ΚΕΔΙΒΙΜ Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με την απόφαση Αριθμ. 48884/Ζ1 ιδρύθηκε το 2018 Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Παντείου Πανεπιστημίου, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης. Στόχο έχει την προώθηση της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, συμβάλλοντας ποιοτικά στην αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κινητικότητας, την κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην Κοινωνία της Γνώσης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα επιδιώκονται τα εξής:

α) Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική οικονομία.
β) Η ένταξη, επανένταξη και επαγγελματική κινητικότητα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
γ) Η συμπλήρωση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν από το τυπικό σύστημα επαγγελματικής εκπαιδευτικής και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
δ) Η επικύρωση γνώσεων και η πιστοποίηση της ανεπίσημης, άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία.
ε) Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και βασικών ικανοτήτων, όπως και η πιστοποίηση της απόκτησης αυτών, μέσω της αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε αντιστοίχιση με τις προδιαγραφές συγκεκριμένων
επαγγελματικών πεδίων.
στ) Η βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.
ζ) Η συνδρομή του ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας.
η) Η δημιουργία συμπράξεων και διεπιστημονικών συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο του σχεδιασμού
και της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Με ποιους τρόπους διεξάγονται τα μαθήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.;

Στα Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, υπάρχουν κάποια που διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και κάποια που διεξάγονται διά ζώσης. Σε κάποια Προγράμματα ενδέχεται να αξιοποιείται τόσο η διά ζώσης, όσο και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όλα τα Προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Επίσης, σε όλα τα Προγράμματα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου.


Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του Προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά.) σε ηλεκτρονική μορφή ή και έντυπη, βίντεο (διαλέξεις καθηγητών), live streaming.


Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας (τύπου Moodle) και παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα, όπως επίσης, να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.


Το εκπαιδευτικό υλικό των Προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά και ανά θεματική ενότητα.

Πως μπορώ να συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέσω επιλογής που θα βρείτε στο επιμέρους πρόγραμμα. Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του προγράμματος εντός λίγων ημερών.

Αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΑΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. Στις πληροφορίες κάθε προγράμματος θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας (εργαζομένους ή μη), για βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Σε περίπτωση έγκρισης της συμμετοχής σας θα πρέπει να καταβάλλετε την προκαταβολή που ορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέξατε για να μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας σε αυτό.

Τι είναι οι μονάδες ECVET;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Παντείου Πανεπιστημίου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Προτεινόμενα μοριοδοτούμενα σεμινάρια με πιστοποίηση πανεπιστημίων 

Πιστοποίηση στα εργαλεία της Google 2022 με μονάδες ECTS μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τοπικές επιχειρήσεις

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel: Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης excel με πιστοποίηση από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Copyright © 2021 - 2024 Company. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram