Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Απόκτηση προγραμματιστικών δεξιοτήτων στην R για επιστήμονες ζωής”, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Αντιγόνη Μαλούση, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κα. Μαλούση είναι κάτοχος διδακτορικού στη Βιοπληροφορική και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη των δύο προπτυχιακών μαθημάτων στη Βιοπληροφορική των τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και συντονίζει δύο μαθήματα στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής Ακριβείας του ΑΠΘ. Η κυρία Μαλούση έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων/έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πρόγραμμα διδάσκει και συντονίζει την ενότητα της Βιοστατιστικής η κυρία Μπεττίνα Χάιδιτς, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και Δ/ντρια του Αγγλόφωνου ΠΜΣ “Health Statistics and Data Analytics”. Επίσης, στο πρόγραμμα διδάσκει και συντονίζει την ενότητα της Βιοϊατρικής Πληροφορικής η κυρία Ιωάννα Χουβαρδά, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Πληροφορικής και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων.

Στη διδασκαλία των μαθημάτων συμμετέχουν επίσης μεταδιδάκτορες με πολυετή εμπειρία στην έρευνα και στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Στόχος του προγράμματος

Η απόκτηση δεξιοτήτων στον προγραμματισμό αποτελεί πλέον προτεραιότητα, όχι μόνο επιστημόνων τεχνολογικών ειδικοτήτων, αλλά και επαγγελματιών στις επιστήμες ζωής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές προγραμματισμού των επαγγελματιών με γνωστικό υπόβαθρο τις επιστήμες ζωής και η εφαρμογή τους σε υπολογιστικά προβλήματα Βιοϊατρικής μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού R. Στην πρώτη ενότητα οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στο συντακτικό, τις δομές δεδομένων, τις βασικές συναρτήσεις της γλώσσας και θα παρουσιαστούν οι δυνατότητές της στη διαχείριση, ανάλυση, οπτικοποίηση δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη δυναμικών κειμένων και διαδραστικών εφαρμογών. Στη δεύτερη ενότητα, θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της R στη Βιοστατιστική, Βιοϊατρική και Βιοπληροφορική και οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στα βασικά πακέτα και συναρτήσεις μέσα από σενάρια χρήσης. Παράλληλα με τις δεξιότητες στον προγραμματισμό, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δημόσια διαθέσιμες πηγές δεδομένων και να σχεδιάσουν τα βήματα επίλυσης βιοϊατρικών προβλημάτων.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Παραδοσιακά, τα δεδομένα των επιστημονικών μελετών ήταν στην πλειοψηφία τους δομημένα, μικρού όγκου και μπορούσαν να αναλυθούν εφαρμόζοντας απλά βήματα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είχαν ως συνέπεια την παραγωγή τεράστιου όγκου δεδομένων που οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός νέου πεδίου, της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science). Πλέον οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση σε ακατέργαστα δεδομένα μεγάλου όγκου, που μπορούν να αναλύσουν απαντώντας σε διαφορετικά επιστημονικά ερωτήματα. Η στρατηγική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα, όσον αφορά στη διάθεση δεδομένων, γνωστή και ως αρχές FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Ειδικά στις επιστήμες ζωής, η ανάλυση βιοσημάτων και η επεξεργασία δεδομένων γονιδιωματικής αποτελούν βασικές εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων. Αυτές απαιτούν σύνθετη διαχείριση δεδομένων και στατιστικών αναλύσεων που συχνά δεν καλύπτονται από τις δυνατότητες των προγραμμάτων λογιστικών φύλλων. Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που δίνει λύση στα παραπάνω προβλήματα, γιατί παρέχει προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης και στηρίζεται σε μια ανοιχτή κοινότητα επαγγελματιών που αναπτύσσει εργαλεία (πακέτα) και τα διαθέτει δωρεάν. Λόγω του απλού της συντακτικού κατατάσσεται στις πιο φιλικές στη χρήση και δημοφιλείς γλώσσες για τους επιστήμονες ζωής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές προγραμματισμού και τις εφαρμογές του στις επιστήμες ζωής.
 • Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων.
 • Να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα πακέτα της R για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.
 • Να εφαρμόζουν συναρτήσεις οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων και να αξιολογούν τα ευρήματα της ανάλυσης.
 • Να γενικεύουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε άλλα υπολογιστικά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν προγραμματιστικά μέσω της R.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Σε απόφοιτους τμημάτων Επιστημών Ζωής και συναφών εφαρμοσμένων επιστημών, όπως π.χ. αποφοίτους τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Φυσικής αγωγής, Διατροφής, που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους στην αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Σε επαγγελματίες συναφών επιστημονικών πεδίων που θέλουν να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους portfolio με την απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονους και προηγμένους τρόπους διαχείρισης και  ανάλυσης δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν επιστήμονες με ειδίκευση στους τομείς που περιγράφονται στην ενότητα «Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα». Δεδομένου ότι η παρακολούθηση θα γίνεται διαδικτυακά, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ηλ. υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από μοριοδότηση ως εξής:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου [πέντε (5) μόρια για Καλώς, επτά (7) μόρια για Λίαν Καλώς, δέκα (10) μόρια για Άριστα]
 • Συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών [πέντε (5) μόρια ανά τίτλο]
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα [δύο (2) μόρια/έτος προϋπηρεσίας, έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας]
 • Γνώση ξένων γλωσσών [ως πέντε (5) μόρια για κάθε γλώσσα ανάλογα με το επίπεδο]

Μέθοδος υλοποίησης

Το σύνολο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, καθημερινές και απογευματινές ώρες, μετά από συνεννόηση. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση και την επί τόπου εξάσκηση σε εργασίες εμπέδωσης. Επίσης, στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα ανατίθενται εργασίες που θα υλοποιούνται ασύγχρονα και θα αξιολογούνται από τους διδάσκοντες. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Datacamp, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν επικουρικά. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά συγγράμματα και συμμετοχή σε συζητήσεις μέσα από την πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. H τελική αξιολόγηση θα γίνει μέσα από διαδικτυακό quiz ερωτήσεων και στον τελικό βαθμό θα συνυπολογιστούν ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης (80%) και οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις ενδιάμεσες εργασίες (20%).

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.     Διαφάνειες/Σημειώσεις διαλέξεων

2.     Ηλεκτρονικά συγγράμματα

3.     Βιβλιογραφία

4.     Δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης στο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας Datacamp (www.datacamp.com) κατά τη διάρκεια του προγράμματος

5.     Πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Στις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα χορηγηθούν διδακτικές μονάδες των 4.5 ECTS. Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του προγράμματος και οι αντίστοιχες ώρες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Δομή

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του προγράμματος. Στον τελικό βαθμό θα συνυπολογιστούν ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης (80%) και οι επιδόσεις των συμμετεχόντων στις ενδιάμεσες εργασίες (20%). Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν βαθμό έξι (6) για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, με δυνατότητα μίας (1) επαναληπτικής εξέτασης.
 • Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 300€ τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής των δόσεων θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του προγράμματος. Στους ανέργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, υποψήφιους διδάκτορες και σε ομαδικές εγγραφές στο πρόγραμμα χορηγείται έκπτωση 10%. Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποστείλουν εναλλακτικά στην Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος ([email protected]):

1.     Βιογραφικό σημείωμα

2.     Αντίγραφα τίτλων σπουδών

3.     Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας

4.     Αποδεικτικά για την εφαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής του προγράμματος (ενεργή κάρτα ανεργίας, ιατρική βεβαίωση, βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στη διεύθυνση: https://r4life.med.auth.gr/

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων

Περιγραφή Προγράμματος Το πρόγραμμα, Λειτουργία, Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Μονάδων, έχει ως στόχο να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων. Θα […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων Aλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διοίκηση και στην Εκπαίδευση: Εργαλεία και Τεχνικές με τη χρήση του ChatGPT και του Gemini

Περιγραφή Προγράμματος Το διεθνώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την προσαρμογή των εργαζομένων στην υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων και πλατφορμών που κάνουν χρήση της ΤΝ, η οποία τους επιτρέπει αφενός να απαλλάσσονται από χρονοβόρες υποχρεώσεις και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δημιουργικές […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Multimodality: Print and Digital Anglophone Narratives

The program focuses on the in-depth understanding of Anglophone literary multimodal storytelling with reference to a variety of multimodal narratives (print and digital) and digital applications. It is taught asynchronously in English and offers both synchronous and asynchronous feedback and […]

Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Οι Θεσμοί και το Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», διάρκειας 32 ωρών(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί το εαρινό χειμερινό εξάμηνο […]

Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες», διάρκειας 410 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram