Ανακουφιστική φροντίδα και ποιμαντική μέριμνα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανακουφιστική φροντίδα και ποιμαντική μέριμνα», διάρκειας 68 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της μεθόδου της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης, Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες και καθηγητές του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημίων, καθώς και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στο αντικείμενο της ανακουφιστικής φροντίδας και της ποιμαντικής μέριμνας.

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει προσιτή την έννοια της «Ανακουφιστικής φροντίδας» στους εκπαιδευόμενους να καταρτίσει τους φροντιστές ασθενών τελικού (και όχι μόνο) σταδίου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες στήριξης και προσφοράς της Ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας σε όσους νοσούν και έχουν ανάγκη ανθρώπινης συμπαράστασης. Αντικείμενο της ανακουφιστικής φροντίδας και της παρηγορητικής μέριμνας δεν είναι η αντικατάσταση της θεραπείας που ακολουθεί ο ασθενής, αλλά η συμπληρωματική παροχή «αγωγής» που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χρονική περίοδο της νόσου, από τη διάγνωση μέχρι την ύφεση ή την υποτροπή και το τελικό στάδιο. Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση της ασθένειας τόσο από τον ασθενή, αλλά και από τις άμεσα πληθυσμιακές ομάδες που σχετίζονται μαζί του, όπως το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, τους επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς και κάθε πρόσωπο που λειτουργεί ως φροντιστής υγείας και συμπαραστάτης στη μάχη για τη ζωή.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Στη σύγχρονη εποχή, κρίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ, η έρευνα, η μελέτη και η ανάδειξη όλων των ψυχολογικών προβλημάτων, των αδιεξόδων του πόνου, των πνευματικών αναζητήσεων και των αναγκών  του ασθενούς αλλά και  του περιβάλλοντός του.  Η διάκριση πολλών και ποικίλων αναγκών σε επίπεδο οργανικό – σωματικό, ψυχοκοινωνικό, πνευματικό αλλά και πρακτικό, καθημερινό, οικονομικό, καθιστούν την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας αναγκαιότητα. Παράλληλα, η ποιμαντική φροντίδα για την υγεία, την ασθένεια και τον πόνο, παρέχει ευκαιρία νοηματοδότησης της ζωής τόσο για τους πρωταγωνιστές, όσο και για τους συμπρωταγωνιστές τους, συγγενείς, φίλους και φροντιστές υγείας. Για τέτοια ευαίσθητα θέματα, επιβάλλεται η εκπαίδευση και η επιμόρφωση για ορθή διαχείριση. Το Πρόγραμμα θα είναι χρήσιμο στους φροντιστές υγείας όλων των βαθμίδων και κοινωνικών χώρων, επαγγελματικών και εθελοντικών, καθώς στοχεύει στην κατανόηση των μηχανισμών που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κάθε ασθένεια, ειδικά αυτή της νεοπλασίας. Στην κατανόηση αυτή, οι παράγοντες «θρησκευτικότητα» και «πνευματικότητα», οι οποίοι έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να λαμβάνονται σημαντικά υπόψη μέσα στο πλήθος των βιολογικών, ψυχολογικών και πνευματικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική ανταπόκριση του οργανισμού στην ασθένεια και τη θεραπεία, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ανακουφιστικής φροντίδας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

Να έχουν μια σφαιρική εικόνα για τις έννοιες «Ανακουφιστική φροντίδα» και «Ποιμαντική μέριμνα».

Να προσεγγίζουν τις διάφορες μορφές ανακουφιστικής φροντίδας ανάλογα τη νόσο, το στάδιο, την ηλικία και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς.

Να αφουγκράζονται και να εντοπίζουν τις ιδιαίτερες σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες των ασθενών τελικού σταδίου, των συγγενών τους και όλων των φροντιστών υγείας που σχετίζονται μαζί τους.

Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ποιμαντικής και τη συμβολή της Ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας στη διαχείριση της ασθένειας και του πόνου.

Να διατυπώνουν προτάσεις για τη στήριξη των ατόμων αυτών σε επίπεδο οργανικό, ψυχοκοινωνικό, πνευματικό, πρακτικό, καθημερινό, οικονομικό.

Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στις επιστημονικές και ερευνητικές αναζητήσεις είτε στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που ασχολείται, εργάζεται ή προσφέρει εθελοντικά στον χώρο της ιατρικής φροντίδας, περίθαλψης και διακονίας των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, επιμορφούμενοι μπορεί να είναι επαγγελματίες Λειτουργοί Υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φροντιστές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων), Πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Θεολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι κ.λπ.) και Κληρικοί. Επιπλέον, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ανωτέρω προαναφερθέντων Τμημάτων (με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα στα οποία φοιτούν δεν προσφέρονται αντίστοιχες γνώσεις στο πρόγραμμα σπουδών), καθώς και εθελοντές που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στα εν λόγω επιστημονικά αντικείμενα. Η έννοια της «πνευματικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης», η οποία σε χώρες του εξωτερικού έχει αρχίσει να αποκτά σημαντικές διαστάσεις στον χώρο της φροντίδας των ασθενών, ειδικά τελικού σταδίου, έρχεται μέσω αυτού του προγράμματος να προσφερθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν επαγγελματίες Λειτουργοί Υγείας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.λπ.), Πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Θεολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι κ.λπ.) και Κληρικοί. Επιπλέον, συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν και προπτυχιακοί φοιτητές όλων των ανωτέρω προαναφερθέντων Τμημάτων (με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα στα οποία φοιτούν δεν προσφέρονται αντίστοιχες γνώσεις στο πρόγραμμα σπουδών), καθώς και εθελοντές που ενδιαφέρονται να ειδικευτούν στα εν λόγω επιστημονικά αντικείμενα.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προσωπικού εξοπλισμού των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων και δεν θα απαιτηθεί χρήση αίθουσας, εξοπλισμού και προσωπικού του Α.Π.Θ. για την πραγματοποίησή του.

Μέθοδος υλοποίησης

Για τη διδασκαλία εξ αποστάσεως με τη μορφή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα zoom, ενώ για την αξιολόγηση μέσω κουίζ, η πλατφόρμα του e-learning. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 διδακτικές ενότητες και στο τέλος της καθεμίας θα γίνει 2ώρη αξιολόγηση. Επιπλέον, θα γίνει και μια τελική αξιολόγηση εφ’ όλης της ύλης.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1. Παρουσιάσεις – Διαφάνειες (power point) του κάθε διδάσκοντος

2. Σημειώσεις

3. Βιβλιογραφία

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την κάθε εξέταση με τη μορφή quiz στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας αλλά και της τελικής αξιολόγησης

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Κόστος συμμετοχής: 70 ευρώ

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: OXI

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων στις 15 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων έως τις 30 Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, θα ανακοινωθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών”, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί εξ […]

Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές», διάρκειας εννέα μηνών (440 διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα […]

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 70 διδακτικών ωρών, το οποίο θα […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom. […]

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 […]

Διατροφή και Υγιής Κύηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διατροφή και Υγιής Κύηση», διάρκειας 90 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram