ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ - Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πολιτική Εκπαιδευτικής Οργάνωσης ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Σ.Δ.Ε.Ο.), το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εθνικών αρχών και με τις διεθνείς πρακτικές, στο οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες.

Αναγνωρίζει εαυτόν ως μέρος του Π.Δ.Μ. και αποδέχεται την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου όπως καθορίζεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και διοικείται και ελέγχεται από την παράλληλη εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Η Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ. αποσκοπεί στο να προδιαγράψει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει συνεχώς το στόχο του, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών και στην αύξηση της ικανοποίησης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών του, ανταποκρινόμενο παράλληλα στις σχετικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ δια μέσω του Συμβουλίου Διοίκησής του, δεσμεύεται για αξιόπιστη παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ αντιμετωπίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από το ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στόχοι ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ

Στα πλαίσια της υπόψη πολιτικής, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους, που επανεξετάζονται ανά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στα εξής:

 • Στήριξη της αποστολής και του οράματος του Οργανισμού.
 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών.
 • Ανάδειξη της σπουδαιότητας της κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Παροχή ενός πλαισίου για τον καθορισμό των στόχων του Οργανισμού.
 • Παροχή εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών που να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τα Προγράμματα Σπουδών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ.
 • Ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Μέριμνα για την διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Προώθηση της ανάληψης δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας.
 • Ενίσχυση της διαφορετικότητας και των ειδικών κοινωνικών ομάδων.
 • Προστασία της ιδιωτικότητας.
 • Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας.

Αρχές ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ

Για την υλοποίηση της πολιτικής του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το Κέντρο λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητές τους υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης και του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών.
 • Οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους την πολιτική, η οποία διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή από αυτούς.
 • Ο Οργανισμός παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους (εξοπλισμό, υλικό, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των στόχων του Σ.Δ.Ε.Ο.
 • Ο Οργανισμός έχει θέσει στόχους τους οποίους καταγράφει και αναλύει με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του Σ.Δ.Ε.Ο.
 • Ο Οργανισμός έχει ορίσει Υπεύθυνο Σ.Δ.Ε.Ο., ο οποίος αναφέρεται στο Διευθυντή του Οργανισμού και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Ε.Ο. του Κέντρου λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21001:2018
 • Η επικοινωνία του Κέντρου με τα ενδιαφερόμενα μέρη χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αμεσότητα, προστασία ιδιωτικότητας και της διαφορετικότητας.

Έλεγχος Ποιότητας ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Δ.Μ. χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεθόδους για τον έλεγχο της ποιότητας:

 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται όλες οι εργασίες (εγχειρίδια, λεπτομερείς διαδικασίες, οδηγίες, κ.τ.λ.).
 • Τήρηση γραπτών στοιχείων που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των λειτουργιών του Σ.Δ.Ε.Ο., με τα διεθνή πρότυπα.
 • Έλεγχός των επιδόσεων της εφαρμογής των παραπάνω, μέσω της Εσωτερικής και Εξωτερικής Επιθεώρησης.

Υπεύθυνο για τη συνολική λειτουργία του Σ.Δ.Ε.Ο. είναι το Συμβούλιο  Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που δεσμεύεται να θεσπίζει, επανεξετάζει και διατηρεί την υπόψη πολιτική ώστε:

 • Να υποστηρίζει την αποστολή και το όραμα του.
 • Να είναι κατάλληλη βάσει του σκοπού και του πλαισίου λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων της εκπαιδευτικής οργάνωσης.
 • Να περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.
 • Να περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.
 • Να περιλαμβάνει δέσμευση για ικανοποίηση της κοινωνικής ευθύνης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Να περιγράφει και να περιλαμβάνει μια δέσμευση για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και αντιμετώπισης της λογοκλοπής.
 • Να εξετάζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Να λαμβάνει διορθωτικά και ελεγκτικά μέτρα στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική.

Mη τήρηση της παρούσας πολιτικής δημιουργεί νομικές και μη νομικές συνέπειες.

Η παρούσα πολιτική δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα μέρη του, επίσης στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικούς Υπαλλήλους, επιμορφωτές, λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής οργάνωσης που τους αναλογεί. Οι επιμορφούμενοι, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας, ήδη από την φάση της αίτησης τους σε κάποιο πρόγραμμα.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Δ.Μ. επικοινωνεί την πολιτική εκπαιδευτικής οργάνωσης  του σε εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Η Δήλωση της υπόψη Πολιτικής εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης, αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο και παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κέντρου στην πιο επίκαιρη έκδοση της.

Πιστοποίηση ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ κατά το διεθνές πρότυπο ISO 21001:2018.

Το σύστημα διαχείρισης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΔΜ πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 21001:2018, από την BQC, διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης  και Εκπαίδευσης.

Με την πιστοποίηση αυτή, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαφοροποιείται άμεσα στον τομέα της εκπαίδευσης, καθότι το ISO 21001 επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού οργανισμού, του εκπαιδευόμενου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντας ύψιστη ποιότητα υπηρεσιών. Προδιαγράφει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Οργανισμού (ΣΔΕΟ), όπου ο οργανισμός αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει, διαμοιράζεται και παράγει γνώση, παράλληλα με την συμμόρφωσή του με εφαρμόσιμες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εκπαιδευομένων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ, περιλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  έχει ήδη λάβει πιστοποίηση κατά τα Διεθνή Πρότυπα και διαθέτει βεβαίωση ορθής Εφαρμογής του Προτύπου Κοινωνικής Ευθύνης (ΙSO 26000), Εφαρμογή Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ISO 37001), Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), αποτυπώνοντας έμπρακτα την Ποιότητα, σε πράξη.

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο ΚΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram