ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Χαιρετισμός Προέδρου Κεδιβιμ Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τους εργαζόμενους συνεχή αναβάθμιση των προσόντων τους αλλά και ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Αιτία οι αλλαγές στην τεχνολογία, η εδραίωση της ψηφιακής οικονομίας αλλά και μια σειρά από προβλήματα και προκλήσεις για τις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, η αυξανόμενη ανεργία και η απαξίωση των ήδη αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της χώρας μας, πρωτοστατεί στον χώρο της δια βίου μάθησης και της μη τυπικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας τις πραγματικές εκπαιδευτικές σας ανάγκες, παρέχοντας αξιόπιστα προγράμματα επιμόρφωσης, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών σας προσόντων.

Μέσα από το σύγχρονο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) που διαθέτει  το Πανεπιστήμιο Πειραιά:

  • Αποκτάτε πρόσβαση σε Καινοτόμα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για να αναπτύξετε σύγχρονες και ανταγωνιστικές δεξιότητες
  • Λαμβάνετε έγκυρη και πιστοποιημένη επιμόρφωση σε θεματικά πεδία αιχμής με τη σφραγίδα ενός Πανεπιστημίου που χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και καινοτομία σε όλες τις δράσεις του
  • Γίνεστε μέρος μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας που θα σας ανοίξει νέους δρόμους στην αγορά εργασίας
  • Συμμετέχετε στην εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που σας δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση από το χώρο που εσείς επιθυμείτε και με απόλυτη ασφάλεια
  • Εκπαιδεύεστε από διακεκριμένους Καθηγητές, Ερευνητές και Επιστημονικούς Συνεργάτες του Πανεπιστημίου μας
  • Επενδύετε σε προγράμματα που μεγιστοποιούν την απόδοση σας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
  • Αποκτάτε δυνατότητες εκπαίδευσης με προσιτό κόστος και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
  • Λαμβάνετε πιστοποιητικά που σας εξασφαλίζουν την μοριοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία στους διορισμούς καθηγητών και στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτών κατάρτισης
  • Σας χορηγείται παράρτημα πιστοποιητικού με τις αποκτηθείσες πιστωτικές μονάδες ECVET

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεστε πραγματική γνώση με υψηλή προστιθέμενη αξία, άμεσα εφαρμόσιμη στην καθημερινή σας εργασία. 

Σας περιμένουμε λοιπόν να αναβαθμίσετε άμεσα τα προσόντα σας και όχι απλώς να «γεμίσετε» το φάκελο με τις βεβαιώσεις σεμιναρίων και τα πιστοποιητικά σπουδών σας, με ένα ακόμη «χαρτί».

Σκοπός του Κεδιβιμ Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Οι βασικοί άξονες δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι κάτωθι:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και Επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα α) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζομένων, β) επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους, γ) διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, δ) επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και ε) επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. Ανάπτυξη Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά α) στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες, τους πολίτες και το χώρο των επιχειρήσεων, γ) στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Το Κέντρο μπορεί να αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

4. Σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και μη Κρατικούς φορείς. Οι Συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν: α) Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων, β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γ) Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, δ) Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ε) Συμβουλευτική οικογένειας, στ) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

5. Συμμετοχή σε Δράσεις Επιμόρφωσης Προσωπικού Επιχειρήσεων και Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Αφορά δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια αναδιάρθρωσης.

6. Δράσεις Υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας. Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

7. Συμμετοχή σε διαδικασίες Πιστοποίησης Προσόντων. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέθοδος Υλοποίησης Προγραμμάτων Κεδιβιμ Πανεπιστήμιου Πειραιώς

Δια Ζώσης Εκπαίδευση

Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιούνται δια ζώσης είτε σε ίδιες δομές του Πανεπιστημίου είτε σε ενοικιαζόμενες. Στις δομές θα πρέπει να υπάρχει όλος ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων και να εξασφαλίζονται οι όροι προσβασιμότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Ο εξοπλισμός αυτός τελεί υπό την ευθύνη του κάθε επιστημονικού υπεύθυνου προγράμματος, οι συντελεστές του οποίου οφείλουν να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του προγράμματος. Η δια ζώσης εκπαίδευση πρέπει να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων και Τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και Ψηφιακής Μάθησης. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει σύγχρονη ή ασύγχρονη μορφή προσαρμοσμένη κατάλληλα στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, με σαφή διάρκεια και διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων.

Μικτή Εκπαίδευση

Τα προγράμματα μικτής εκπαίδευσης υλοποιούνται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Διασφαλίζεται η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών. Για τα μαθήματα που θα γίνονται δια ζώσης καθώς και για τα μαθήματα που θα γίνονται εξ αποστάσεως ισχύουν αντιστοίχως τα αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους.

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο Κεδιβιμ Πανεπιστήμιου Πειραιώς;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστήμιου Πειραιώς εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Πειραιώς περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram