Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το με θεματολογία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές”, διάρκειας 200 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-learning.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. πρόεδρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολιτικής Ανάλυσης, πρόεδρος και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Πολιτικών Επιστημών). Από το 2017 ως το 2020 ήταν συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ13 (Ποσοτικές Μέθοδοι) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Παρατηρητήριο για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια, την Μαύρη Θάλασσα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη» (μια σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Εσωτερικών) και γραμματέας του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΘ. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών Μεθόδων, Εκλογικής Γεωγραφίας, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα μεθοδολογία έρευνας και διδακτικής κοινωνικών επιστημών

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχουσών/όντων με τις νέες μεθόδους διδακτικής των κοινωνικών μαθημάτων, συγκεκριμένα τη μέθοδο project, την έρευνα πράξης, την έρευνα σεναρίων, καθώς και να εντάξουν την δειγματοληπτική έρευνα και την προσέγγιση “ομάδα παρατήρησης” (focus group) στην διδακτική πράξη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όλες/οι οι συμμετέχουσες/ντες θα κληθούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν μια έρευνα για την επίδραση του κοινωνικού υποβάθρου των γονέων και της περιοχής στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, επιλέγοντας ερευνητική μέθοδο.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει ένα κενό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με σύνθεση θεωρητικής κατάρτισης και αυτενέργειας των συμμετεχουσών/όντων, ώστε να παραχθούν πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα. Το πρόγραμμα θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης μέσω πρωτογενούς έρευνας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτής.

Θα αξιοποιηθούν και θα διδαχθούν σύγχρονες μέθοδοι ερευνητικής διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά παράγοντας με τη σειρά τους ερευνητικά αποτελέσματα.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Με την κατάργηση μαθημάτων σχετικών με την κοινωνική έρευνα, η έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων σχετικά με την ερευνητική διαδικασία και την παραγωγή νέας γνώσης έγινε μεγαλύτερη. Επίσης, δεδομένου ότι η διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών μαθημάτων είναι μια δεξιότητα που δεν θεραπεύεται εκτενώς στην Ελλάδα σήμερα, ένα πρόγραμμα με έμφαση στις νέες μεθόδους και στις καλές πρακτικές θα μπορούσε να ενισχύσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με γνωστικά εφόδια αναγκαία για την εργασία τους.

Η καινοτομία του προτεινόμενου προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, δίνοντας έμφαση σε τεχνικές έρευνας, στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και στις πρακτικές μετάδοσης της νέας γνώσης. Επίσης οι συμμετέχουσες/οντες θα εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες με όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας παράγοντας στο τέλος επιστημονική μελέτη η οποία θα αποτελέσει και κριτήριο αξιολόγησης τους. Η προσέγγιση αυτή, επιπλέον, δίνει την δυνατότητα στον συμμετέχοντα εκτός από την βελτίωση της διδασκαλίας του να προχωρά σε αξιολόγηση και αυτο-αξιολόγηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/ντες θα μπορούν να  να εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους κατά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, να υλοποιήσουν αυτόνομη επιστημονική έρευνα οι ίδιοι, να αναθέσουν εξατομικευμένα project, να παρακολουθήσουν την πορεία υλοποίησής τους και να τα αξιολογήσουν.

Εξειδικευμένες δεξιότητες που θα αποκτηθούν είναι η χρήση της μεθόδου project στη διδασκαλία, της έρευνας πράξης και της έρευνας σεναρίων, η κατασκευή ερωτηματολογίου, η ανάλυση δεδομένων, η παρουσίαση ευρημάτων και η συγγραφή επιστημονικής μελέτης.

Επίσης θα γνωρίσουν βασικές αρχές της διδακτικής μαθημάτων κοινωνικών επιστημών με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στη διδασκαλία, θα εξοικειωθούν με τις αρχές και την εφαρμογή της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθοδολογίας και θα κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις μεθόδους ώστε να εφαρμόζουν την κατάλληλη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τις αρχές και τις προϋποθέσεις της.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο σχολής κοινωνικών επιστημών που φιλοδοξεί να εργαστεί σε εκπαιδευτικό φορέα κάθε είδους είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου τομέα.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και οποιοαδήποτε/οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την εκπόνηση μιας επιστημονικής έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της και την ένταξη της ερευνητικής πράξης στην καθημερινή του πρακτική στον παρόντα ή στον δυνητικό εργασιακό του χώρο.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμου τίτλου σπουδών ή κάτοχοι τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα απαιτείται

►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

► Κατοχή προσωπικού e-mail

► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Κατά 50% βαθμός πτυχίου, 50% συνάφεια τίτλου σπουδών μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή

Μέθοδος υλοποίησης

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e-learning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Πιο συγκεκριμένα, οι 200 ώρες διδασκαλίας διαμοιράζονται σε 90 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης (45%), 70 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (35%) και 40 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (20%). Θα αξιοποιηθούν και θα διδαχθούν σύγχρονες μέθοδοι ερευνητικής διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενες/οι θα συμμετέχουν ενεργά παράγοντας με τη σειρά τους ερευνητικά αποτελέσματα.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/στους συμμετέχουσες/ντες παρέχονται:

1. Παρουσιάσεις

2. Σημειώσεις

3. Οπτικοακουστικό υλικό

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση όλων των μαθημάτων, όπως αυτή προβλέπεται από τον διδάσκοντα της κάθε ενότητας.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/ντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Στις/στους συμμετέχουσες/ντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

Κόστος συμμετοχής: 700 € * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

Ομάδα Α – έκπτωση 20%

Εργαζόμενες/οι που είναι απόφοιτες/οι σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του προγράμματος: εκπαιδευτικοί κοινωνικών επιστημών, μαθηματικοί, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικών κοινωνικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων.

Ομάδα Β – 30%

Άνεργες/οι που είναι απόφοιτες/οι σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του προγράμματος: εκπαιδευτικοί κοινωνικών επιστημών, μαθηματικοί, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικών κοινωνικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων.

Αιτήσεις * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενες /ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: [email protected]

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

2. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος/α ανήκει σε μια από τις δύο ομάδες που δικαιούνται έκπτωση

3. Υπεύθυνη δήλωση, μέσω της υπηρεσίας gov.gr όπου ο υποψήφιος να δηλώνει πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα που προσκόμισε για την επιλογή και εγγραφή του στο πρόγραμμα είναι αληθή.

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα

Άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματολογία  με πιστοποίηση

Εκπαίδευση Δικηγόρων/Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

Περιγραφή Προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και η εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί Διαμεσολάβησης (ν. 4640/2019). Το […]

Οικονομικά του Blockchain εισαγωγή στα κρυπτονομίσματα

Περιγραφή Προγράμματος   Είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα της Κρυπτοοικονομίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της τεχνολογίας του blockchain στο πεδίο […]

Η πρακτική εφαρμογή της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) – Προστασία καταναλωτών

Περιγραφή Προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είτε ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων ή υποψήφιοι/ες διανομείς, είτε ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή οικονομολόγοι, προκειμένου […]

Περισσότερα πιστοποιημένα προγράμματα από το

Θρησκεία και Ευρώπη 2

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο:“Θρησκεία και Ευρώπη” , διάρκειας 90 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης […]

Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας”, διάρκειας 44 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από 29 Νοεμβρίου έως 20 Φεβρουαρίου και […]

Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», διάρκειας 108 ωρών, το οποίο θα […]

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
share-square-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram