Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R”, διάρκειας 75 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας elearning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 6 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής ΑΠΘ
 • Χαράλαμπος Μπράτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ
 • Κλεάνθης Κουπίδης, Msc Μαθηματικός, Επιστημονικός συνεργάτης ΑΠΘ
 • Ευάγγελος Χονδροκώστας, Msc Μαθηματικός, Επιστημονικός συνεργάτης ΑΠΘ
 • Μυρτώ Παπαγεωργίου, Υπ. Διδάκτωρ Μαθηματικό ΑΠΘ, Επιστημονικός συνεργάτης ΑΠΘ

Στόχος του προγράμματος

Η γλώσσα R αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις χρήσης της γλώσσας, ξεκινώντας από τα βασικά χαρακτηριστικά της και φτάνοντας σε ένα πολύ καλό επίπεδο επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές δομές, βιβλιοθήκες και εντολές και στη συνέχεια μαθαίνουν πως να εισάγουν, να διαχειρίζονται και να οπτικοποιούν δεδομένα. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων και η μεθοδολογία μιας έρευνας αποτελούν βασικά κεφάλαια του προγράμματος, μέσα από τα οποία η συμμετέχουσα/ο συμμετέχων θα μπορέσει να αναπτύξει άποψη για πρακτικά προβλήματα ανάλυσης δεδομένων. Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στις/στους υποψήφιες/υποψήφιους από το μηδέν ενώ δεν έχουν καμία εμπειρία στην γλώσσα R, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της και να εκπαιδευτούν να δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα στις σπουδές αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η R είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα στον οποίο όλοι έχουν πρόσβαση, μπορούν να κάνουν διορθώσεις και να τις δημοσιεύουν. Επιτρέπει στον κάθε χρήστη να αλληλεπιδρά με άλλες γλώσσες, με αρχεία δεδομένων και άλλα στατιστικά πακέτα. Γι’ αυτό η ανάλυση δεδομένων με την R θεωρείται βασικό προσόν για την έρευνα και την αναζήτηση θέσης εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες την ικανότητα να καταλάβουν πως λειτουργεί η βασική δομή της R και να γράφουν κώδικα ώστε να εισάγουν δεδομένα από άλλα στατιστικά πακέτα, αρχεία και άλλα προγράμματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τεχνικές διαχείρισης δεδομένων, καθώς και να χρησιμοποιούν ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους σχεδίασης γραφημάτων. Θα ασχοληθούν με τη διερευνητική ανάλυση δεδομένων και θα μάθουν να υπολογίζουν στατιστικά μέτρα. Τέλος, θα εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις τεχνικές της συσχέτισης και της παλινδρόμησης, θα εφαρμόσουν στατιστικές μεθόδους σε δείγματα και θα ασχοληθούν με βασικές γνώσεις machine learning.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Γράφουν κώδικα ώστε να εισάγουν δεδομένα από άλλα στατιστικά πακέτα, αρχεία και άλλα προγράμματα ενώ θα έχουν δει πως λειτουργεί η βασική δομή της R.
 • Διαχειριστούν δεδομένα και να χρησιμοποιούν ευέλικτους και δημιουργικούς τρόπους σχεδίασης γραφημάτων.
 • Ασχοληθούν με τη διερευνητική ανάλυση δεδομένων και να υπολογίζουν στατιστικά μέτρα.
 • Ασχοληθούν με τις τεχνικές της συσχέτισης και παλινδρόμησης.
 • Εφαρμόσουν στατιστικές μεθόδους σε δείγματα.
 • Ασχοληθούν με βασικές γνώσεις machine learning.
 • Αναπτύξουν άποψη για πρακτικά προβλήματα ανάλυσης δεδομένων.
 • Δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτες/Αποφοίτους ή γενικά όσες/όσους θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν την R για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σε εργασίες και έρευνες,
 • πτυχιούχους και ερευνήτριες/ερευνητές όλων των επιστημών,
 • εκπαιδευόμενους και υποψήφιες/υποψηφίους σε θέσεις εργασίας όπου είναι απαραίτητη η γλώσσα R,
 • όσες/όσους γνωρίζουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού και επιθυμούν να μάθουν τις δυνατότητες της και να τις αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας,
 • όσες/όσους χρησιμοποιούν μέχρι τώρα στατιστικά λογισμικά κλειστού τύπου καθώς η γλώσσα R είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή όλοι έχουν πρόσβαση στον κώδικα της και μπορούν να κάνουν διορθώσεις,
 • και γενικά σε όλες/όλους όσες/όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τον προγραμματισμό και τη γλώσσα R, ξεκινούν από το «μηδέν» και ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων τους θέλουν να αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης της σε κάθε επιστημονικό και εργασιακό επίπεδο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα διδαχτεί εξ αποστάσεως με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και ταυτόχρονη χρήση συστήματος διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System) για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και πλατφόρμα ασύγχρονών και σύγχρονων τηλεδιασκέψεων για την οργάνωση online μαθημάτων σε εικονικές τάξεις.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, elearning του Α.Π.Θ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις, θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

Επίσης θα υπάρξουν συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία αν κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (forum) για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τις/τους εκπαιδεύτριες/εκπαιδευτές τους και μεταξύ τους καθώς και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

1.      Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος το οποίο θα παρέχεται μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – Moodle)

2.      Αναλυτικές ηλεκτρονικές σημειώσεις (σε μορφή PDF)

3.      Εργαστηριακές ασκήσεις

4.      Ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

5.      Βεβαίωση συμμετοχής ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS 4,5.

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι διάρκειας 75 ωρών. Το υλικό θα αναρτάται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά υπάρχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στο υλικό της τρέχουσας εβδομάδας και όλων των προηγούμενων. Κάθε εβδομάδα η εκπαιδευόμενη/ο εκπαιδευόμενος θα έχει να ασχοληθεί με εκπαιδευτικό υλικό περίπου 4 εκπαιδευτικών ωρών και το πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά μαζί με την εκπόνηση της εργασίας 16 εβδομάδες. Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας:

Θεματική Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην R

1.   Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της R

2.   Διανύσματα

3.   Πίνακες

4.   Παράγοντες

5.   Πλαίσια Δεδομένων

6.   Λίστες

7.   Πακέτα R

8.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 2: Μέσο Επίπεδο στην R

1.   Ροές ελέγχου

2.   Δομές επανάληψης

3.   Συναρτήσεις

4.   Οι εντολές apply

5.   Βοηθητικά εργαλεία

6.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 3: Εισαγωγή Δεδομένων στην R

1.   Εισαγωγή δεδομένων με το πακέτο utils

2.   readr και data.table

3.   Εισαγωγή δεδομένων από Excel

4.   Εισαγωγή δεδομένων από τον ιστό

5.   Εισαγωγή δεδομένων από βάσεις δεδομένων

6.   Εισαγωγή δεδομένων από πακέτα στατιστικών λογισμικών

7.   Εισαγωγή δεδομένων – R Studio

8.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 4: Διαχείριση Δεδομένων dplyr

1.   Εισαγωγή

2.   Επιλογή και Μετατροπή Δεδομένων

3.   Συγκέντρωση Δεδομένων

4.   Ένωση Συνόλων Δεδομένων

5.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 5: Οπτικοποίηση Δεδομένων

1.   Εισαγωγή

2.   Δεδομένα

3.   Aesthetics, Positions and Scales

4.   Geometries

5.   Statistics

6.   Coordinates and Facets

7.   Themes

8.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 6: Διερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

1.   Εξερεύνηση κατηγορικών δεδομένων

2.   Εξερευνώντας Αριθμητικά Δεδομένα

3.   Στατιστικά Μέτρα

4.   Παράδειγμα

5.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 7: Στατιστική Συμπερασματολογία

1.   Συμπερασματολογία για ένα δείγμα

2.   Συμπερασματολογία για δύο δείγματα

3.   Έλεγχοι Χ2

4.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 8: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση στην R

1.   Συσχέτιση

2.   Απλή γραμμική παλινδρόμηση

3.   Αξιολόγηση μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης

4.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Θεματική Ενότητα 9: Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση

1.   Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση

2.   Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

3.   Λογιστική παλινδρόμηση

4.   Δέντρα αποφάσεων – Δέντρα ταξινόμησης

5.   Δέντρα παλινδρόμησης

6.   Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μονάδες ECTS: 4,5

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι σε κάθε ενότητα θα εκπονούν εργαστηριακές ασκήσεις για εξάσκηση και πιστοποίηση των γνώσεων, οι οποίες θα αξιολογούνται από τη διδάσκουσα/τον διδάσκοντα. Οι ασκήσεις είναι προαιρετικές αλλά σημαντικές για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση του προγράμματος και για αυτό πριμοδοτούνται με επιπλέον 2 μονάδες. Ο τελικός βαθμός τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5. Για να θεωρείται επιτυχημένη η παρακολούθηση του προγράμματος, θα πρέπει οι εκπαιδευόμενες/οι εκπαιδευόμενοι να παραδώσουν την τελική εργασία σε κώδικα R εφ όλης της διδακτέας ύλης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις εκπαιδευόμενες/στους εκπαιδευόμενους Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευόμενες/οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων στην αρχή και μέση του προγράμματος σε ευέλικτο χρονικό διάστημα εφόσον έχουν κάνει αίτηση μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα αιτήσεων.

Στις εκπαιδευόμενες/στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ και θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι θα ειδοποιηθούν για την καταβολή των δύο δόσεων, στην αρχή και στο μέσο του προγράμματος.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων είναι:

Έκπτωση 30%

Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ

Άνεργες/οι

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

ΑμεΑ

Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%

Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ

Όσες/Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν

Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά και παρέχονται κατά σειρά προτεραιότητας σε ποσοστό έως 30% του συνόλου των συμμετεχουσών/όντων ανά κύκλο.

Για την παροχή της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενες/οι οφείλουν να καταθέσουν στον ΕΥ του προγράμματος στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης, καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, IBAN: GR9401722020005202057157381,

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους σπουδών

3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Ετήσια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): ολιστική προσέγγιση

Περιγραφή Προγράμματος Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ):Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών. Στα πλαίσια του […]

Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Περιγραφή Προγράμματος Στις σύγχρονες κοινωνίες παραδοσιακές έκνομες συμπεριφορές όπως, τα βίαια εγκλήματα κατά προσώπου, η νεανική παραβατικότητα, αλλά και περισσότερο σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας όπως, το οργανωμένο έγκλημα, προκαλούν αυξημένο φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ενώ αποτελούν πρόκληση για τους […]

Σχεδιασμός και Oργάνωση δράσεων αλληλεγγύης και Κοινωνική Πολιτική

Περιγραφή Προγράμματος   Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει και θα επιμορφώσει ενήλικες κάθε ηλικιακής κατηγορίας και φύλου, κοινωνικής και εθνικής καταγωγής, με την προϋπόθεση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, που εργάζονται σε δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Παραγωγή 3D Animation: Autodesk Maya”, διάρκειας 269 διδακτικών ωρών (10,5 ECTS), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2023 […]

Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying

The Center for Education and Lifelong Learning of the Aristotle University of Thessaloniki welcomes you to the “Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying”, a 91-hour Scientific Diving course via online meetings and practical training. Several public and […]

Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Σεμινάρια Ιατρικής της Γάτας”, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιστημονικός Υπεύθυνος του […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2023 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram