσολάβηση, εκπαιδεύοντας τα τραπεζικά στελέχη στη διαδικασία, τη στρατηγική και τις βασικές αρχές της. Συμμετέχει σε Διεθνείς διαγωνισμούς Διαμεσολάβησης ως κριτής (ICC, INADR), με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και των τεχνικών διαπραγμάτευσης των υποψήφιων ομάδων, με σκοπό την επίτευξη μίας αμοιβαίας επωφελούς λύσης.

Παναγιώτης Κορδούτης (Εισηγητής ειδικών ζητημάτων)

Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ανήκει στον Τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Συντονιστής της Ειδίκευσης "Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις" του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα:  Πρακτικές  Ασκήσεις Στατιστικής, Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας, Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων  Ι, Ταυτότητα Φύλου, Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology. Είναι Διδάκτορας στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου (Εισηγητής ειδικών ζητημάτων)

Ο Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου σπούδασε διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη σχεδόν πριν τρεις δεκαετίες. Έχει σχεδιάσει, συμβουλέψει και διεξαγάγει περισσότερες από 800 διαπραγματεύσεις σε πέντε ηπείρους, ενώ έχει αφιερωθεί στην εξέλιξη και τη συνεχή εφαρμογή της με παγκόσμιες συνεργασίες. Είναι Certified Negotiator, Certified εκπαιδευτής διαπραγμάτευσης, Accredited Mediator και Certified εκπαιδευτής διαμεσολάβησης. Συμμετείχε ως διαμεσολαβητής ή βοηθός σε διαμεσολαβήσεις στις ΗΠΑ, Καναδά, Δανία και Ρουμανία. Είναι εκπαιδευτής διαπραγματεύσεων στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π. Ν. και στη Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει διαπραγματεύσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα CSAP και το Αγγλόφωνο M.Sc. Shipping Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι δε και εισηγητής Διαπραγματεύσεων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών.

Έχει εκπαιδεύσει στις διαπραγματεύσεις περισσότερους από χίλιους δικηγόρους σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και περισσότερους από 37.500 διπλωμάτες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές, μέλη επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Καναδά, Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία). Συνέβαλε στην επιμόρφωση δεκάδων διαμεσολαβητών με το σεμινάριό του «Διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση». Σπούδασε στον Καναδά Bachelor of Commerce (first Class) Honours in Marketing, Bachelor of Economics (first Class) Honours in Applied Economics, MBA in Marketing (with distinction). Έχει εργαστεί στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες ως Διευθυντής Μάρκετινγκ, Εμπορικός και γενικός Διευθυντής. Είναι μέλος: Harvard Negotiation Project, Negotiation Experts, American Marketing Association.

Θεοδώρα Θανασούλη

Η Θεοδώρα Θανασούλη είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια - Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ (CEDR U.K. CIArb, TOOLKIT, ΥΔΔΑΔ -AM 052) και Ψυχολόγος (κατεύθυνση Κλινικής ψυχολογίας, ΑΠΘ 2002). Έχει κάνει πολλές μετεκπαιδεύσεις στη Διαμεσολάβηση από Διεθνείς φορείς (CEDR, CIArb, TOOLKIT, Mikk, Jams, στα πεδία: Family and Divorce mediation, School Mediation, Advocacy mediation κ.α.) με εξειδίκευση στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη Διαμεσολάβηση διαζυγίου (Cornell University, New York, 2018). Διετέλεσε από το 2009 δικαστική πραγματογνώμων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως Δικηγόρος - Ψυχολόγος, εξειδικευμένη στην οικογενειακή συστημική θεραπεία και διαμεσολάβηση κι έχει λάβει μέρος ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς (INADR, ICC). Στον τομέα της Ψυχολογίας, έχει κάνει πολυετείς μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις στην Ατομική Ψυχοδυναμική Θεραπεία, στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, Παιδιών κι Εφήβων, στη Βραχεία Θεραπεία εστιασμένη στην Λύση (SFBT) και στην Κλινική Οικογενειακή Ψυχολογία.

Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαμεσολαβήσεων, ήδη από το 2008, λόγω της βαθιάς γνώσης των δύο επιστημών, διοργάνωσε και δίδαξε σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια οικογενειακής Διαμεσολάβησης, σε δικηγόρους και ψυχολόγους, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, Δικηγορικούς Συλλόγους, Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠαΜακ, 2014), το Κέντρο Biennestar , το Ελληνικό Κέντρο οικογενειακής διαμεσολάβησης «Ελκοιδ» και ως βασική εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών του φορέα εκπαίδευσης «ΝΙΚΗ» (2014). Είναι ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «Ελκοιδ» (2008), έκανε σχετικές ομιλίες και εισηγήσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, είναι μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ).

Πελαγία Χριστονάκη (Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Ν. 4640/2019)

Η Πελαγία (Γιούλη) Χριστονάκη είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1997 και Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε  αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Υπουργείο Δικαιοσύνης, CEDR accredited Mediator, 2013), εκπαιδευθείσα  από το Center for Effective Dispute Resolution (CEDR, London UK, 2013) και το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (2013). Έχει λάβει περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση στις Διαπραγματεύσεις και στη Διαχείριση Συγκρούσεων (HARVARD LAW SCHOOL, PON Global Negotiation for Executives), στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ), στη Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ), στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (ΙΔΕΜΕΔ  ΕΒΕΑ, ΚΕΔΙΠ) και στη Διαμεσολάβηση Χρηματοοικονομικών διαφορών (ΕΚΧΔ).

Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής στο Ελληνικό Κέντρο Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (ΕΚΧΔ),  του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή (2019). Data Protection Officer (DPO), πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024 από την TUV AUSTRIA HELLAS (2017). Διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων, στη συμβουλευτική και την εξώδικη επίλυση διαφορών στα γνωστικά αντικείμενα δραστηριότητάς της (αστικό και εμπορικό δίκαιο και συμβάσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, τραπεζικό δίκαιο -συμβάσεις, δίκες και αναγκαστική εκτέλεση-, εμπράγματο δίκαιο και εξασφαλίσεις, φορολογία ακινήτων, πολεοδομικό δίκαιο, δίκαιο κτηματολογίου, δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα, ελληνικά και διεθνή,  συνέδρια σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και έχει απευθύνει ομιλίες και παρουσιάσεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές, μετά το ν. 4640/2019», Νομική Βιβλιοθήκη (2020).

Κόστος Προγράμματος

Ι. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης:

 • Ποσοστό 10%:  Προεξόφληση συνόλου διδάκτρων (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 1.305 ευρώ).
 • Ποσοστό 25%: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, απόφοιτοι του Παντείου Πανεπιστημίου (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 1.087 ευρώ).
 • Ποσοστό 50%: Εργαζόμενοι στο Πάντειο (τελικό ποσό μετά την έκπτωση: 725 ευρώ).

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό / πιστοποιητικό. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα μετά από κλήρωση παρέχονται συγκεκριμένες θέσεις για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και άνω, ως εξής: α) Μία θέση όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι μέχρι και 20 άτομα, β) Δύο θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 21 - 50 άτομα, γ) Τρεις θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι από 51 - 100 άτομα, δ) Πέντε θέσεις όταν οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα είναι άνω των 100 ατόμων.

 

ΙΙ. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα κάτωθι:

 • Αίτηση (υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΒΕΔ, μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ).
 • Δικαιολογητικά (α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής και (β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.
 • Κατάθεση διδάκτρων (καταθετήριο τράπεζας). 

 

ΙΙΙ. Όροι συμμετοχής 

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, βάσει του πρωτοκόλλου που τηρεί η Γραμματεία του Φορέα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, έως και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Σύμφωνα με τον ν. 4640/2019 ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21).
 2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, την αποστολή των δικαιολογητικών και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής της προκαταβολής του 40% των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά από την εκάστοτε έκπτωση. Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 3. Οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ κατάθεση του συνόλου των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης, (β) τμηματικά και σε 2 δόσεις. Ειδικότερα, η 1η δόση (ύψους 40%) καταβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, η 2η δόση (ύψους 60%) καταβάλλεται με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και στις δύο περιπτώσεις η εξόφληση πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.
 4. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.
 5. Εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.
 6. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή.
 7. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των είκοσι ένα (21), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτές, στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, συνδυάζουν σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιείται στο μέγιστο το δυναμικό της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων, να συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας στην επίλυση προβληματισμών και αποριών και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου συμμετέχοντος.

Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα σενάρια (πραγματικών υποθέσεων) στα οποία -υπό την μορφή παιχνιδιών ρόλων- τα μέλη της εκάστοτε ομάδας συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Μετά το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης ακολουθεί γραπτή εξέταση των συμμετεχόντων υπό μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Θεμάτων Σύντομης Ανάπτυξης και χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 1-5 και συνεκτιμάται η επιτυχής περάτωση των γραπτών εξετάσεων, η απόδοση των συμμετεχόντων στις προσομοιώσεις και τις ασκήσεις, καθώς και η συνολική παρουσία τους στον κύκλο εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (E.A.E.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Ετήσια επιμόρφωση στην Παιδοψυχολογία: ολιστική προσέγγιση.

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής […]

Ετήσια επιμόρφωση στη Θετική Ψυχολογία

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου διεξάγει το πρόγραμμα "Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης Θετικής Ψυχολογίας". Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους ενήλικους συμμετέχοντες εξειδίκευση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, δυνατότητες διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, να βελτιώσει τις προοπτικές επαγγελματικής ένταξης […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram