Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής”, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Αντιγόνη Μαλούση, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κα. Μαλούση είναι κάτοχος διδακτορικού στη Βιοπληροφορική και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη των δύο προπτυχιακών μαθημάτων στη Βιοπληροφορική των τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και συντονίζει δύο μαθήματα στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής Ακριβείας του ΑΠΘ. Η κυρία Μαλούση έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων/έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πρόγραμμα διδάσκει και συντονίζει την ενότητα της Βιοστατιστικής η κυρία Μπεττίνα Χάιδιτς, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και Δ/ντρια του Αγγλόφωνου ΠΜΣ “Health Statistics and Data Analytics”. Επίσης, στο πρόγραμμα διδάσκει και συντονίζει την ενότητα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής η κυρία Ιωάννα Χουβαρδά, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Πληροφορικής και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων συμμετέχουν επίσης μεταδιδάκτορες με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Στόχος του προγράμματος

Η απόκτηση δεξιοτήτων στον προγραμματισμό αποτελεί πλέον προτεραιότητα, όχι μόνο επιστημόνων τεχνολογικών ειδικοτήτων, αλλά και επαγγελματιών στις επιστήμες ζωής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές προγραμματισμού των επαγγελματιών με γνωστικό υπόβαθρο τις επιστήμες ζωής και η εφαρμογή τους σε υπολογιστικά προβλήματα Βιοϊατρικής μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού R. Στην πρώτη ενότητα οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο συντακτικό, τις δομές δεδομένων, τις βασικές συναρτήσεις της γλώσσας και θα παρουσιαστούν οι δυνατότητές της στη διαχείριση, ανάλυση, οπτικοποίηση δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη δυναμικών κειμένων και διαδραστικών εφαρμογών. Στη δεύτερη ενότητα, θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της R στη Βιοστατιστική, Βιοϊατρική και Βιοπληροφορική και οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στα βασικά πακέτα και συναρτήσεις μέσα από σενάρια χρήσης. Παράλληλα με τις δεξιότητες στον προγραμματισμό, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δημόσια διαθέσιμες πηγές δεδομένων και να σχεδιάσουν τα βήματα επίλυσης βιοϊατρικών προβλημάτων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Παραδοσιακά, τα δεδομένα των επιστημονικών μελετών ήταν στην πλειοψηφία τους δομημένα, μικρού όγκου και μπορούσαν να αναλυθούν εφαρμόζοντας απλά βήματα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είχαν ως συνέπεια την παραγωγή τεράστιου όγκου δεδομένων που οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός νέου πεδίου, της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science). Πλέον οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση σε ακατέργαστα δεδομένα μεγάλου όγκου, που μπορούν να αναλύσουν απαντώντας σε διαφορετικά επιστημονικά ερωτήματα. Η στρατηγική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα, όσον αφορά στη διάθεση δεδομένων, γνωστή και ως αρχές FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Ειδικά στις επιστήμες ζωής, η ανάλυση βιοσημάτων και η επεξεργασία δεδομένων γονιδιωματικής αποτελούν βασικές εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων. Αυτές απαιτούν σύνθετη διαχείριση δεδομένων και στατιστικών αναλύσεων που συχνά δεν καλύπτονται από τις δυνατότητες των προγραμμάτων λογιστικών φύλλων. Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που δίνει λύση στα παραπάνω προβλήματα, γιατί παρέχει προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης και στηρίζεται σε μια ανοιχτή κοινότητα επαγγελματιών που αναπτύσσει εργαλεία (πακέτα) και τα διαθέτει δωρεάν. Λόγω του απλού της συντακτικού κατατάσσεται στις πιο φιλικές στη χρήση και δημοφιλείς γλώσσες για τους επιστήμονες ζωής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές προγραμματισμού και τις εφαρμογές του στις επιστήμες ζωής.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων.
 • Να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα πακέτα της R για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.
 • Να εφαρμόζουν συναρτήσεις οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και να αξιολογούν τα ευρήματα της ανάλυσης.
 • Να γενικεύουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε άλλα υπολογιστικά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν προγραμματιστικά μέσω της R.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε απόφοιτους τμημάτων Επιστημών Ζωής και συναφών εφαρμοσμένων επιστημών, όπως π.χ. αποφοίτους τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Φυσικής αγωγής, Διατροφής, που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους στην αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Σε επαγγελματίες συναφών επιστημονικών πεδίων που θέλουν να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους portfolio με την απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονους και προηγμένους τρόπους διαχείρισης και  ανάλυσης δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επιστήμονες με ειδίκευση στους τομείς που περιγράφονται στην ενότητα «Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα». Δεδομένου ότι η παρακολούθηση θα γίνεται διαδικτυακά, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλ. υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από μοριοδότηση ως εξής:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου [πέντε (5) μόρια για Καλώς, επτά (7) μόρια για Λίαν Καλώς, δέκα (10) μόρια για Άριστα]
 • Συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών [πέντε (5) μόρια ανά τίτλο]
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα [δύο (2) μόρια/έτος προϋπηρεσίας, έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας]
 • Γνώση ξένων γλωσσών [ως πέντε (5) μόρια για κάθε γλώσσα ανάλογα με το επίπεδο]

Μέθοδος υλοποίησης

Το σύνολο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, καθημερινές και απογευματινές ώρες, μετά από συνεννόηση. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επί τόπου εξάσκηση σε εργασίες εμπέδωσης. Επίσης, στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα ανατίθενται εργασίες που θα υλοποιούνται ασύγχρονα και θα αξιολογούνται από τους διδάσκοντες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Datacamp, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν επικουρικά. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά συγγράμματα και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσα από την πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. H τελική αξιολόγηση θα γίνει μέσα από διαδικτυακό quiz ερωτήσεων και στον τελικό βαθμό θα συνυπολογιστούν ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης (80%) και οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις ενδιάμεσες εργασίες (20%).

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.     Διαφάνειες/Σημειώσεις διαλέξεων

2.     Ηλεκτρονικά συγγράμματα

3.     Βιβλιογραφία

4.     Δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης στο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας Datacamp (www.datacamp.com) κατά τη διάρκεια του προγράμματος

5.     Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Στις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα χορηγηθούν διδακτικές μονάδες των 4.5 ECTS. Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του προγράμματος και οι αντίστοιχες ώρες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Δομή

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του προγράμματος. Στον τελικό βαθμό θα συνυπολογιστούν ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης (80%) και οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις ενδιάμεσες εργασίες (20%). Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν βαθμό έξι (6) για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, με δυνατότητα μίας (1) επαναληπτικής εξέτασης.
 • Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 300€ τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής των δόσεων θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του προγράμματος. Στους ανέργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, υποψήφιους διδάκτορες και σε ομαδικές εγγραφές στο πρόγραμμα χορηγείται έκπτωση 10%. Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν εναλλακτικά στην Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος ([email protected]):

1.     Βιογραφικό σημείωμα

2.     Αντίγραφα τίτλων σπουδών

3.     Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας

4.     Αποδεικτικά για την εφαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής του προγράμματος (ενεργή κάρτα ανεργίας, ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση: https://r4life.med.auth.gr/

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, […]

Διοίκηση - Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στον 21ο αιώνα

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης του […]

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Περιγραφή Προγράμματος Ανάλυση Συμπεριφοράς σε 5 κατευθύνσεις. Τα μαθήματα "Ανάλυσης Συμπεριφοράς" υλοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.   Πιστοποίηση και Μοριοδότηση σε πέντε κατευθύνσεις:  Ειδική Αγωγή Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ψυχική Υγεία Υγεία Διοίκηση   Μοριοδότηση με: 2 μόρια στο σύστημα διορισμών […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 […]

Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the Thessaloniki International Media Summer Academy: New Trends in Communication, Media and Journalism, a 55-hour course via physical presence. The Director of the Programme […]

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων” με διάρκεια 35 διδακτικές ώρες για το διά ζώσης κύκλο και 40 διδακτικές ώρες για τον κύκλο […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram