ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.) ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 4Β 5.1.2018) σύμφωνα με τον Ν.4485/2017.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης που το αντικείμενο τους καλύπτει όλο το φάσμα της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ανθρωπιστικών επιστημών ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μεθόδους βελτίωσης για την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και την απασχόληση. Τα προγράμματα υλοποιούνται κυρίως με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της υβριδικής (μικτής) μάθησης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την επιστημονική κατάρτιση και την ικανοποίηση των γενικότερων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, αλλά και τη συμμετοχή στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης. Διέπονται από επιστημονική συνοχή και διασφαλίζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Τη δράση του διέπει ο Κανονισμός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 1831Β/22.5.2018.

Οι συνεργάτες του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Τόσο η υποδομή και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, καθιστούν το Κέντρο μία δυναμική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.

Κοινωνική Πολιτική ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπτωτική Πολιτική ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπτώσεις 15 % σε όλα τα προγράμματα επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει εκπτώσεις της τάξης του 15 % σε όλα τα προγράμματα μη ρυθμισμένης επαγγελματικής κατάρτισης επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες επιμορφούμενων όπως:

Μέλη Κοινότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών

Ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους, τρίτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.α.

Για την εκάστοτε έκπτωση στα προγράμματα που παρέχουμε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών (2610996639, [email protected]) ή να συμβουλεύονται τον κανονισμό σπουδών των προγραμμάτων

Ειδικά προνομιακά εκπαιδευτικά πακέτα πληροφορικής και αγγλικών ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες για πιστοποίηση γνώσεων γλωσσομάθειας και πληροφορικής έχει οργανώσει ειδικά προνομιακά εκπαιδευτικά πακέτα για τους Προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών στα αντικείμενα της πληροφορικής και των αγγλικών.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθελοντικών Δράσεων ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών, βάσει του εσωτερικού κανονισμού του, σχεδιάζει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις και προγράμματα στο πλαίσιο οριζόντιων δράσεων του Πανεπιστημίου αλλά και στο πλαίσιο της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών με την κοινωνία.

Τι είναι οι μονάδες ECVET στο ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram